Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Excercici 4, Regne Unit (Estel Cruells i Aïda Castro)

Regne Unit

 • Petita empresa: La petita empresa conté una planta de personal entre onze i cinquanta treballadors.
 • Mitjana empresa: La mitjana empresa té una planta de personal entre cinquanta-u y dos-cents treballadors.
 • Gran empresa: Consta de més de dos-cents cinquanta treballadors.

Empreses en el Regne Unit: 

El pes que tenen les petites i mitjanes empreses (pimes) al Regne Unit és superior al de la resta de països, excepte el cas d’Alemanya. El Regne Unit consta d’un 89’6% en les Micro empreses, d’un 8’5% en les petites, d’un 1’5% en les mitjanes, i només d’un 0’4% en les grans empreses. Així ho podem veure en la taula següent:  

grafic eco 1 

Com podem veure, el percentatge de les Micro empreses son quasi igual d’elevats en tots els països nombrats. En les petites i les mitjanes destaquen el Regne Unit, i sobretot Alemanya. I el percentatge de les grans empreses és molt baix a tot arreu, encara que al Regne Unit i a Alemanya es veu notablement superior, amb un 0’4% i un 0’5%, respectivament.

Al analitzar el Valor Afegit Brut (VAB) generat per les empreses en funció del seu tamany, les empreses de tipologia gran en el Regne Unit generen un VAB del 50’1% (mentre que a Espanya, la aportació del VAB de les grans empreses no arriba al 35%).

Ho podem “veure” en els següents gràfics:

grafic eco 2

Diferents tipus d’empreses:

-Empreses totals: 

Actualment hi ha 3.348.517 empreses actives al Regne Unit.

-Cooperatives: Hi ha un total de 6.007 empreses cooperatives= 4.784 a Anglaterra, 251 a Irlanda del Nord, 394 a Gal·les i 578 a Escòcia.

Les cooperatives britàniques s’han superat a l’economia del Regne Unit per quart any consecutiu. Les xifres anuals publicades per Cooperatives UK, mostren que el moviment britànic va créixer un 1’5% en el 2011, que és el doble de la taxa de 0’7% en la qual va créixer l’economia del Regne Unit.

El sector s’ha adaptat bé a la crisi financera. En el 2011, el nivell real del PIB al Regne Unit va ser del 1’7% , mentre que la xifra de negocis del sector cooperatiu va créixer un 19’5% durant el mateix període.

Les empreses cooperatives són més flexibles, el 98% d’elles encara està en funcionament després de tres anys, enfront del 65% de totes les empreses. Més de la meitat de les cooperatives (56%) es troben en zones desfavorides al Regne Unit, i el 88% tracten de minimitzar el seu impacte ambiental, mentre que el 44% de les empreses tradicionals diuen que no han pres cap mesura en absolut.

L’informe anual del moviment, que abasta 5.933 cooperatives, indica que el model de compartir la propietat i el control amb els membres i no amb accionistes, sumant el benefici a la societat i apensant en les conseqüències ambientals, és un èxit.

-Treballadors Autònoms: 

El nombre de treballadors autònoms va augmentar al 367.000 entre el 2008, l’inici de la recessió econòmica, i el 2012.

Entre el 2011 i el 2012 es va produir un augment dels treballadors per compte propi del 60%.

El 84% dels treballadors autònoms sorgits des de l’any 2008 eren persones de 50 anys o més.

L’any 2012:

Els treballadors independents treballaven més hores que els empleats, tendien a ser més grans i homes. Les quatre ocupacions més comunes per aquesta autoocupació eren taxista, conductor en l’àmbit de la construcció, fuster i agricultor.

El percentatge dels treballadors autònoms a Londres (18%) era el més elevat, mentre que el més baix era al Nord-Est (11%).

-Sector Públic:

Deute públic:

L’eliminació del dèficit, endeutament del sector públic:

Administració central:

Les regions d’Anglateera són el nivell més alt de subdivisió nacional utilitzat pel govern central del Regne Unit. 

(Regions d’Anglaterra):

Llista de les regions

1. East Midlands
2. East of England
3. Greater London
4. North East England
5. North West England
6. South East England
7. South West England
8. West Midlands
9. Yorkshire and the Humber

Publicat dins de Empresa, General, País propi | Envia un comentari

Sistemes econòmics

A)  El sistema de lliure mercat o liberalisme econòmic defensat per Adam Smith

En el sistema de Adam Smith no hi ha control dels productes que es produeixen, ni de la seva distribució ni dels seus preus ni compres, la gent fa els productes que vol i al preu que vol. El país millora perquè la gent vol comprar el seu producte,i ells  busquen el mes barat i bo a l’hora.

B)  el sistema socialista o d’economia planificada defensat per Karl Marx

El sistema de Marx funciona amb el control total, hi ha una racionalització i una planificació de tot el que passa dintre de l’economia.Fa que el país cobreixi totes les necessitats bàsiques, i que no  hi hagi crisis econòmiques i no hi hagi llibertats de preus. Però no existeix la planificació idonia, també hi ha productes i  poca eficiència, baixa qualitat, i poca innovació per que no hi ha competència.

 

C) el sistema d’economia mixta, mercat i planificació, defensat per John Maynard Keynes?

El sistema de John Maynard Keynes intenta corregir els inconvenients dels sistemes de lliure mercat i els del sistema socialista ajuntant les dues, busca un punt intermig. intenta innovar els dos sistemes i buscar coses positives en tant un com l’altre.

La meva opinió, crec que la millor economia  és la d’Adam Smith, l’economia de lliure mercat. Permet augmentar exportacions i importacions a altres fronteres. La gent coneix mes productes i poden tenir mes criteri per comprar, perquè si es mes eficient, la gent ho seguira comprant, aixo fa que els productes millorin,gràcies a això em pogut produir mes a altres països i ens em desenvolupat molt més com a economia.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Sistemes Econòmics, Roger Muntasell

Després de mirar-me els 3 sistemes econòmics possibles he decidit que jo crec que el millor és la economia mixta.

Economia mixta: es aquella en que alguns dels mitjans de producció són privats i altres són públics. Es combina el capitalisme i el comunisme. I l’Estat només pot intervenir en les fallades del mercat. I és un sistema que està basat en la doctrina de Keynes: agafava els avantatges del lliure mercat, preus sotmesos a un control fiscal, subvencions, sancions a la mala qualitat; va agafar del socialisme l’assistència social, i va dir que l’Estat havia de fer obres públiques. el mercat havia de ser lliure però regulat, i l’economia tenia una planificació indicativa.

Jo crec que l’economia mixta és el millor sistema econòmic perquè és una barreja del capitalisme i del comunisme, i a més a més conté altres elements, i això fa que disminueixin els inconvenients que el comunisme i el capitalisme tenen. Però també té inconvenients la economia mixta: la inestabilitat cíclica perquè la economia del mercat al estar en mans de l’economia privada, i aquesta a vegades té crisis, també hi ha el desgast del medi ambient (amb la producció de béns i serveis es produeixen efectes negatius com la contaminació.

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

UNITAT 2: Economia a Catalunya, Espanya i Suïssa

Exercici 4

Heu de cercar informació del vostre país, d’Espanya i de Catalunya sobre la xarxa empresarial. Concretament, heu recopilar dades de:

a) Petites, Mitjanes i Grans Empreses (en xifres absolutes o percentatge). Abans heu de cercar els conceptes de “petita” “mitjana” i “gran” empresa.

 • Microempresa: fins a 9 treballadors.
 • Petita empresa: de 10 a 50 treballadors.
 • Mitjana empresa: menys de 200 treballadors.
 • Macroempresa: més de 200 treballadors.

A Catalunya:

 • Microempreses (1-9): 233.319
 • Petita empresa (10-49): 23.329
 • Mitjana empresa (50-199): 4.882
 • Macroempresa (200+): 2.151

A Espanya:

 • Microempreses (1-9): 1.316.431
 • Petita empresa (10-49):  108.383
 • Mitjana empresa (50-199): 16.976
 • Macroempresa (200+):  5.037

A Suïssa:

 • Microempreses (1-9): 8.000
 • Petita empresa (10-49) i mitjana empresa (50-199) (es consideren PIMES): 376.000=65%
 • Macroempresa (200+): 1.100

b) Nombre total d’empreses, nombre total de cooperatives, de societats anònimes laborals, etc.

Catalunya:

 • Cooperatives: 70.310
 • Societats laborals anònimes: 23.163
 • Empresa individual: 279.572
 • Societat col·lectiva: 213.398

Espanya:

 • Cooperatives: 313.899
 • Societats laborals anònimes: 92.986
 • Empresa individual: 1.574.729
 • Societat col·lectiva: 1.137.696

Suïssa:

 • Cooperatives:
 • Societats laborals anònimes:
 • Empresa individual:
 • Societat col·lectiva:

c) Nombre total de treballadors autònoms.

 • Catalunya:  3.026.700 treballadors
 • Espanya: 6.200.000 treballadors
 • Suïssa: 9.800.000 treballadors

d) Estructura del sector públic: administració central, administració autonòmica o federal, administració local. Nombre d’estats Federats (si és el cas) o de Regions, o d’autonomies, o de Províncies, o Departaments, o Prefectures, i Municipis i Comarques i Vegueries, etc.

Estructura sector públic Catalunya:

-Entitats autònomes administratives:
Entitats que realitzen activitats principalment administratives.

-Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial o financer:
Entitats que realitzen activitats principalment de caràcter comercial, industrial o financer.

-Consorcis:
Entitats que tenen com a objectiu la cooperació entre administracions públiques o amb entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats d’acord amb les de l’Administració, per  oferir serveis.

-Societats mercantils
Entitats que desenvolupen les seves activitats en àmbits en què el mercat té un paper molt important.

Províncies de Catalunya: 4

Municipis de Catalunya: 947

Estructura sector públic Espanya: 

 • Administració central (3 organismes):

-Estat: format pels ministeris.

-Organismes institucionals: congres i senat, tribunals de la justícia, tribunal de       comptes, casa reial, defensor del poble…

-Organismes autònoms administratius:  com per exemple l’institut nacional de l’estadística.

 • Administració territorial: inclou les comunitats autònomes i les corporacions locals, és a dir, els ajuntaments i altres entitats locals com les diputacions.
 • Administració de la seguretat social: s’encarrega de les prestacions socials o de sanitat.

Províncies a Espanya: 52

Municipis España: 8.118

Estructura sector públic Suïssa: 

Suïssa és una república federal integrada per 26 cantons.

Cantó: constitueixen l’entitat política i administrativa sobre el qual es construeix l’estat nacional.

Municipi: 2.636

D’Espanya i Catalunya SEGUR que ho podeu trobar, del vostre país podria ser que no trobéssiu dades de tots tres apartats. Feu el que podeu.

Publicat dins de Catalunya, Economia, Empresa, Espanya, General | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

SECTORS ECONÒMICS- David Martinez

SISTEMES ECONÒMICS

En la meva opinió,  l’economia capitalista de lliure mercat proposada pel Sr Adam Smith és en la qual et pots enriquir més, per això és la que jo prefereixo. No és la millor a nivell de país, ja que és molt individualista i hi han factors negatius com el possible arruinament personal o fins i tot una crisi. Però trobo que està bastant bé tenir  llibertat econòmica. tot això permet que hi hagi constants innovacions i millores de productes.

El sistema d’economia planificada no el trobo gaire adequat per un país. Baixa l’eficiència, la innovació no existeix, també disminueix la qualitat.. tot això passa perquè sempre cobres el mateix i de manera assegurada i per això tendeixes a fer els mínims. Un altre problema d’aquest sistema és la corrupció. No obstant aquest sistema assegura cobrir les necessitats bàsiques de cada ciutadà i evita malbarataments. Aquest sistema va ser molt defensat per Karl Marx.

El sistema mixte pot ser de dos tipus: economia de lliure mercat amb una mica de planificació o economia planificada amb una mica de llibertat. A Espanya i Catalunya tenim  economia de lliure mercat amb una mica de planificació. És un bon sistema ja que moltes vegades si intervé l’Estat ajuda a les empreses a facilitar vendes, ajudes amb els crèdits… Aquest sistema va ser defensat per John Maynard Keynes

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Catalunya, per Roger Muntasell i Mireia Gil

Territori: 31895 km², i representa el 6’3% d’Espanya

Població: 7.512.982 habitants, i representa el 16% d’Espanya

Mapa:

Fitxer:Mapa de localització a la CCAA de Catalunya.svg

Capital: Barcelona

Forma de govern: Parlamentarisme, el president de la Generalitat és Artur Mas, i la presidenta del Parlament és Núria de Gispert.

Piràmide d’edats:

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari

Sector primari: 2,04% del PIB, la població activa és el 3%.

Sector secundari: 45% del PIB, la població activa és el 40% de la població.

Sector terciari: 63,1% del PIB, la població activa que hi treballa representa un 73% de la població.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 5, per Toni Barba

QUIN SISTEMA ECONÒMIC US SEMBLA MILLOR??

a) El sistema de lliure mercat o liberalisme econòmic defensat per Adam Smith.

-El sistema en el qual el preu dels béns o serveis s’acorda amb el consentiment entre els venedors i els consumidors, mitjançant les lleis de l’oferta i la demanda. Requereix per a la seva implementació de l’existència de la lliure competència, el que al seu torn requereix que entre els participants d’una transacció comercial no hi hagi coerció, ni frau, etc., o, més en general, que totes les transaccions siguin voluntàries.

b)El sistema socialista o d’economia planificada defensat per Karl Marx.

-En una societat en lluita de classes, l’Estat pretén ser l’intermediari just entre interessos contraposats, però en realitat és l’instrument que la classe dominant utilitza per mantenir la seva posició.

c)El sistema d’economia mixta, mercat i planificació, defensat per John Maynard Keynes.

-Es refereix a un model econòmic que incorpora elements tant de l’economia de mercat lliure com de l’economia planificada, o una proposta en la qual coexisteixen tant la propietat privada del capitalisme com la propietat comunitària o social del socialisme.

 • Jo triaria el sistema de lliure mercat d’ Adam Smith. 

La llibertat econòmica o la lliure empresa conduiria a una societat més harmoniosa i igualitària i l’augment indefinit de la prosperitat.[5] L’ordre espontani seria generat per la mà invisible que condueix als individus que segueixin el seu egoisme particular.

El lliurecanvisme és considerat com el primer capitalisme i planteja la llibertat absoluta de negoci i comerç enfront de les rigideses de l’economia de l’Antic règim.

Les restriccions al lliure comerç s’han fet tradicionalment de diverses maneres: mitjançant la imposició d’aranzels a les importacions, proteccionisme a determinades indústries i l’agricultura mitjançant la concessió d’ajuts o subvencions directes o indirectes, fixació de preus, regulació del mercat laboral o preferència en l’adquisició per part de l’Estat dels productes locals.

En resum, penso que amb aquest sistema de lliure mercat, la economia creixeria més ja que l’Estat no podria posar cap impediment a l’hora d’intercanviar béns i serveis, i el preu seria acordat pel venedor i el comprador que ho trobo molt més lògic i eficaç ja que en contes de l’Estat, intervé el mercat i és el mercat el que posa els preus segons la oferta i la demanda.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Sistemes econòmics (Economia mixta)

El sistema d´economia Mixta: Defensat per John Maynard  Keyner:

Després de estudiar i compara els tres sistemes ecònomics, he arribat a la conclusió, que el sistema defensat per Maynard, és el més actual, i mes progressista per la societat per diferents motius:

La proposta de l’economia mixta no té, a diferència de les altres propostes principals sobre l’organització dels sistemes econòmics, d’una figura central o “pare fundador”. No obstant això, els proponents de l’economia mixta accepten generalment com a projecte central el reemplaçament de matèries de principis o objectius ideològics de llarg termini – com ara posar els processos i estructures econòmiques sota el domini absolut de ja sigui la competència o la cooperació.

Aquesta economia tambe rep criticas, alguns han notat que tant els partidaris del mercat lliure com del controlat neguen fins i tot la possibilitat de l’existència de la proposta d’economia mixta: “Des ambdues posicions es neguen la viabilitat d’un tercer camí, intermedi entre l’estatisme i el liberalisme, que pugui ser, simultàniament, eficient en l’econòmic, democràtic en el polític i moderat en els nivells de desigualtat dels seus habitants .

Com a opinió personal, em decantó per aquesta economia ja que es la menys rudimentaria, i més modernitzada, ja que en un moment donat, el capitalisme i el comunisme són dos termes més propis de epoques anteriors, i el que vol aquesta economia es un mercat lliure, i una economia am planificació indicativa, un sistema que desde la  meva perspectiva, ens fa progressar.

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Sistemes econòmics, Aida

El capitalisme es un sistema economic en que els individus privats  les empreses dels negocis duen a terme la producció i el intercanvi de bens i serveis a través dels preus. L’estat no participa gens en aquest sistema

Defensat per Adam Smith

Avantatges: Llibertat econòmica i eficiència

Inconvenients: Pot haver pujades i baixades constament.

Sistema socialista: Defensat per Karl Marx. Totes les decisions les té l’Estat. Es redueixen els agents economics.

Avantatges: Es cobreixen les necessitats bàsiques de la població -Inconvenients: Manca d’eficiència.

Sistema d’economia mixta: Defensat per John Maynard.  Les decisions les prenen les empreses juntament am bels consumidors.  Té una planificació.

Avantatges: Llibertat d’acció per a consumidors i empreses.
Inconvenients:  Té els mateixos inconvenients que el capitalismeCrec que el millor sistema economic es el de l’economia mixta ja que te una barreja de tots els sistemes. Encara que cap país li funciona cap dels sistemes del tot ja que tenen inconvenients encara que siguin petits, però es nota.

Publicat dins de General | Envia un comentari

2, Catalunya i Espanya Aida i Estel

Empresa petita: aquella amb menys de 50 treballadors i balanç de 10 milions d’euros o menys.

Empresa mitjana: aquella amb menys de 250 treballadors amb guanys inferiors o igual a 50 milions d’euros,

Empresa  gran: si posseeix entre 251 i 1000 treballadors.

CATALUNYA

El 48,2%  pertanyen al sector  de  microempreses.

Petites empreses: 1,9%

Mitjanes empreses: 0,2%

Grans empreses: 0,1%

Nombre total d’empreses: 5.000

Nombre total de cooperatives: 4175

Treballadors autònoms: 3.026.700

ESPANYA

6.200.000 treballadors autonoms

Petita empresa: : 157.242

Mitjana empresa: 22.747

Gran empresa: 5.375

Cooperatives: 25.000

Societats Laborals:  12.000

 

f

 

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari