Mapes muts per estudiar i recuperar

Podeu trobar els mapes muts per estudiar al moodle de l’institut.

Recordeu que per estudiar també podeu utilitzar : Mapes interactius

Publicat dins de General | Deixa un comentari

DATES CONTROLS CONTINENTS

ÀSIA FÍSICA: FET

ÀSIA POLÍTICA: FET

EUROPA FÍSICA I POLÍTICA: FET

ÀFRICA: 29 de NOVEMBRE

AMÈRICA:

OCEANIA: 17 de GENER

ESPANYA I CATALUNYA:

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

INICI CURS: AVALUACIÓ

Els Continguts suposen el 50% de la nota final i les competències l’altre 50%

Cada trimestre es donarà una nota global del trimestre que serà el resultat de les activitats fetes a classe i, especialment, de la nota de l’examen.

Desprès de la 3ª avaluació es farà la nota final de la matèria que es calcularà fent la mitjana aritmètica de les notes trimestrals. Si l’alumna/e obté una puntuació superior o igual a 5, haurà aprovat el curs. Si la nota es inferior a 5 s’haurà de presentar a l’examen de suficiència.

Els alumnes que facin l’examen de suficiència s’examinaran dels continguts de  tot el curs, és a dir tota la matèria treballada al llarg del curs.

Avaluació d’alumnes amb les CCSS pendents de 2n d’ESO

El professor/a del grup organitzarà un calendari d’entrega de treballs i exercicis que suposaran el 50% de la nota.

Els alumnes que hagin entregat totes les tasques citades anteriorment faran un examen cap a mitjans de curs. Si no l’aproven es presentaran a l’examen de suficiència del curs corresponent.

Els alumnes que no presenten les tasques encomanades no podran presentar-se a l’examen de mitjans de curs i es presentaran únicament a l’examen de suficiència.

El temari és el següent:

1. L’Alta Edat Mitjana

2. La Baixa Edat Mitjana

3. L’Islam. Al-Andalus

4. Els regnes cristians hispànics. La Corona catalano-aragonesa

5. Els grans descobriments geogràfics

6. El Renaixement

7. L’absolutisme i el Barroc

Avaluació dels alumnes nouvinguts amb assignatures pendents

Els alumnes nouvinguts que no van assistir a totes les classes perquè estaven a  l’aula d’acollida  se’ls aprovarà automàticament la matèria que tinguin pendent si aproven la que estan cursant.

Activitats de recuperació durant l’estiu i proves extraordinàries Departament de Ciències Socials

Per tal de fer realitat l’avaluació contínua, en la nota final de setembre es tindrà en compte la nota de juny com avaluació inicial. A partir d’aquí es valorarà l’examen com un 50% de la nota final i el treball d’estiu com un altre 50%.

Tots els alumnes presentaran un treball d’estiu que consistirà en el desenvolupament escrit dels temes que es citen més avall. Aquest treball (dossier) s’haurà de presentar seguint el model donat a Tutoria (portada, presentació, bibliografia, etc). El desenvolupament de cada tema haurà de ser redactat per l’alumne, en cap cas s’acceptarà un treball en el que es detecti que l’alumne ha “copiat i enganxat” d’Internet. Si es detecta aquesta pràctica, automàticament la nota serà 0.

El temari d’aquestes proves es fixarà al juny, després de les avaluacions.

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari