Prova d’Accés 2017

CALENDARI

Proves

Llenguatge Musical, Audició i Cant coral (tots els cursos)

 • Dimarts, 23 de maig a partir de les 9.15h

Instrument (tots els cursos)
El Departament d’Ensenyament i l’Associació de Conservatoris de Catalunya va decidir des del curs 2013-20­14 no publicar el resultat de la prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral el mateix dia de la prova, de manera que tots els aspirants podran fer la prova d’Instrument, independentment del seu resultat a la prova del 24 de maig.
Prova d’instrument:

DATA DE L’EXERCICI D’INSTRUMENT

Aspirants de tots els cursos:

 • VENT: Dijous, 25 de maig, a partir de les 9.00 del matí: Clarinet, flauta travessera, trompa, trompeta, trombó, tuba
 • PIANO: Dilluns, 29 de maig, a partir de les 9.00 del matí: Piano
 • GUITARRA: Dilluns, 29 de maig, a partir de les 9.00 del matí: Guitarra
 • MODERNA: Dilluns, 29 de maig, a partir de les 9.00 del matí: Guitarra elèctrica, piano modern
 • CANT: Dilluns, 29 de maig, a partir de les 9.00 del matí: Cant
 • CORDA: Dimarts 30 i dimecres 31 de maig, a partir de les 9.00 del matí Violí, viola, violoncel, contrabaix

   Horaris de la prova d’instrument

COMISSIONS

Publicació dels resultats

 • Qualificacions provisionals de la Prova d’Accés: 1 de juny a les 10h
 • Sol·licitud de revisió d’examen fins el 3 de juny de 2017
 • Qualificacions definitives dimarts, 6 de juny a les 10h
 • Tots els resultats es publicaran al web i a la cartellera de recepció. Serà necessari saber el número de quatre dígits­ID corresponent a la matrícula de cada alumne.

Matriculació al Grau Professional pel curs 2016-­17

De l’1 de juny al  15 de juliol de 2017. A recepció o a secretaria.
Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h. Dimecres i divendres de 15h a 17h.
Horari de recepció: De dilluns a divendres de 17h a 20h.


OFERTA DE PLACES

Places a primer curs

 • PIANO:  places
 • VENT:  places
 • CORDA:  places
 • CANT I MODERNA: places

Les places que es publiquin es podran ampliar en funció de les baixes produïdes al Conservatori a final de curs.

Places a altres cursos

D’acord amb el que permeten les directrius del Departament d’Ensenyament, com en cursos anteriors el Conservatori de Vic no publica cap plaça a cursos diferents a Primer. L’adjudicació definitiva de places es determinarà a partir del 26 de juny, un cop conegudes les baixes produïdes al Conservatori a final de curs. Els aspirants interessats poden fer la prova d’accés malgrat d’entrada no es pugui obrir cap plaça, a l’espera de si amb el moviment d’alumnat a final de curs se’n pot obrir, i per tant si amb la nota obtinguda finalment pot ocupar.


MATERIAL NECESSARI EL DIA DE LA PROVA

Per a l’exercici de Llenguatge Musical

Aspirants a primer curs:
No és necessari portar material.
Aspirants a altres cursos:
Auriculars per escoltar els àudios de les audicions.

Per a l’exercici d’Instrument

Aspirants a primer curs:
Llista del repertori presentat per entregar a la Comissió avaluadora en el moment de fer la prova. Un exemplar.
Còpia de la partitura de l’obra lliure. Un exemplar.
Aspirants a altres cursos:
Llista del repertori presentat per entregar a la Comissió avaluadora en el moment de fer la prova. Un exemplar.
Una còpia de totes les partitures presentades. Un exemplar.


PUNTUACIÓ DELS APARTATS DE LA PROVA ­ ACCÉS A PRIMER CURS

Prova de Llenguatge Musical, Audició i Cant Coral

1­ Entonació, ritme i lectura (4)
a) Interpretació d’una cançó —popular o d’autor— (0,5)
b) Exercicis d’entonació (0,5)
c) Lectura cantada en clau de sol o en clau de fa en 4a (1,5) d) Lectura recitada en clau de Sol o de Fa en 4a (1,5)

2­ Educació de l’oïda (3)
a) Dictat melòdic a una veu (1,5)
b) Dictat rítmic o Dictat a dues veus (1)
c) Dictat d’acords, intervals i escales ( 0,5)

3­ Audició, anàlisi i creació (3)
a) Audició (1)
b) Anàlisi (1)
c) Creació (1)

Prova d’Instrument

El repertori presentat haurà de ser de diferents estils i èpoques, en la mesura en què sigui posssible segons les especilitats instrumentals. Les edicions que s’epecifiquen de les partitures són orientatives. Es valorarà la varietat tècnica i estilística del repertori presentat pels alumnes, i la qualitat en la realització d’aquests elements. Es valorarà la interpretació de memòria. A més del repertori establert per a cada especialitat instrumental, s’interpretarà una lectura a vista consistent en un fragment inèdit senzill de vuit compassos. La persona aspirant farà la previsió per a l’acompanyament que es necessiti, si s’escau.

Es presenten a la prova cinc peces (aspirant de cant, quatre peces), de les quals a la prova se n’interpretaran tres. Cadascuna de les tres peces que s’interpretaran d’entre les presentades tindrà un valor del 25% de la qualificació. El 25% restant correspondrà al valor de l’exercici de Lectura a Vista.


PUNTUACIÓ DELS APARTATS DE LA PROVA ­ ACCÉS A D’ALTRES CURSOS

Prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral ASPIRANTS D’ITINERARI CLÀSSIC
Accés a 2GP

 • ORAL (55%): Entonació 60%. Lectura/Ritme: 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 50%. Comprensió teòrica 40%. Audició 10%.

Accés a 3GP

 • ORAL (55%): Entonació 60%. Lectura/Ritme: 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 50%. Comprensió teòrica 40%. Audició 10%.

Accés a 4GP

 • ORAL (55%): E ntonació 60%. L ectura/Ritme 40%.
 • ESCRIT (45%): Dictat 55%. Comprensió teòrica 35%. Audició 10%.

Accés a 5GP

 • ORAL (40%): E ntonació 60%. L ectura/Ritme 40%.
 • ESCRIT (60%): Dictat 40%. Harmonia 40%. Anàlisi i comprensió teòrica 20%.

Prova de Llenguatge musical, Audició i Cant coral ASPIRANTS D’ITINERARI MODERN

 • Anàlisi Auditiu: 10%
 • Dictat Harmònic: 20%
 • Anàlisi Harmònic i Melòdic d’un guió: 20% Dictat Melòdic­Rítmic: 10%
 • Dictat Rítmic: 10%
 • Lectura Melòdica: 10%
 • Lectura Rítmica: 10% Lectura Recitada: 10%

Prova d’Instrument per accedir a d’altres cursos

El repertori presentat haurà de ser de diferents estils i èpoques, en la mesura en què sigui posssible segons les especilitats instrumentals. Les edicions que s’epecifiquen de les partitures són orientatives. Es valorarà la varietat tècnica i estilística del repertori presentat pels alumnes, i la qualitat en la realització d’aquests elements. Es valorarà la interpretació de memòria. A més del repertori establert per a cada especialitat instrumental, s’interpretarà una lectura a vista consistent en un fragment inèdit de vuit compassos. La persona aspirant farà la previsió per a l’acompanyament que es necessiti, si s’escau.
Cal preparar sis peces de les quals se n’interpretaran quatre. Cadascuna de les quatre peces que s’interpretaran d’entre les presentades tindrà un valor del 22,5% de la qualificació. El 10% restant correspondrà al valor de la Lectura a Vista.