Preinscripció i matriculació

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2018-2019

CALENDARI
Aquest és el calendari de preinscripció per al curs 2018-2019:

Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril
També es poden enviar per Internet fins a les 24 h del dia 25 d’abril

Publicació de les llistes amb barem: 3 de maig

Reclamació a les llistes baremades: del 4 al 8 de maig

Llistes amb les reclamacions resoltes: 10 de maig

Sorteig: 11 de maig

Llistes amb l’alumnat admès: 12 de juny

Matriculació: del 21 al 27 de juny

 

DOCUMENTACIÓ

· Sol·licitud de preinscripció, original i fotocòpia.
· Original i fotocòpia Llibre de família (full on surt el nen o nena)
· Original i fotocòpia DNI pare i mare
· Original i fotocòpia carnet identificació sanitària (TIS)
· Original i fotocòpia carnet de vacunació.
· Original i fotocôpia documentació complemetària: carnet família nombrosa o monoparental, certificat malaltia crònica, discapacitat, renda mínima d’inserció.

OBSERVACIONS

· La sol·licitud de preinscripció es pot recollir en el centre.
· Només s’ha de presentar una única sol·licitud que, preferiblement, s’entregarà en el primer centre escollit i en la que hi constaran els diferents centres en ordre de preferència.
· En la relació de centres demanats s’hi poden incloure centres públics i concertats.