Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR 2016 – 2017

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
 En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny o, si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

  • Inici de les classes: 12 de setembre.
  • Festius i festes locals: 12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 5 de juny.
  • Festes escolars (lliure disposició): 31 d’octubre, 9 de desembre, 27 de febrer, 2 de maig,
  • Jornades Verdes: del 19 al 22 de desembre, del 16 al 18 de maig i del 6 al 9 de juny.
  • Vacances escolars: del 23 de desembre al 8 de gener, del 8 al 17 d’abril.
  • Final de curs: 21 de juny.

* LES AULES ASSOCIADES SEGUEIXEN EL CALENDARI ESCOLAR PROPI DE CADA MUNICIPI PEL QUE FA A FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.CALENDARI ESPECÍFIC DELS CONJUNTS INSTRUMENTALS