Prova d’Accés 2017

PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI 


PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

 • dies:
 • horaris: de 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h.
 • lloc: secretaria emvic c/Torras i Bages 6.

DOCUMENTACIÓ

 • Alumnes de l’emvic: només cal que els pares o tutors passin a firmar.
 • Alumnes externs:
  • DNI, IBAN bancari, dades personals.
  • Programa d’instrument (alumnes de 1r.)
  • Programa i partitures d’instrument (altres cursos)

PREU

 • Alumnes de l’emvic: 30€
 • Alumnes externs: 90€

CALENDARI

Proves

Llenguatge Musical, Audició i Cant coral (tots els cursos)

 • D

Instrument (tots els cursos)
El Departament d’Ensenyament i l’Associació de Conservatoris de Catalunya va decidir des del curs 2013­14 no publicar el resultat de la prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral el mateix dia de la prova, de manera que tots els aspirants podran fer la prova d’Instrument, independentment del seu resultat a la prova del 24 de maig.
Prova d’instrument:

 • VENT: D
  Clarinet, flauta de bec, flauta travessera, oboè, saxofon, trompeta, trombó.
 • PIANO: D
 • GUITARRA, GUITARRA e i CANT: D
 • CORDA: D contrabaix.

Horaris de la prova d’instrument

 

Publicació dels resultats

Qualificacions provisionals de la Prova d’Accés
D.
Sol·licitud de revisió d’examen ­ Fins el
Tots els resultats es publicaran al web i a la cartellera de recepció. Serà necessari saber el número de quatre dígits­ID corresponent a la matrícula de cada alumne.

Matriculació al Grau Professional pel curs 2016­17

Del  de juny al  de juliol de 2017. A recepció o a secretaria.
Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h. Dimecres i divendres de 15h a 17h.
Horari de recepció: De dilluns a divendres de 17h a 20h.


OFERTA DE PLACES

Places a primer curs

 • PIANO:  places
 • VENT:  places
 • CORDA:  places
 • CANT I MODERNA: places

Les places que es publiquin es podran ampliar en funció de les baixes produïdes al Conservatori a final de curs.

Places a altres cursos

D’acord amb el que permeten les directrius del Departament d’Ensenyament, com en cursos anteriors el Conservatori de Vic no publica cap plaça a cursos diferents a Primer. L’adjudicació definitiva de places es determinarà a partir del 27 de juny, un cop conegudes les baixes produïdes al Conservatori a final de curs. Els aspirants interessats poden fer la prova d’accés malgrat d’entrada no es pugui obrir cap plaça, a l’espera de si amb el moviment d’alumnat a final de curs se’n pot obrir, i per tant si amb la nota obtinguda finalment pot ocupar.


MATERIAL NECESSARI EL DIA DE LA INSCRIPCIÓ A LA PROVA

La persona que ve a s ignar l a inscripció ha de ser el titular del compte bancari des del qual es cobrarà la taxa de drets d’examen.
Cal portar un rebut bancari de qualsevol servei on consti el nom del titular del compte i el número de compte bancari amb l’IBAN.

Taxa: Alumnes de l’emvic: 30€. Alumnes externs: 90€.

Aspirants de l’emvic a primer curs:

 • No cal portar cap documentació.

Aspirants externs a primer curs:

 • DNI de l’aspirant, o llibre de família en cas de no tenir­ne.
 • Llista de les obres presentades a la prova (5).
 • Partitura de l’obra lliure.

Aspirants de l’emvic a d’altres cursos:

 • No cal portar cap documentació.

Aspirants externs a d’altres cursos:

 • DNI de l’aspirant, o llibre de família en cas de no tenir­ne.
 • Llista de les obres presentades a la prova (6).
 • Partitura de totes les obres.

No es pot realitzar la inscripció a la prova d’accés sense aportar la documentació demanada.


MATERIAL NECESSARI EL DIA DE LA PROVA

Per a l’exercici de Llenguatge Musical

Aspirants a primer curs:
No és necessari portar material.
Aspirants a altres cursos:
Auriculars per escoltar els àudios de les audicions.

Per a l’exercici d’Instrument

Aspirants a primer curs:
Llista del repertori presentat per entregar a la Comissió avaluadora en el moment de fer la prova. Un exemplar.
Còpia de la partitura de l’obra lliure. Un exemplar.
Aspirants a altres cursos:
Llista del repertori presentat per entregar a la Comissió avaluadora en el moment de fer la prova. Un exemplar.
Una còpia de totes les partitures presentades. Un exemplar.


PUNTUACIÓ DELS APARTATS DE LA PROVA ­ ACCÉS A PRIMER CURS

Prova de Llenguatge Musical, Audició i Cant Coral

1­ Entonació, ritme i lectura (4)
a) Interpretació d’una cançó —popular o d’autor— (0,5)
b) Exercicis d’entonació (0,5)
c) Lectura cantada en clau de sol o en clau de fa en 4a (1,5) d) Lectura recitada en clau de Sol o de Fa en 4a (1,5)

2­ Educació de l’oïda (3)
a) Dictat melòdic a una veu (1,5)
b) Dictat rítmic o Dictat a dues veus (1)
c) Dictat d’acords, intervals i escales ( 0,5)

3­ Audició, anàlisi i creació (3)
a) Audició (1)
b) Anàlisi (1)
c) Creació (1)

Prova d’Instrument

El repertori presentat haurà de ser de diferents estils i èpoques, en la mesura en què sigui posssible segons les especilitats instrumentals. Les edicions que s’epecifiquen de les partitures són orientatives. Es valorarà la varietat tècnica i estilística del repertori presentat pels alumnes, i la qualitat en la realització d’aquests elements. Es valorarà la interpretació de memòria. A més del repertori establert per a cada especialitat instrumental, s’interpretarà una lectura a vista consistent en un fragment inèdit senzill de vuit compassos. La persona aspirant farà la previsió per a l’acompanyament que es necessiti, si s’escau.

Es presenten a la prova cinc peces (aspirant de cant, quatre peces), de les quals a la prova se n’interpretaran tres. Cadascuna de les tres peces que s’interpretaran d’entre les presentades tindrà un valor del 30% de la qualificació. El 10% restant correspondrà al valor de l’exercici de Lectura a Vista.


PUNTUACIÓ DELS APARTATS DE LA PROVA ­ ACCÉS A D’ALTRES CURSOS

Prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral ASPIRANTS D’ITINERARI CLÀSSIC
Accés a 2GP

 • ORAL (55%): Entonació 60%. Lectura/Ritme: 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 50%. Comprensió teòrica 40%. Audició 10%.

Accés a 3GP

 • ORAL (55%): Entonació 60%. Lectura/Ritme: 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 50%. Comprensió teòrica 40%. Audició 10%.

Accés a 4GP

 • ORAL (55%): E ntonació 60%. L ectura/Ritme 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 55%. Comprensió teòrica 35%. Audició 10%.

Accés a 5GP

 • ORAL (40%): E ntonació 60%. L ectura/Ritme 40%.
 • ESCRIT (60%): Dictat 40%. Harmonia 40%. Anàlisi i comprensió teòrica 20%.

Prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral ASPIRANTS D’ITINERARI MODERN

 • Anàlisi Auditiu: 10%
 • Dictat Harmònic: 20%
 • Anàlisi Harmònic i Melòdic d’un guió: 20% Dictat Melòdic­Rítmic: 10%
 • Dictat Rítmic: 10%
 • Lectura Melòdica: 10%
 • Lectura Rítmica: 10% Lectura Recitada: 10%

Prova d’Instrument per accedir a d’altres cursos

El repertori presentat haurà de ser de diferents estils i èpoques, en la mesura en què sigui posssible segons les especilitats instrumentals. Les edicions que s’epecifiquen de les partitures són orientatives. Es valorarà la varietat tècnica i estilística del repertori presentat pels alumnes, i la qualitat en la realització d’aquests elements. Es valorarà la interpretació de memòria. A més del repertori establert per a cada especialitat instrumental, s’interpretarà una lectura a vista consistent en un fragment inèdit de vuit compassos. La persona aspirant farà la previsió per a l’acompanyament que es necessiti, si s’escau.
Cal preparar sis peces de les quals se n’interpretaran quatre. Cadascuna de les quatre peces que s’interpretaran d’entre les presentades tindrà un valor del 22,5% de la qualificació. El 10% restant correspondrà al valor de la Lectura a Vista.


SIMULACRE PER TOTS ELS ASPIRANTS D’ACCÉS A PRIMER CURS

Oferim la possibilitat de participar en el simulacre de l’exercici oral de la prova d’accés a primer curs el proper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
En el moment de la inscripció a la prova podeu inscriure’s també al simulacre. Els alumnes de l’emvic han pogut inscriure’s­hi a través del formulari electrònic que han rebut per correu.
Rebreu un correu electrònic amb les indicacions horàries concretes pel dia del simulacre el proper xxxxxxxxxxx.


PROVA DE SO PER ASPIRANTS D’ALTRES CENTRES

Oferim la possibilitat de conèixer i provar el so de la sala o aula on tindrà lloc la prova d’instrument, gairebé en tots els casos la mateixa que el dia de la prova oral del dia xx de maig.
Podeu reservar l’espai el dia següent:

Vent

Aula 15

Corda

Aula 20

Piano

Sala 3 Joan Anglada

Guitarra i Cant

Aula 12

Moderna

Aula 23

En el moment de la inscripció a la prova, podeu sol·licitar la reserva. Un cop tancada la inscripció us adjudicarem l’horari de prova de so.