Preinscripció

portada-preinscripcio

 CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIAdates-proces-preinscripcio

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ 

 • Imprès de la preinscripció (la podeu demanar a l’administrativa del centre o bé baixar-la d’internet). Es pot presentar al centre demanat en primer lloc o a l’OME (oficina municipal d’escolarització).
 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

 • Fotocòpia del DNI / NIE o passaport del pare, mare o tutor legal de l’alumne.

 • Fotocòpia del DNI / NIE o passaport de l’alumne, si en té.
 • Fotocòpia del certificat d’empadronament, només en el cas que l’adreça del DNI no sigui la de la sol·licitud.
 • Fotocòpia del carnet vigent de Família nombrosa o monoparental, si s’escau.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS) de l’alumne.

 • Fotocòpia del carnet de salut de l’alumne, on figurin les dosis de vacunes  rebudes.

NOMÉS PER ALS CRITERIS AL·LEGATS A LA SOL·LICITUD (PROVISIONAL)

 • Documentació acreditativa del lloc de treball (còpia del contracte o certificat emès amb aquesta finalitat per l’empresa).

 • Documentació que acrediti la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, o per ICAM o pels organismes competents d’altres comunitats.

 • Certificat mèdic de malaltia crònica, que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí i metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.

horari-preinscripcio

Portes Obertes

portada-jornada-portes-obertes

L’ Escola “Marcel·lí Domingo” obre les portes a totes aquelles famílies que volen conèixer el projecte de l’escola.

Organitzem diversos grups a les jornades de portes obertes per tal que pugueu conèixer la nostra escola, i així podem acompanyar-vos de forma més personalitzada. Es tracta de fer un recorregut pels nostres espais i equipaments però també perquè pugueu conèixer qui som, com treballem i quin és el nostre projecte educatiu.

Per tal que us podem atendre de la millor manera possible durant la jornada de portes obertes us podeu inscriure mitjançant:

 • Via telefònica: 977 225 465
 • Adreçar-vos a l’escola: Carretera Pallaresos, s/n

Dies i horaris de Portes Obertes 2017

De l’1 al 10 de Març

 • Infantil i Primària: 09:00 – 12:30 i 15:00 – 16:30

 

Escola Marcel·lí Domingo Tarragona