Oferta de treball

OFERTES DE TREBALL A LA XARXA EMVIC PEL CURS 2016 – 2017

RESULTATS DE LES PROVES

 CODI PUNTUACIÓ
 SL13 8,5
SL14 10,4
SL16 16,1
CC13 15,6
 CODI PUNTUACIÓ
GT12 7
GT13 15
GT14 15,5
 CODI PUNTUACIÓ
GE11 18,4
GE13 13,1
GE16 14,2
 CODI PUNTUACIÓ
Vi15 12
Vi18 14,3
Vi19 1,1
 CODI PUNTUACIÓ

Criteris d’avaluació
PRESELECCIÓ de candidats a la plaça de professor de la xarxa emvic

1. Titulació Superior com a requisit imprescindible
2. Consciència vers el projecte emvic en tot el seu abast
3. Motivació per treballar en el programa educatiu de la xarxa emvic
4. Aportacions personals i específiques a aquest projecte educatiu
5. Disposició de treball i sentit pedagògic vers les etapes d’iniciació a l’instrument
6. Experiència en les etapes educatives de sensibilització i nivell elemental
7. Sentit de recerca pedagògica
8. Interès en la formació continuada
9. Interès explícit en la pedagogia de grup
10. Experiència en la pedagogia de grup
11. Sentit d’implicació en el projecte i de cooperació amb l’equip de professors
12. Concepció dels objectius pedagògics fonamentals
13. Currículum en interpretació
14. Altres competències relacionades amb la gestió i la tecnologia
15. Proximitat i vehicle propi per facilitar la mobilitat a la xarxa emvic


Criteris d’avaluació
SELECCIÓ de candidats a la plaça de professor de la xarxa emvic

UNITAT DIDÀCTICA (Llenguatge i Cant Coral) MÀXIM 3 PUNTS

 • Concepció de la unitat didàctica. Estructuració de la sessió lectiva. (1)
 • Establiment i tractament d’objectius. (1)
 • Relació d’objectius, procediments i materials de suport. (1)

INTERPRETACIÓ (Especialitats instrumentals) MÀXIM 3 PUNTS

 • Domini de la tècnica instrumental . (1)
 • Qualitat de la interpretació musical. (1)
 • Comunicació. (1)

SESSIONS LECTIVES MÀXIM 10 PUNTS

LLENGUATGE

 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats. (3)
 • La comunicació, empatia i interacció amb els alumnes. (3)
 • La qualitat dels exemples vocals. (1)
 • La creativitat i musicalitat dels exemples proposats. (1)
 • La capacitat d’improvisació. (1)
 • Els resultats aconseguits durant l’activitat. (1)

CANT CORAL

 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats. (3)
 • La comunicació, empatia i interacció amb els alumnes. (3)
 • La qualitat dels exemples vocals. (2)
 • La capacitat d’acompanyament amb el piano. (1)
 • La qualitat i efectivitat de les propostes sobre el repertori. (1)

INSTRUMENT

 • L’estructuració de la sessió lectiva. (1)
 • El tractament d’objectius tècnics i musicals. (2)
 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats. (2)
 • La creativitat i musicalitat de les propostes. (1)
 • La qualitat dels exemples a l’instrument. (1)
 • La comunicació, empatia i interacció amb l’alumne/alumnes. (2)
 • Els resultats aconseguits durant l’activitat. (1)

 

ENTREVISTA MÀXIM 7 PUNTS

1. Consciència del projecte emvic en tot el seu abast. Motivació per treballar a la xarxa emvic. Aportacions personals i específiques al projecte educatiu de l’emvic, des de les Aules Associades al Conservatori. (1)

2. Concepció de l’educació musical i del compromís educatiu que representa. Establiment dels objectius pedagògics. Sentit pedagògic i experiència en les diverses etapes educatives. (1)

3- Sentit de recerca pedagògica i interès en la formació continuada. Concepció del treball cooperatiu amb l’equip de professors. (1)

4- Desenvolupament metodològic. En les especialitats instrumentals, interès i experiència en la pedagogia de grup i en la pedagogia individual. (1)

5-  Valoració de la sessió lectiva realitzada. Avaluació de la configuració de la unitat didàctica i del procés d’execució. Balanç entre la teorització i el desenvolupament pràctic de la programació. (1)

6- Disponibilitat. Proximitat. Vehicle propi. Compaginació amb altres feines i projectes personals/professionals. (1)

7- Altres competències i consideracions. (1)


CONTINGUT DE LES PROVES

LLENGUATGE

UNITAT DIDÀCTICA

Els candidats han de presentar per escrit la seva proposta d’una unitat didàctica on s’especifiquin continguts, objectius i procediments.

Cal enviar-ho abans del dia 5 de juliol a dolcaalbert@emvic.cat

CONTINGUT

A partir de la cançó Mireu els meus ànecs el candidat farà una proposta didàctica que inclogui la referència als objectius propis de la unitat didàctica així com a la utilització de diferents recursos i procediments pedagògics.

Condicions de la classe

 • El candidat disposarà d’una Aula que podrà preparar i adequar durant 30’.
 • L’Aula disposarà d’instrumental Orff, piano, projector, equip de so.
 • El grup estarà constituït per 8 – 10 alumnes que han cursat el 1r curs de NE a l’emvic. Els continguts treballats corresponen al llibre Llenguatge Iniciació de PAM.

Es valorarà

 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats.
 • La comunicació, empatia i interacció amb els alumnes.
 • La qualitat dels exemples vocals.
 • La creativitat i musicalitat dels exemples proposats.
 • La capacitat d’improvisació.
 • Els resultats aconseguits durant l’activitat.

CANT CORAL

UNITAT DIDÀCTICA

Els candidats han de presentar per escrit la seva proposta d’una unitat didàctica on s’especifiquin continguts, objectius i procediments.

Cal enviar-ho abans del dia 5 de juliol a dolcaalbert@emvic.cat

CONTINGUT

Els candidats proposaran dues cançons adequades a l’edat del cor pilot i relacionades amb els objectius i procediments de la unitat didàctica. . La Comissió escollirà una de les dues cançons per treballar durant la sessió.

L’activitat consistirà en una petita preparació vocal i física i el treball  de la cançó escollida.

Condicions de la classe

 • El grup estarà constituït per 10 o 12 nens de 10 – 11 anys.
 • Els alumnes poden treballar amb partitura o per imitació.
 • L’Aula disposarà de piano.

Es valorarà

 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats.
 • La comunicació, empatia i interacció amb els alumnes.
 • La qualitat dels exemples vocals.
 • La capacitat d’acompanyament amb el piano.
 • La qualitat i efectivitat de les propostes sobre el repertori.

INSTRUMENT

 • interpretació obra lliure 10’. Cal aportar una còpia de la partitura.
 • Classe individual 20’.
  • Alumne entre  9 – 11 anys.
  • Avaluació inicial a partir de l’obra o exercici que presenti l’alumne.
  • Treball específic sobre algun dels aspectes que el candidat consideri interessant per aquell alumne.
 • Classe pedagogia de grup amb dos alumnes 20’.
  • Dos alumnes entre 9 i 11 anys.
  • El candidat presentarà una proposta didàctica a partir de l’obra proposada per la comissió que inclogui objectius i procediments.

Els candidats han de presentar la seva proposta d’activitat on s’incloguin els objectius i procediments que s’utilitzaran abans del dia 5 de juliol a dolcaalbert@emvic.cat.

Es valorarà

 • L’estructuració de la sessió lectiva.
 • El tractament d’objectius tècnics i musicals.
 • La capacitat i el domini dels recursos i procediments utilitzats.
 • La creativitat i musicalitat de les propostes.
 • La qualitat dels exemples a l’instrument.
 • La comunicació, empatia i interacció amb l’alumne/alumnes.
 • Els resultats aconseguits durant l’activitat.

DIES I HORARIS DE LES PROVES


Preselecció de candidats per fer les proves:

Especialitat candidats seleccionats
Cant Coral CC11 cc13
Sensibilització Llenguatge SL13 SL14 SL16
Flauta trv FT12 FT15
Guitarra GT12 GT13 GT14
Guitarra elèctrica GE11 GE13 GE16
Piano PI13 PI14 PI16
Violí VI15 VI18 VI19

DESCRIPCIÓ

 • Plaça de professor de violí.  A partir de 9 hores lectives setmanals.
 • Plaça de professor de piano.  A partir de 9 hores lectives setmanals
 • Plaça de professor de guitarra clàssica.  A partir de 6 hores lectives setmanals.
 • Plaça de professor  de guitarra elèctrica.  A partir de 2 hores lectives setmanals.
 • Plaça de professor de flauta travessera. A partir de 3 hores lectives setmanals.
 • Plaça de professor de Sensibilització, Llenguatge Musical, Cant Coral. A partir de 9 hores lectives setmanals.
 • El salari anual brut de la jornada completa setmanal (22 hores lectives i 8 de centre) és de 30.156€ repartits en catorze mensualitats.
 • L’escola pot proposar la distribució irregular de les hores lectives a partir del còmput anual, fins a un màxim acordat, en atenció als requisits del pla anual.
 • Així mateix l’escola es reserva el dret de fraccionar les diferents places ofertades si la disponibilitat horària o el perfil dels concursants així ho aconsella.

INSCRIPCIÓ 

 • Presentació de sol·licituds a través d’aquest formulari electrònic  de l’1 al 14 de juny.
 • El formulari obliga a posar el link d’un petit vídeo, d’una durada màxima de 2′, on el candidat exposi els motius de la sol·licitud i l’aportació personal que pot fer al projecte educatiu de l’emvic.
 • Els candidats rebran confirmació de la presentació de la seva sol·licitud amb un  número de codi assignat abans del 16 de juny.

PRESELECCIÓ

 • 23 de juny: publicació dels candidats preseleccionats al web de l’emvic i a través del codi assignat.

PROVES DE SELECCIÓ: 7 i 8 DE JULIOL

 • 27 de juny (nova data): publicació de les característiques de la classe pràctica pels professors que opten a una plaça d’instrument (edat dels alumnes, continguts, repertori…).
 • 27 de juny (nova data): publicació de les característiques de la unitat didàctica a presentar el dia de les proves de selecció, pels professors que opten a una plaça de Llenguatge, cant coral o sensibilització (contingut, edat, objectius,…).
 • 1 de juliol: publicació al web de l’emvic dels dies i horaris de realització de les proves per part dels candidats.

El procés de selecció constarà de tres parts:

 • Candidats a plaça de professor d’instrument:
  • Interpretació d’una obra lliure (especialitats instrumentals) .
  • Classe amb alumnes de Nivell Elemental. Màxim 20′.
  • Entrevista. Màxim 10′.
 • Candidats a plaça de professor de llenguatge, cant coral i sensibilització.
  • Presentació d’una unitat didàctica.
  • Classe amb alumnes de Nivell Elemental. Màxim 20′.
  • Entrevista. Màxim 10′.

Puntuació:

 • Interpretació (especialitats instrumentals) o unitat didàctica (llenguatge, cant coral i sensibilització) (màxim 3 punts).
 • Classe pràctica (màxim 10 punts).
 • Entrevista (màxim 7 punts).

Seran desqualificats els candidats que no assoleixin 12 punts, 6 dels quals han de correspondre a la classe.

COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió haurà de decidir i fer públic el resultat en un termini màxim de dos dies hàbils, a través de la pàgina web. Es comunicarà als interessats o interessades per correu electrònic, els quals tindran tres dies hàbils per recórrer en cas de desacord, davant de la mateixa comissió avaluadora. La resolució serà de la mateixa comissió, en un termini màxim de cinc dies hàbils, i, en cas de nou recurs, del Patronat, en la propera reunió ordinària.

El professor o professora seleccionat serà contractat per un període d’un any, renovable indefinidament per decisió de l’equip de coordinació, un cop escoltat el cap de departament.