Veneçuela per Patricia i Marta

VENEÇUELA

Veneçuela és un estat situat a al nord de Sud-Amèrica i pertany a la República Boliviriana de Veneçuela. La seva capital és Caracas i Venezuela_on_the_globe_(South_America_centered).svgactualment hi ha 31.2694.000 d’habitants, és el 45è país més poblat del món. Aquest territori també té incloses diverses illes localitzades al mar Carib. Era una colònia espanyola que es va independitzar el 1821. En aquest estat governen amb una República federal i el seu president és Nicolás Maduro.

Aquesta es la piràmide d’edats actuals:

Captura

Al 2011, al sector primari treballava un 7,3%, al secundari un 21,8% i al terciari un 70,9%.

Al 2012, el PIB del sector primari era d’un 3,7% que correspon a 14.8777.000.000 de dòlars. El del sector secundari era d’un 35,3% que correspon a un 1.419.413.000.000 de dòlars. El del sector terciari era d’un 61,1% que correspon a un 2.456.831.000.000.

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vene%C3%A7uela

http://www.educaplus.org/geografia/mun_piramides.html

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 24, per Marina Rubio i Ariadna Martija

Algunes de les principals empreses franceses són:

- Total. Activitat (K€): 158.172.000. Sector petroler.

- Carrefour. Activitat (K€): 82.148.000. Sector hipermercats.

- Grupo PSA. Activitat (K€): 60.613.000. Sector automòvil.

- EDF. Activitat (K€): 59.637.000. Sector energia.

- France Télécom. Activitat (K€): 52.960.000. Sector telecomunicacions.

- SUEZ. Activitat (K€): 47.475.400. Sector serveis.

- Saint-Gobain. Activitat (K€): 43.421.000. Sector materials de construcció.

- Renault. Activitat (K€): 40.682.000. Sector automòvil.

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Exercici 19, per Marina Rubio

L’Estat del Benestar està integrat essencialment per prestacions com les pensions, el subsidi de l’atur i serveis com la sanitat, l’ensenyament, la dependència i altres serveis socials. Hi ha un ampli consens sobre el fet de que un bon nivell de l’estat del benestar contribueix a reduïr els desequilibris i a fomentar la igualtat d’oportunitats.

Serveis que ofereix l’estat del benestar:

- Sanitat, amb independència de nivells d’ingressos. A Espanya tothom té dret a rebre assistència mèdica.

- Educació, per tal de transmetre uns valors com ara la convivència, el respecte per les normes, la convivència… L’educació és obligatòria fins als 16 anys.

- Habitatge. En base a la constitució, tothom té dret a un habitatge digne.

Tipus de prestacions:

- Prestacions universals: s’ofereixen gratuïtament a tota la població, com per exemple sanitat o educació.

- Prestacions contributives: són per a qui ha aportat una sèrie de quotes a la seguretat social, com per exemple pensions de jubilació, per les quals és necessari haver cotitzat mínim uns 15 anys.

- Prestacions socials: són les més solidàries, ja que els beneficiats són col·lectius amb recursos escassos o nuls.

Per evaluar la sostenibilitat de l’estat del benestar podem realitzar diverses consideracions:

     – Creixement de la demanda de recursos necessaris per finançar l’estat del benestar. Això s’explica per diferents motius, entre els quals destaquen l’increment de l’atur i la pobresa, així com els avanços en medicina que incrementen els costos sanitaris i allarguen l’esperança de vida de la població, amb el consegüent increment del número de pensionistes. A Espanya, per  exemple, hi ha menys de 17 milions de treballadors per una població de 47 milions.

     – Reducció de la recaptació de tributs, degut a la crisi. Això implica un increment del dèficit i del deute públic. L’objectiu de millorar els comptes públics ha implicat importants retallades que afecten a tots els serveis públics. En els Països Baixos, el govern ha manifestat que l’estat del benestar tal com s’havia conegut fins ara ha arribat al seu final. A si mateix, per Europa no és fàcil competir en costos amb la resta del món mentre té més del 70% de la despesa mundial en estat del benestar.

 – Alts nivells de frau. A Espanya tenim xifres rècord d’economia submergida, que representa prop del 25% del PIB i implica que es deixen de recaptar tributs per un valor de 80.000 milions d’euros a l’any. Però també existeix frau en l’aspecte de la despesa. Així, per exemple, les inspeccions de treball detecten que una tercera part de les persones que cobren l’atur treballen il·legalment. Si aquests fraus es combatessin de forma efectiva, no seria necessari retallar.

 – La despesa social genera un imapcte molt positiu en l’economia.

   – Necessitat de millorar la eficiència econòmica en la gestió pública. Últimament s’han realitzat retallades en el sector públic, però no s’ha realitzat cap reforma important en la línia de fer més amb menys. En aquest àmbit és imprescindible comptar amb una nova gestió pública basada en la eficàcia, la eficiència i la transparència. La col·laboració entre l’àmbit públic i el privat pot ser de gran ajuda per cumplir aquests objectius.

La conclusió, doncs, és que l’estat del benestar que hem conegut fins ara està en perill, i que només es podrà mantenir si es milloren els ingressos, es redueix el frau i es guanya eficiència en la despesa.

Per tant, les perspectives de futur serien:

 • Reforçar el consens social al voltant de l’Estat del benestar:
  -Desenvolupament de polítiques de reedistribució de la renda i la riquesa.
  -Major protecció i cohesió social
  -Desenvolupament comunitari, equitetat
  -Sostenibilitat ecològica.

 

 • Millorar la gestió pública en l’esfera de les polítiques socials:
  -Noves tècniques flexibes i autònomes.
  -Titularitat, finançament i provisió.
  -Estimular i racionalitzar la despesa pública.

 

 • Millorar la estructura de l’Estat de benestar:
  -Rigor i eficàcia el frau social.
  -Mecanismes complementaris d’assegurança púbilca.

 

 • Modificar prioritats:
  -Educació
  -Polítiques actives de creació de treball (reducció de l’atur)
  -Prevenció de la salut.

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Exercicis unitat 3 per Marina Rubio

Exercici 6

Comenta les frases següents:

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”.

Aquesta frase està equivocada, perquè en el curt termini no varia la K, i L i T sí.

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”.

Aquesta frase és correcta, perquè en el llarg termini, a part de variar la L i la T, ha de variar la K.

Exercici 7

Calcula els beneficis diaris d’una empresa que es dedica a la producció de pantalons i que ven 10 pantalons al dia a un preu unitari de 40 euros. Els costos de l’empresa són: els salaris a 5 cosidores que cobren 20 euros diaris cadascuna, 150 euros diaris en materials, 30 euros de lloguer diari de màquines.

10*40=400, amb els pantalons obtenen 400€. Sumem els costos de l’empresa, 5*20+150+30= 280€. Restem els beneficis i el que hauria de pagar, 400-280= 120€.

Exercici 8

Una empresa es dedica a la producció d’automòbils. Cada dia es fabriquen 100 cotxes amb una plantilla de 20 treballadors. Quina és la producció mitjana? Com es podria incrementar la productivitat?

100/20= 5. Podria augmentar la productivitat si augmentés la producció o si baixés el nombre de treballadors i es produís el mateix.

Exercici 9

L’empresa Pintaidecora, que es dedica a pintar cases, té uns costos fixos de 200 euros al dia. Per cada casa que pinta té uns costos de 3 euros de pintura i 80 euros de sous dels pintors. Si per cada casa que pinta cobra 500 euros, quins beneficis diaris si pinta dues cases al dia?

2*500= 1000€, això és el que guanyaria amb les dues cases.

200+6+160= 366€, són els costos fixos per pintar les cases.

Si restem 1000-366= 634€, ens dóna els beneficis que s’obtindrien.

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Exercici 5, unitat 2 per Marina Rubio

Jo crec que la millor opció de sistema econòmic és la de lliure mercat o liberalisme econòmic, pensat per Adam Simth.

Adam Smith va ser el defensor del liberalisme i un dels fundadors de la ciència econòmica; les seves idees estan al seu llibre “De la riquesa de les nacions” publicat al s. XVIII. 

El liberalisme econòmic defensa que el millor sistema per obtenir els béns i serveis necessaris per a una societat és deixar completa llibertat a tots els individus i que l’estat no intervingui en l’economia. Tothom busca el seu interès de manera egoista: treballar el menys possible i guanyar el màxim possible, vendre el màxim possible i al preu més elevat possible, etc. Però cada empresari o cada individu, al perseguir el propi interès, s’ajusten a les necessitats reals i a un preu raonable. Per exemple, els empresaris no donaran feina als treballadors que facin poc i malament la seva feina i per tant, la gent que vol treballar s’esforçarà per fer bé la feina. També els empresaris poden decidir fabricar el que vulguin lliurement, i al veure que determinats béns no es venen, perquè no interessen ningú, deixaran de fer-ho, i, si els seus preus són massa elevats, la gent adquirirà els mateixos béns a qui els vengui més barats. Al mateix temps, si hi ha llibertat, la majoria comprarà els productes de millor qualitat i de millor preu, i amb això obligarà als fabricants a millorar la qualitat i baixar els preus. Adam Smith imagina una mena de mà invisible que porta a l’equilibri i al creixement econòmic i a la justícia social i laboral sense malbaratar recursos. Smith dóna més importància al concepte de treball  com a generador de riquesa i no a la terra, com creia Quesnay.

Davant de Smith sorgiran altres teòrics Malthus (Assaig sobre el principi de població, 1798), on es plantejaran els conflictes entre necessitats i recursos. David Ricardo (Principis d’Economia 1817), qui definirà els conflictes entre classes socials. Les seves teories del salari i de la renda deixen clar  l’antagonisme d’interessos entre empresaris i treballadors.

Els crítics del liberalisme econòmic no tenen tots uns gustos o idees en comú que els fa anar en contra del liberalisme. Alguns procedeixen dels moviments antiliberals, mentre que altres crítiques venen dels mateixos corrents liberals en desacord respecte al paper que es dóna a l’Estat en relació a l’economia: els liberals clàssics volen mantenir un espai de l’Estat en la gestió dels mecanismes econòmics, mentre que els liberals libertaris li neguen qualsevol participació.

Imatge de previsualització de YouTube
Publicat dins de General | Envia un comentari