Procés selecció nou director/a

RESOLUCIÓ DEL PATRONAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ


BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL DIRECTOR/A DE L’ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI DE VIC

1. Objecte de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte la selecció del professor/a que exercirà el càrrec de director/a de l’Escola de Música i Conservatori de Vic i Aules Associades de la xarxa emvic.

2. Justificació del procés
El procés de selecció respon a l’esperit del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. La disposició addicional quarta d’aquesta normativa estableix:
Correspon a cada ens local titular de centres públics concretar les funcions de la direcció d’aquests centres, establir les condicions i els procediments per a la selecció, nomenament, renovació, cessament, formació i reconeixement de la direcció, així com determinar els efectes dels resultats de l’avaluació de la funció directiva, en el marc del que estableixen les lleis.

El procés de selecció de candidats a director/a entre el personal docent de l’emvic s’estableix en els termes que preveu l’article 13 del mateix decret:

13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, hi participa la comunitat escolar.
13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència, i el projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o candidata, i la seva capacitat de lideratge.

El procés de selecció preveu la participació de la direcció general de la Fundació L’Atlàntida tal com s’estableix en els estatuts de la mateixa Fundació. A l’article 12 es determina com a funció de la direcció general:

Proposar al Patronat, per al seu nomenament, el càrrec de director/a de l’Escola de Música i Conservatori de Vic.

3. Funcions de la direcció
Les funcions de la direcció acadèmica estan recollides a l’article 1 de les Normatives d’Ordre i Funcionament Intern pròpies de l’emvic. Correspon al director/a:

a) Representar el centre i representar l’administració educativa en el centre, sens perjudici de les competències de la resta d’autoritats de l’administració educativa.
b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre.
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern.
d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular del centre i per la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat.
e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa.
f) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats del centre, visar les actes i executar els seus acords en l’àmbit de la seva competència.
g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
h) Designar el sots-director, el cap d’estudis, el secretari, i proposar el seu nomenament al Patronat de la Fundació. També correspon al director nomenar els òrgans unipersonals de coordinació: caps de departament, coordinadors d’Aules Associades, coordinador d’activitats i coordinador de qualitat.
i) Vetllar pel compliment de les NOFC per part de tots els membres de la comunitat educativa.
j) Assignar el professorat als diferents plans, cursos i departaments en la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltat el claustre.
k) Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.
l) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.
m) Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats del centre i trametre-la als organismes corresponents, un cop el consell escolar del centre n’hagi emès el corresponent informe.
n) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes als directors dels centres.

4. Condicions contractuals
La retribució anual de la direcció acadèmica serà de 9.795,10€ bruts com a complement específic per aquesta funció. Per al desenvolupament de les tasques derivades del càrrec s’establirà l’alliberament setmanal de mitja jornada lectiva com a mínim.

La retribució anual dels altres membres de l’equip directiu serà de 6.827,94€ bruts com a complement específic per a les funcions directives. Per al desenvolupament de les tasques derivades del càrrec s’establirà l’alliberament setmanal de vuit hores lectives com a mínim. L’equip directiu estarà format per tres membres com a mínim, inclòs el director.
La determinació de la jornada lectiva assignada a la funció directiva dels diversos membres de l’equip directiu es farà d’acord amb l’ordenació anual de l’organigrama de l’emvic i tenint en compte el marc orgànic que actualment preveu fins a quaranta-quatre hores lectives destinades a les funcions directives.

5. Termini del mandat i sistema de renovació
El termini del mandat serà d’un any a partir del nomenament. A l’acabament de del primer any de mandat, el director/a pot optar per continuar en l’exercici del càrrec durant un mandat de quatre anys, sempre que hagi estat avaluat de manera positiva l’exercici de la seva direcció per part de la comissió de seguiment i que presenti, abans de fer-se’n efectiva la renovació, l’actualització del seu projecte de direcció.
La renovació de mandat es pot reiterar fins completar el primer termini d’un any i un total de dos períodes consecutius de quatre anys. Un cop vençut aquest termini, si la persona afectada vol continuar optant a la direcció del centre, ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s’haurà de convocar amb aquest efecte.
La comissió de seguiment que elaborarà l’informe serà de la mateixa tipologia que la comissió que portarà a terme el procés de selecció del director/a.
L’informe que avaluarà la consecució dels objectius propis del projecte de direcció d’acord amb el marc estratègic del centre també incorporarà el pronunciament del Consell Escolar en relació al desenvolupament del projecte de direcció.
Finalment, la direcció general farà arribar l’informe al Patronat, el qual decidirà sobre la continuïtat de la direcció acadèmica. El resultat negatiu de l’avaluació de l’exercici de la direcció en un període de mandat comporta que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat.

6. Requisits de les persones aspirants
Els candidats/es hauran de ser membres del claustre de professors de la xarxa emvic i acomplir amb una trajectòria de com a mínim dos anys en la docència musical a l’emvic. Al mateix temps els candidats/es hauran de certificar una trajectòria de com a mínim cinc anys en la docència musical encara que no sigui en el si de l’emvic.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se vigents en el moment del nomenament.

7. Descripció del projecte de direcció

Tal com preveu el Decret 155/2010 en el seu articulat:

24.1 El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu.
24.2 El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. El projecte de direcció ha de preveure actuacions d’aplicació del projecte educatiu, concrecions organitzatives i indicadors explícits per a l’avaluació del mandat.

El projecte de direcció haurà de concretar les principals línies d’actuació que planteja el director/a d’acord amb el marc estratègic del centre i en referència al desplegament del projecte educatiu de centre.

El projecte de direcció, que ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció, n’ha de concretar l’estructura organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte educatiu de centre, que ha de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

Ateses les circumstàncies institucionals que precedeixen la present convocatòria i tenint en compte l’elaboració d’un nou Pla Estratègic i la revisió del Projecte Educatiu de Centre que hauran d’influir en la definició del projecte de direcció, s’estableix el següent:

El candidat/a presentarà una versió abreujada del projecte de direcció que inclogui una exposició sintetitzada dels eixos ideològics i les principals línies d’actuació sense necessitat de concretar-ne la planificació temporal ni desenvolupar-ne el sistema d’indicadors.

8. Sol·licituds i documentació
Les persones interessades a participar en aquest procés de selecció hauran de presentar la documentació següent:

a)  Currículum Vitae

b)  Presentació de la candidatura que inclogui la proposta d’equip directiu
configurat per quatre membres, inclòs el director/a.

c)  Projecte de direcció en el que s’exposin de forma sintètica els eixos ideològics i
les principals línies d’actuació que regiran la direcció acadèmica d’acord amb el marc educatiu i estratègic vigent.

La documentació s’ha de presentar en un sobre tancat a la secretaria de l’Escola de Música i Conservatori de Vic indicant en el sobre “Convocatòria direcció acadèmica de l’emvic”.

9. Calendari

Presentació de candidatures
La data màxima per presentar les candidatures és el dia 16 de d’abril de 2018 a les 17h.

Esmenes
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a revisar-les i es fixarà un termini de tres dies (fins el dijous 19 d’abril de 2018 a les 17h) per esmenar les deficiències o mancances que s’hi hagin observat en relació als requisits establerts. Els candidats que no aportin la documentació requerida quedaran exlosos del procés de selecció.

Valoració de les candidatures i entrevistes
Finalitzada l’admissió dels candidats, la Comissió examinarà les seves candidatures en base als criteris de valoració que s’indiquen en el punt següent, prenent en consideració la documentació presentada.
En un segon termini, que es podrà allargar fins el divendres 27 d’abril de 2018, la comissió de selecció farà una entrevista als candidats. La persona aspirant haurà de fer l’exposició del projecte de direcció presentat en un temps màxim d’una hora. Els membres de la comissió podran formular preguntes referides al contingut del projecte de direcció i relacionades amb el currículum i les competències del candidat.
En aquest mateix període també es presentaran les candidatures al Consell Escolar de l’emvic. L’informe de la comissió de selecció recollirà les consideracions d’aquest òrgan de govern. Aquesta actuació serà de caràcter consultiu tal com estableix la mateixa legislació educativa.

Nomenament i anunci públic
Finalment, la direcció general elevarà una proposta motivada de nomenament al Patronat, el qual decidirà sobre l’elecció del nou director/a. El resultat es farà públic el dijous 3 de maig de 2018 a les 12h. La informació es penjarà al web i a la cartellera de recepció. El nomenament del nou director/a es farà efectiu a partir de l’1 de juliol de 2018.

10. Òrgan de selecció
La valoració dels mèrits i del projecte de direcció la realitzarà una comissió formada per:
Un representant dels professors escollit pel claustre i que no formi part de l’actual equip directiu.

 • Un representant de l’AMPA.
 • Un tècnic en recursos humans de l’Ajuntament de Vic.
 • Un director d’un altre Conservatori o centre autoritzat de Grau Professional.
 • La directora general de la Fundació L’Atlàntida.

11. Puntuacions i criteris de valoració

El procés de selecció consta de tres fases, cadascuna de les quals és eliminatòria. S’estableix el següent règim de puntuacions:

 • Currículum fins a 6 punts (mínim 3 punts per passar a la següent fase)
 • Projecte de direcció fins a 8 punts (mínim 4 punts per passar a la següent fase)
 • Entrevista fins a 10 punts (mínim 5 punts per completar el procés de selecció)

La comissió de selecció valorarà les candidatures prenent en consideració els següents criteris:

1. Formació i experiència en l’àmbit de la direcció i gestió acadèmica.

2. Formació i experiència en l’àmbit de la pedagogia musical.

3. Formació i experiència en l’àmbit de la interpretació i/o composició. 4. Activitat de recerca en l’àmbit de la música i la pedagogia musical. 5. Competències en el lideratge i la comunicació.

6. Valoració del projecte de direcció en aquests termes com a mínim:

 • Relació del projecte amb el marc estratègic de l’emvic.
 • Tractament dels eixos fonamentals del projecte educatiu de l’emvic.
 • Desenvolupament del valor social, educatiu i musical.
 • Creativitat, recerca i eficiència en tots els àmbits d’actuació.
 • Projecció de l’àmbit pedagògic i curricular.
 • Racionalització de l’àmbit organitzatiu.
 • Sistemàtica de l’avaluació i millora contínua.

Vic, 22 de març de 2018
La Presidenta del Patronat

Anna Erra i Solà