8.1 Preinscripció

Us deixem, en format PDF, el calendari definitiu i el full de preinscripció per el curs 2017-2018:

Calendari

Full de Preinscripció -2017_2018

 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l’oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018
La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC.

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

– Del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria. Els dies d’atenció a les famílies dintre d’aquest període i horari en aquest centre, seran els següents:

 • dimarts i dijous: 23, 28 i 30 de març i 4 d’abril de 8:45 a 13:00 del matí i de 15:00 a 16:45 de la tarda.
 • divendres: 31 de març de 8:45 a 13:00 del matí i de 15:00 a 16:45 de la tarda.

Documentació necessària:

 • Sol·licitud de preinscripció curs 2017-2018 ( no disponible fins que el Departament la publiqui).
 • Fotocòpia de la pàgina del llibre de família on està inscrit el naixement del nen/a.
 • Fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors legals (en cas de no coincidir el domicili habitual que s’al·lega amb el DNIE/NIE, s’acreditarà amb el certificat o volant municipal de convivència on ha de constar que conviuen amb el sol·licitant, alumne/a).
 • Fotocòpia del DNI/NIE del nen/a, si s’escau.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària (TIS) del/a nen/a.
 • Aportar la documentació pertinent a l’hora d’acreditar qualsevol circumstància que s’al·legui en els criteris generals i/o complementaris del formulari de preinscripció.

Jornada de portes obertes

Us conviden a participar a la II Jornada de portes obertes prevista pel dia 16 de març a les 9:15 o a les 15:15. Aquesta està adreçada a totes aquelles famílies dels nostres alumnes i també a totes les que tenen la intenció de formar-ne part.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds
Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic            (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments        declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació                primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà)        al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen            preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i            ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt          rendiment.