Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

ESTAT DEL BENESTAR- Exercici atrasat

És un complex sistema de garanties i de serveis socials que respon a un context històric específic ; caracteritzat per un passatge del principi de caritat al principi contributiu – assegurador, però la seva existència és possible si està acompanyat de desenvolupament econòmic , estabilitat política interna , equilibri financer , una situació internacional de pau i per sobretot disponibilitat de recursos per a resoldre conflictes interns.

L’estat del benestar és un sistema social desenvolupat a les democràcies de capitalisme industrial , després de la segona guerra mundialbasat en :

- Intervenció estatal en l’economia per mantenir la plena ocupació

- Provisió pública de béns de consum col·lectiu per a tots els ciutadans amb caràcter universal , el seu principal objectiu va ser garantir la seguretat social

- Responsabilitat estatal en el manteniment de mínim nivell de vida entès com a dret social i com una responsabilitat col·lectiva, deixant de banda la concepció de caritat

Objectiu principal: Aconseguir que tots els ciutadans tinguin un nivell de vida digne i es redueixin les desigualtats socials.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Millora de nota. Pressupostos Sant Celoni. David Martinez

Els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Celoni han estat els següents:

2014: 9.820.403€ distribuits en 10 capítols (economia, adm. general, serveis d’estacionament, serveis comunitaris, espai públic, presidència, cultura, seguretat ciutadana, entorn i la batllòria.) * com que les dades són  fins al 31 d’octubre, només s’ha executat un 76,2% dels pressupostos.

DESPESES

El capítol on més ha gastat ha estat l’espai públic on ha gastat 3’2 milions d’euros. A cultura (escoles, observatoris, biblioteca…) ha gastat també una xifra molt elevada: 2’5 milions d’euros.

El capítol on menys ha gastat ha estat en retiració de vehicles de la via: 25.000 euros

 INGRESSOS

el capítol on més ha ingressat ha estat en impostos sobre el capital: 6’2 milions d’euros.

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/comptes/ingressos_novembre_2014.pdf

Publicat dins de General | 2s comentaris

Treball voluntari per Josep Brik

Mirant els pressupostos de Sant Celoni he vist varies coses. M’agradaria posar´te les imatges dels pressupostos per no hi ha espai, per tant hauré de posar-te el URL.

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/comptes/Despeses_octubre_2014.pdf

Això són les despeses que ha tingut l’ajuntament durant l’any 2014, i es fa una comparació amb l’any 2013. Les despeses estan dividides en capítols.

Els capítols del 2 al 5, surt que hi havia un pressupost més alt en l’any 2013 (9.820.403,44), que en l’any 2014 (9.774.572,00).

També veiem que les despeses en l’any 2014 han PUJAT!!!, amb un pressupost menor cosa que no hauria de haver estat així.

Capítol 1

:2013 2014

Pressupost 7.533.821,18(2013) 7.849.617,20(2014)

Despesa 5.932.610,05 (2013) 6.171.424,38 (2014)

% execució 78,75 (2013) 78,62 (2014)

INGRESSOS

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/comptes/ingressos_novembre_2014.pdf

17.276.493,83 (pressupost prorrogat 2014)

16.330.606,68 (drets reconeguts nets 2014)

16.331.232,15 (drets reconeguts 2013)

-625,47 Diferències drets reconeguts)

Hi ha hagut un ingrés mes alt l’any 2013, que el any 2014.

Hi ha un altre URL que et mostra ingressos i despeses.

http://www.santceloni.cat/11846

Publicat dins de General | 2s comentaris

EXERCICI 25

Heu de crear un article nou amb el títol “Pressupostos de l’Estat i la Seguretat Social a Espanya i Pressupostos de la Generalitat de Catalunya” En aquest article heu de posar de manera resumida els Pressupostos Generals de la Generalitat per l’any 2015 tal i com es van aprovar i també de manera resumida els Pressupostos de l’Estat espanyol per a 2015. Podeu cercar moltes i diverses maneres de resumir aquests pressupostos, PERÒ SOBRETOT no oblideu els aspectes següents:

ESPANYA

Orgánica Explicación Cap.1 Cap.2 Cap.3 98

INGRESOS DEL ESTADO 68.398.032,75 44.156.000,00 3.695.909,45 98.01

INGRESOS DEL ESTADO 68.398.032,75 44.156.000,00 3.695.909,45

TOTAL 68.398.032,75 44.156.000,00 3.695.909,45

 

GASTOS GENERALS

1 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 01.01

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 02 CORTES GENERALES 114.586,72 60.615,49 14,00 02.01

CORTES GENERALES 46.002,60 2.197,05 4,00 02.02

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 35.574,47 34.720,49 5,00 02.03

SENADO 21.323,34 21.171,47 2,00 02.04

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 79,81 393,18 02.05

DEFENSOR DEL PUEBLO 11.606,50 2.133,30 3,00 03

TRIBUNAL DE CUENTAS 53.875,64 6.256,55 03.01

TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES 53.875,64 6.256,55 04

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.069,01 4.807,37 04.01

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.069,01 4.807,37 05

CONSEJO DE ESTADO 7.778,47 1.799,86 05.01

CONSEJO DE ESTADO 7.778,47 1.799,86 06

DEUDA PÚBLICA 35.490.000,00 06.01

BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS 32.551.673,40 06.02

PRÉSTAMOS 1.020.556,16 06.03 LETRAS DEL TESORO 579.000,00 06.04

DEUDAS ASUMIDAS 1.232.552,44 06.05

OBLIGACIONES DIVERSAS 106.218,00 07

CLASES PASIVAS 07.01

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 08

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.953,54 22.407,66 08.01

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.953,54 22.407,66 12

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 289.745,65 130.704,95 166,48 12.01

MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 263.050,74 122.945,55 156,59 12.02

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA 15.903,15 4.303,70 8,89 12.03

SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA

IBEROAMÉRICA 3.929,09 2.461,17 1,00 12.04

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES 6.862,67 994,53 13 MINISTERIO DE JUSTICIA 1.218.140,00 128.723,33 25,77 13.01

MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 27.282,87 14.185,98 13.02 SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 944.616,67 106.826,77 25,77 13.03

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO 12.715,42 2.923,65

CATALUNYA

Condicionants dels pressupos Mentre que els anys 2014 i 2015 l’ec o millora (previsió de creixement resp e 4 2%, ), els recursos que d dl epenen de l l’any 2015 no només no milloren sinó q respecte al 2013. Imports en M€ Pressup o 2013 Dèficit assignat Dèficit assignat 3. Transferències de l’Estat no finalistes (bestretes + liquidació t-2) 15. Recursos a dis posició de la Generalitat 18. tos per al 2015 onomia presenta signes evidents de ecte al 2013 del Projecte de PGE del ’E t t di i ió d l G lit t ’E s t a t a disposició de la Generalit a t que retrocedeixen un 10,7% V i ió ost Pressupost Variació 2013-2015 2015 Import Var. % 064 1 440 . -1 624 . -53 0%, 780 15.381 -399 -2,5% 844 16.821 -2.0

DESPESES

Despesa no financera a càrrec de recursos generals (cap. 1 a 7) 21. 9 A t i d it l tit t AP Aportacions de capit al a entit ats no AP-SEC GC i il bl SEC GC assimilables a transf. de capital (cap.8) Aportacions de capital a entitats AP-SEC (cap.8) 3 Resta de variació d’actius financers (cap. 8) Des pesa no financera i variació d’actius financers (ca p. 1 a 8) a 22 4 p (p ) càrrec de recursos generals 22.4 Contribució de les entitats AP-SEC de la Generalitat al resultat (2) Despesa no financera a càrrec de recursos generals (abans ajustos SE (3) Ajustos SEC de despeses no vinculats a entitats AP-SEC Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC) Participació ens locals en ingressos de l Participació ens locals en ingressos de l Estat ‘ (PIE) 3 0. Altra despesa finalista amb recursos d’altres adm. públiques (4) 4 Total despesa no financera a càrrec de recursos finalistes 3. 5 (1) La desp ( pp g esa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SE C no classificades en el sector AP-SEC de la Generalitat que són assimilades a transferències de capita entitats. La despesa a càrrec de recursos generals indica que se n’exclou la part finançada amb recurs (2) Correspon al resultat agregat de 178 entitats (176 l’any 2014) classificades en el sector Administra pels del 2015 per un grup de treball format per l’INE, la IGAE i el Banc d’Espanya. No s’hi inclou el de (3

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Excercicis 31 i 32 per Josep Brik i Marc Salicrú

Balança d’exportacions i importacions. 

A Catalunya l’any 2014 es van importat 72.589,4 millons d’euros. I es van exportar 60.216,8 millons d’euros. Si calculem la balança, dona un resultat desfavorable (-12.372,6 millons d’euros).

A Espanya l’any 2014 es van importat 264.506,7 millons d’euros. I es van exportar 240.034,9 millons d’euros. Si calculem la balança, dona un resultat desfavorable (-24.471,8 millons d’euros).

Degut a que no ens ha deixat carregar les imatges, adjuntem  la URL, on es mostra el 1r grafic, que són les importacións per béns a Catalunya, el 2n les importacións per béns a Espanya i coma últim, la varació entre d’Espanya i Catalunya d’importacions.

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5905

 

A la seguent URL es mostra el 1r grafic, que són les exportacions per béns a Catalunya, el 2n les exportacions per béns a Espanya i coma últim, la varació entre d’Espanya i Catalunya d’exportacions

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5901

 

A la seguent URL es mostra el 1r grafic, que són les exportacions per zona a Catalunya, el 2n les exportacions per zona a Espanya i coma últim, la varació entre d’Espanya i Catalunya d’exportacions.

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5903

 

A la seguent URL es mostra el 1r grafic, que són les importacions per zona a Catalunya, el 2n les importacions per zona a Espanya i coma últim, la varació entre d’Espanya i Catalunya d’importacions.

http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0804

 

 

 

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Excercici 30 per Josep Brik i Marc Salicrú.

Ja que no deixa puja fitxers, doncs ho explicaré escrit.

Països Baixos exporta sobretot a països del seu voltant com Alemania, Bèlgica i Suïssa. En l’ultim mes, Els països baixos han exportat a Bèlgica, 20033. A Alemania amb 27155, A Suïssa amb 18353. I a Noruega amb 8685.

Les importacions dels Països Baixos en l’ultim mes, han sigut a Bélgica sobretot amb 18062, a Alemania amb 7010 i a Suïssa amb 6043.

 

Al 2014, als Païssos Baixos, va haveri un superàvit de 62.994,0 milions d’euros, un 9,68% del seu PIB.

 

Exportacions $ 451.300.000.000 (2010 est.)

Principals productes exportats Maquinària i equip, productes químics, combustibles i productes alimentaris.

 

Importacions $ 408.400.000.000 (2010 est.)

Principals productes importats Maquinària i equip de transport, productes químics, combustible, productes alimentaris, peces de vestir.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Treball optatiu, per Marc Salicrú (Pressupostos de Sant Celoni)

Hi han 3 URS’s on hi surten les despeses de Sant Celoni l’any 2013, i els ingressos del 2014.

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/comptes/2013/16_Estat_de_despeses.pdf

http://www.santceloni.cat/ARXIUS/informacio_ajuntament/comptes/ingressos_novembre_2014.pdf

s

Publicat dins de General | 2s comentaris

Treball per pujar nota 2 per Ariadna Martija

DESPESES:

CAPITOL I – DESPESES DE PERSONAL:

912 100.00 retribucions alts càrrecs (regidors) 61.397,95

912 100.01 retribucions alts càrrecs (grups polítics) 2.332,20

920 110.00 retrib.bàsiques personal eventual 12.480,39

920 110.01 retrib.complementaries personal eventual 32.328,24

920 120.01 retrib.bàsiques funcionaris Grup: A-2 (secretari) 18.037,97

132 120.05 retrib. bàsiques funcionaris Grup: E (vigilants) 25.941,92

920 121.00 retrib. complment destí funcionaris 20.697,74

920 121.01 retrib. complment específic funcionaris 48.749,96

920 130.00 retrib. bàsica personal laboral fixe 118.619,75

920 130.02 altres remuneracions personal laboral fixe 152.817,70

920 131.00 retribucions personal laboral temporal 23.880,00

920 151.00 dietes, gratif, augments, pagues, hores, festius, d’altres 15.716,18

920 160.00 seguretat social 196.000,00

920 162.00 formació de personal 2000,00

SUMA CAPÍTOL I ………………………………… …………… …………….. 731.000,00

CAPITOL II – DESPESES CORRENTS (béns i serveis):

155 200.00 lloguer terrenys (aparcaments):

Josep Ma Riu 1.200,00

SIFILSA 1.678,56

J.M. Presas 1.339,44

Cañellas – Pascual 1.316,64

augment general 2015 165,36 5.700,00

152 202.00 lloguer edificis (Can Clavell) 15.000,00

920 203.00 renting maquinària (fotocopiadora) 1.200,00

454 210.00 repar.manten.infraestructures (camins, carrers, jardins) 7.000,00

330 212.00 repar.manteniment edifici (casal-teatre) 1000,00

920 212.00 repar. manteniment altres edificis 8.000,00

155 213.00 reparacions maquinaria (enllumenat) 9.000,00

920 213.00 reparacions maquinaria (ordinadors) 2500,00

169 214.00 repar.elements de transport (suzuki, dumper,fiat, talla gespa etc) 10.000,00

920 220.00 material d’oficines 8.000,00

(zona esportiva,escoles, consultori, cementiri, centre informació)

165 221.00 subministrament electricitat (enllumenat públic) 60.000,00

920 221.00 subministrament electricitat (edifici Ajuntament) 8.000,00

920 221.02 subministrament gas (edifici Ajuntament) 2.000,00

920 221.00 subministrament electricitat (altres edificis) 60.000,00

920 221.01 subministrament gas (escola) 14.000,00

920 221.01 subministrament aigua edifics i instal·lacions 3.500,00

132 221.03 subministrament combustible i carburants (vehicles) 10.000,00

132 221.04 subministrament vestuari (vigilants-informadors) 4.000,00

920 221.04 subministrament vestuari (brigada obres) 3.000,00

920 221.10 subministrament productes neteja (dispensadors, etc) 3.000,00

920 222.00 comunic: telefon (ajuntament, pavelló, escoles, casals,etc) 15.000,00

920 222.00 comunicacions: telèfon (móbils) 2.800,00

920 222.01 comunicacions: postals 2.000,00

920 223.00 transports (missatgers) 1000,00

920 224.00 Assegurances:

responsabilitat civil (R.C.) 5.302,00

edificis 9.202,00

vehicles 2.802,00

accidents (personal + regidors) 1.410,00

festes 500,00 20.000,00

920 226.02 despeses diverses (butlletí) 6.000,00

920 226.03 despeses diverses (anuncis, edictes, etc) 2.000,00

920 226.04 Despeses diverses

338 226.09 Despeses diverses: festes

advocats 1.000,00

Gestoria Cañellas 5.000,00

altres (notari, registre, etc) 3.000,00 9.000,00

calvalcada reis 1.500,00

Sant Antoni 600,00

homenatge vellesa 3.500,00

Festa Major (actes + SGAE) 48.000,00

diada 11 setembre 500,00

fira medieval 3000,00

seguretat privada festes 3000,00

despeses generals i publicitat 2000,00

altres despeses (WC, etc) 2900,00 65.000,00

338 226.11 despeses diverses (activitats casal-teatre) 3500,00

432 226.10 despeses diverses (turime) 3000,00

920 227.00 treballs realitzats empreses (neteja edificis)

Maria Ventura 13.931,76

Josep Anglada (4.564,93 + 110,00 = 4.674,93 /mensual) 56.100,00

Josep Anglada (escola vella) 1.268,24 71.300,00

920 227.06 treballs realitzats empreses (enginyer) 14.000,00

920 227.08 treballs realitzats empreses (recaptació) 32.000,00

162 227.10 treballs realitzats empreses (escombreries)

Consorci Residus (concessió) 190.000,00

Cespa (abocador) 26.000,00 216.000,00

163 227.11 treballs realitzats empreses (Fundació Acció Baix Montseny) 35.000,00

324 227.12 treballs realitzats empreses (casal d’estiu) 5.000,00

324 227.13 treballs realitzats empreses (escola música) 13.500,00

920 227.14 treballs realitzats empreses (equips oficines)

Unith Bussines, mant.programes informàtics 475,00

Meca Informàtica, mant equips informàtics 2255,00

Salvans, mant fotocopiadora 2325,00

Arys, domini + allotjament pàg.web 300,00

altres 845,00 6.200,00

313 227.15 treballs empreses (animals domèstics – Can Clarens) 6.000,00

920 227.16 treballs realitzats empreses (ASEM prevenció risc laboral) 6.600,00

324 227.17 treballs realitzats empreses (assessor joventut) 2.000,00

920 227.99 treballs realitzats empreses (mant.instal·lacions – edificis):

Toni Auladell, cementiri 2.225,00

Aswall i Orona, ascensors 5.930,00

Gestior Químic, desratització edificis + casc urbà 5.060,00

Fredikal, aire condicionat teatre 2.353,00

Extincom, extintors 4.450,00

Plana Fàbregas, mant + central alarma escola 800,00

Covipla, legionel·losi 968,00

Ingesca, mant.parallamps 160,00

Puig Pocurrull, manten.inst.elèctriques escola 3.558,00

altres 1.496,00 27.000,00

920 270.00 Despeses imprevistes i/o per despeses no classificades 15.000,00

SUMA CAPÍTOL II ………………………………… …………… …………….. 813.800,00

CAPITOL III – DESPESES FINANCERES

o11 310.00 Interessos prèstecs i pòlisses

Catalunya Banc (Caixa Catalunya) 1.798,33

Banc Sabadell (plaques solars) 344,10

Banc Sabadell 11.951,90 14.094,33

o11 311.00 Altres despeses financeres (comissions) 905,67

SUMA CAPITOL III ……………………………….. ……………………………….. 15.000,00

CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS

230 462.00 A Ajuntaments i altres Administracions (serveis socials)

ajuntament Gualba (treballadora social) 11.500,00

ajuntament Vallgorgina (educadora social) 11.500,00

ajuntament Sta.Ma.Palau (coordinadora) 6.300,00

ajuntament Sta.Ma.Palau (aplicatiu Hestia) 200,00

Consell Comarcal (conveni) 600,00 30.100,00

132 462.00 A Ajuntaments (Sta.Ma Palautordera -servei vigilància) 4.500,00

231 462.02 A Ajuntaments (SAD, neteges SAD) 12.000,00

440 462.03 A Ajuntaments (transport urbà) 12.000,00

943 466.00 A Entitats que agrupen municipis:

231 480.00 Altres subvencions i ajuts (families)

231 480.01 Altres subvencions

324 480.02 Altres subvencions: esports

338 480.03 Altres subvencions: cultura-festes

Associació Catalana Municipis (ACM) 526,00

Federació Municipis Catalunya (FMC) 410,60

Associació Municipis Independència (AMI) 262,00

Localret 287,60 1.486,20

ajuts a families 6.500,00

beques mejador escolar 4.910,40

arranjament habitatge gent gran 300,00

altres ajudes 5.289,60 17.000,00

CDIAP 790,00

Tritó 1.700,00

telelassitències 2.000,00 4.490,00

Club Fútbol 1000,00

Club Handbol – subvenció 20000,00

Club Handbol – marxa diada 600,00

Associació Colla Corriol (trail – marxa) 3000,00

activitats grups o persones (no federats) 1000,00

fons sense distribuir 3400,00 29.000,00

Associació cultural – ball gitanes 3.000,00

Empresaris turístics – mostra gatronómica 1.500,00

Comissió Festes Sta.Margarida – festa 2.000,00

Teatre Horizó 1.000,00

Comissió Festa Tardor – festa 2.000,00

altres no programades 1.200,00 10.700,00

324 480.04 Altres subvencions: ensenyament

escola bressol 2150,00

Fund.Cultural Granollers (teatre escola) 1600,00

AMPA escola Vallmanya 3700,00

Viu el Parc 500,00

vacunes i altres sense programar 3.050,00 11.000,00

313 480.05 Altres subvencions: sanitat (Creu Roja) 3.000,00

232 480.06 Altres subvencions (carites-marató TV3-intermon-esclerosi-etc) 3.223,80

432 480.07 Altres subvencions (ADEMC centre informació) 11.000,00

232 480.08 Altres subvencions (fons cooperació) 3.000,00

454 480.09 Altres subvencions (ADF) 500,00

SUMA CAPITOL IV …………………………… ………………………………… 153.000,00

CAPITOL VI – INVERSIONS REALS

179 609.00 construcció passera riu Tordera (conveni Diputació BCN – Parc) 25000,00

179 609.01 escullera riera Vallmanya i d’altres actuacions lleres fluvials 17000,00

459 609.10 actuacions en estalvi energetic (vinculada subv Diputació BCN) 80000,00

459 609.02 urbanització carrer Anton Fluvià 148851,41

161 609.05 sondeig i projecte construcció pou 30000,00

161 609.06 construcció pou 150000,00

459 619.02 actuacions en edificis (pavelló, teatre, escola, casal gent gran,etc) 24.000,00

canviar terra escenari teatre 8.000,00

reparació unitat bomba calor teatre 7.400,00

reixes fals sostre teatre 600,00

termòstats escola Vallmanya 2.200,00

reductor pressió entrada aigua escola Vallmanya 300,00

d’altres reparacions a edificis municipals 5.500,00

459 610.03 actuacions en vies públiques i voreres 28.000,00

454 610.01 actuacions en camins públics (camí serra Can Vilatort i d’altres) 20.000,00

459 610.02 arranjament parcs i zones verdes 8.000,00

459 610.04 actuacions en aparcaments 4.500,00

459 619.01 actuacions en infraestructures (clavegueram, enllumenat, etc)) 15.000,00

459 681.00 actuacions en els horts municipals (tanca, magatzem, etc) 10.000,00

454 619.00 senyalització vials i camins 3.000,00

459 619.03 mobiliari urbà (bústies, bancs, paperes, etc) 2.000,00

920 626.00 equips informàtics 7.000,00

340 626.00 adquisició desfibril·ladors 10.000,00

155 626.01 adquisició vehicle brigada obres i serveis 31.000,00

459 627.00 estudis-treballs tècnics (projecte bàsic Can Record) 5000,00

459 635.00 estris brigada d’obres 3.648,59

SUMA CAPITOL VI …………………………… ………………………………….. 622.000,00

CAPITOL IX – PASSIUS FINANCERS

o11 910.00 reintegrament Participació Tributs Estat (2008/09) 24.834,33

o11 911.00 quotes amortització prèstecs Diputació BCN 42.000,00

o11 913.01 quotes amortització prèstec Catalunya Banc 17.801,67

o11 913.02 quotes amortització prèstec Banc Sabadell 915,90

o11 913.03 quotes amortització prèstec Banc Sabadell 84.648,10

SUMA CAPITOL IX ………………………………………………… 170.200,00

TOTAL DESPESES 2.505.000,00

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BhrAxRi2mEhr0YoxXbIoM-bPpPH_pDuHpxONIul0VUQ/edit#gid=1846017870

(Aquí, en aquest enllaç també hi ha el comparatiu dels últims 3 anys de despeses).

Webs consultades o dades consultades:

Vaig anar a l’ajuntament de Sant Esteve i vaig preguntar pels ingressos i despeses i em van demanar el gmail i em van passar moltes dades i molts arxius i d’aquests que m’han passat he posat els que creia que eren més importants pel treball.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Treball per pujar nota per Ariadna Martija

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA:

PRESSUPOST DE 2015

INGRESSOS

CAPITOL I – IMPOSTOS DIRECTES:

112.00 Impost sobre bens immobles: rústega 39.500,00

113.00 Impost sobre bens immobles: urbana 755.000,00

113.00 Impost sobre bens immobles: urbana (liquidacions altes) 3.500,00

115.00 Impost sobre vehicles de tracció mecància 170.000,00

116.00 Impost sobre increment de valor terrenys 20.000,00

130.00 Impost sobre activitats econòmiques IAE 31.000,00

SUMA CAPITOL I 1.019.000,00

CAPITOL II – IMPOSTOS INDIRECTES:

290.00 Impost sobre construccions i instal.lacions 45.000,00

SUMA CAPITOL II 45.000,00

CAPITOL III – TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS:

300.00 canon servei abastament aigua 3.000,00

302.00 Taxa recollida escombraries: 234.400,00

habitatges: 205.600,00

comerços / indústries: 23.800,00

Castell Fluvià: 5.000,00

311.00 Taxa teleassistències i SAD 1.300,00

319.00 Taxa cementiri 4.000,00

321.00 Taxa llicències urbanístiques 9.000,00

322.00 Taxa llicències 1a ocupació 500,00

323.00 Taxa obertura d’establiments 800,00

325.00 Taxa serveis generals (compulses documents) 500,00

331.00 Taxa: entrada de vehicles 27.000,00

332.00 Taxa: aprofitament especial via pública (empreses serv) 33.000,00

335.00 Taxa: ocupació via pública (terrasses) 6.000,00

335.01 Taxa: ocupació via pública (parades F.Major i fira) 3.000,00

339.00 Taxa: ocupació i tancament via pública (paletes) 1.500,00

344.00 Preu públic: activitats culturals (teatre, festes, etc) 1.500,00

349.00 Preu públic: utilització cadires 500,00

349.01 Preu públic: utilització locals 2.000,00

350.00 Contribucions especials carrer Anton Fluvià 4.084,00

391.20 Multes circulació 4.000,00

392.11 Recàrrecs i interessos de demora 4.000,00

399.00 Altres ingressos diversos (retorn escombreries, etc) 33.915,00

399.01 Ingressos eventuals (herència Jaume Puig Arabia) 1,00

SUMA CAPÍTOL III 374.000,00

CAPITOL IV – TRANSFERENCIES CORRENTS:

420.00 Participació Tributs Estat, entregues a compte 2015 410.900,00

420.00 Participació Tributs Estat, liquidació 2013 12.800,00

450.00 Participació Tributs CCAA 72.000,00

450.80 Generalitat (Jutjat de Pau) 2.500,00

450.81 Generalitat (consultori médic) 6.000,00

450.83 Generalitat (PUOSC despeses manteniment) 31.800,00

461.00 Diputació BCN (informadors parcs, centre informació) 18.000,00

461.02 Diputació BCN (serveis socials+SAD) 8.400,00

461.04 Diputació BCN (coneguem parcs, itineraris) 2000,00

461.05 Diputació BCN (animals companyia) 1000,00

461.06 Diputació BCN (casal estiu) 2.000,00

461.07 Diputació BCN (pla ocupació) 13.200,00

461.08 Diputació BCN (subvencions varies) 8.000,00

461.09 Diputació BCN (pla local joventut) 2.000,00

462.00 Ajunt Sta.Ma Palautordera / C.Comarcal (treballadores socials) 23.000,00

462.01 Ajuntaments Baix Montseny (serveis socials-Betlem) 16.500,00

465.00 Consell Comarcal (beques menjador escolar) 3.200,00

465.01 Consell Comarcal (ajuts urgència serveis socials) 1.700,00

480.00 ajuts de families i institucions 3.000,00

SUMA CAPÍTOL IV 638.000,00

CAPITOL V – INGRESSOS PATRIMONIALS:

520.00 Interessos de dipósits (comptes corrents) 916,00

541.00 lloguers immobles (Can Clavell ) 13.000,00

SUMA CAPÍTOL V 13.916,00

CAPÍTOL VI – ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS: 0,00

CAPÍTOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL:

760.00 de la Diputació BCN – XARXA – urb carrer Anton Fluvià 85.000,00

760.01 de la Diputació BCN – compl.urb carrer Anton Fluvià 51000,00

770.00 d’Aigües Vallflorida – aportació urbanització c/ Anton Fluvià 4084,00

760.05 de la Diputació BCN- Parc: construcció passera Tordera 25000,00

760.10 de la Diputació BCN – subvenció inversions 2015 70000,00

770.00 de la Diputació BCN – subvenció construcció pou 150000,00

770.01 d’Agües Vallflorida – aportació porjecte i sondeig pou 30000,00

SUMA CAPÍTOL VII 415.084,00

CAPITOL IX – PASSIUS FINANCERS: 0,00

TOTAL INGRESSOS 2.505.000,00

COMPARATIU D’INGRESSOS

 

CAPITOL I – IMPOSTOS DIRECTES
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
112.00 Impost sobre bens immobles: rústega 22.793,56 37.000,00 39.500,00
113.00 Impost sobre bens immobles: urbana 703.154,25 735.000,00 755.000,00
113.00 Impost s/bens immobles urbana (altes) 0,00 8.000,00 3.500,00
115.00 Impost sobre vehicles de tracció mecància 168.421,42 165.000,00 170.000,00
116.00 Impost sobre increment de valor terrenys 34.523,61 18.000,00 20.000,00
130.00 Impost sobre activitats econòmiques IAE 57.298,05 40.000,00 31.000,00
SUMES 986.190,89 1.003.000,00 1019000,00
CAPITOL II – IMPOSTOS INDIRECTES
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
290.00 Impost sobre construccions i instal.lacions 8.847,59 38.000,00 45.000,00
SUMES 8.847,59 38.000,00 45000,00
CAPITOL III – TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
300.00 canon sevei abastament aigua 0,00 5.000,00 3.000,00
302.00 Taxa recollida escombraries 269.560,67 250.000,00 234.400,00
311.00 Taxa teleassistències i SAD 1.005,00 1.000,00 1.300,00
319.00 Taxa cementiri 5.959,37 4.000,00 4.000,00
321.00 Taxa llicències urbanístiques 12.351,70 7.000,00 9.000,00
322.00 Taxa llicències 1ª ocupació 525,00 500,00 500,00
323.00 Taxa obertura d’establiments 1.500,00 1.000,00 800,00
325.00 Taxa serveis generals (compluses documents) 421,38 1.500,00 500,00
331.00 Taxa: entrada de vehicles 27.340,00 27.500,00 27.000,00
332.00 Taxa: aprofitament especial via pública (empreses serv) 33.348,42 35.000,00 33.000,00
335.00 Taxa: ocupació via pública (terrasses) 6.733,32 8.000,00 6.000,00
335.01 Taxa: ocupació via pública (parades festes i fires) 3.800,00 4.000,00 3.000,00
339.00 Taxa: ocupació i tancament via pública (paletes) 1.109,07 1.500,00 1.500,00
344.00 Preu públic: activitats culturals (teatre, festes, etc) 3.372,13 2.500,00 1.500,00
349.00 Preu públic: utilització cadires 179,82 500,00 500,00
349.01 Preu públic: utilització locals 4.436,36 4.000,00 2.000,00
350.00 contribucions especials urb c/ Anton Fluvià 0,00 10.000,00 4.084,00
391.20 Multes circulació 4.916,67 7.000,00 4.000,00
392.11 Recàrrecs i interessos de demora 3.140,21 6.000,00 4.000,00
399.00 Altres ingressos diversos (imprevistos) 33.318,64 46.000,00 33.915,00
399.01 Ingressos eventuals (herència Jaume Puig Arabia) 1,00
SUMES 413.017,76 422.000,00 374.000,00
CAPITOL IV – TRANSFERENCIES CORRENTS
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
420.00 Participació Tributs Estat, entregues a compte 403.639,78 190.000,00 410.900,00
420.00 Participació Tributs Estat, liquidació any anterior 0,00 20.000,00 12.800,00
450.00 Participació Tributs CCAA 0,00 78.000,00 72.000,00
450.80 Generalitat (Jutjat de Pau) 2.650,00 1.800,00 2.500,00
450.81 Generalitat (consultori médic) 6.099,81 6.200,00 6.000,00
450,83 Generalitat (PUOSC despeses manteniment) 0,00 32.000,00 31.800,00
461.00 Diputació BCN (informadors parcs, centre informació) 16.523,79 18.000,00 18.000,00
461.01 Diputació BCN (castell Montclús) 0,00 25000,00
461.02 Diputació BCN (serveis socials+SAD) 16.360,13 7.500,00 8.400,00
461.04 Diputació BCN (coneguem parcs, itineraris) 2.745,53 1600,00 2000,00
461.05 Diputació BCN (animals companyia) 1.000,00 1000,00 1000,00
461.06 Diputació BCN (casal estiu) 1.815,00 2.000,00 2.000,00
461.07 Diputació BCN (suport financer) 28.728,71 0,00
461.07 Diputació BCN (pla ocupació) 0,00 0,00 13.200,00
461.08 Diputació BCN (subvencions varies) 280.000,00 8.500,00 8.000,00
461.09 Diputació BCN (pla local joventut) 0,00 2.500,00 2.000,00
462.00 Ajunt Sta. Mª Palau+ C.Comarcal (treb. socials) 25.908,58 20.000,00 23.000,00
462.01 Ajuntaments Baix Montseny (serveis socials-Betlem) 16.582,07 16.500,00 16.500,00
465.00 Consell Comarcal (beques menjador escolar) 8.043,77 7.400,00 3.200,00
465.01 Consell Comarcal (ajuts urgència serveis socials) 0,00 2.000,00 1.700,00
480.00 ajuts de famílies i institucions 0,00 10.000,00 3.000,00
SUMES 810.097,17 450.000,00 638.000,00
CAPITOL V – INGRESSOS PATRIMONIALS
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
520.00 Interessos de dipósits (comptes corrents) 24,41 1.000,00 916,00
541.00 lloguers immobles (Can Clavell ) 13.697,40 13.000,00 13.000,00
SUMES 13.721,81 14000,00 13916,00

 

CAPÍTOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
750.80 de la Generalitat – PUOSC 2012 (enllumenat) 25.935,28
750.81 de la Generalitat – PUOSC 2014 (urb. c/ Anton Fluvià) 100000,00
760.00 de Diputació BCN, cancel·lació prèstec 140.000,00
760.00 de Diputació BCN, urbanització C/ Anton Fluvià 85000,00 85000,00
760.01 de Diputació BCN, urbanització C/ Anton Fluvià 51000,00
760.05 de Diputació BCN – Parc: construcció passera riu Tordera 25000,00
770.00 d’Aigües Vallflorida, urbanització c/Anton Fluvià 4084,00
760.10 de Diputació BCN, subvenció inversions 2015 70000,00
770.00 de Diputació BCN, subvenció construcció pou 150000,00
770.01 d’Aigües Vallflorida, projecte i sondeig pou 30000,00
SUMES 165.935,28 185000,00 415084,00
CAPITOL IX – PASSIUS FINANCERS
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
liquidació pressupost pressupost
ECONOMIC 2013 2014 2015
911.00 contractació prèstesc Diputació BCN 150.000,00 0,00 0,00
SUMES 150.000,00 0,00 0,00
RESUM PER CAPÍTOLS
liquidació pressupost pressupost
2013 2014 2015
CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES 986.190,89 1.003.000,00 1.019.000,00
CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES 8.847,59 38.000,00 45.000,00
CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 413.017,76 422.000,00 374.000,00
CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 810.097,17 450.000,00 638.000,00
CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 13.721,81 14.000,00 13.916,00
CAPITOL VI ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00
CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 165.935,28 185.000,00 415.084,00
CAPITOL IX PASSIUS FINANCERS 150.000,00 0,00 0,00
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.547.810,50 2.112.000,00 2.505.000,00

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

Treball pujar nota per Júlia Salicrú

PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT SANT CELONI:

  • Els pressupostos del 2014 a Sant Celoni van ser de 9.774.572,00 €
  • Les obligacions reconegudes van ser de: 7.455.461,72 €
  • I el percentatge d’execució de: 76,27.

A continuació, esmentaré en que s’han gastat aquests diners:

- Càrrecs electes.

- Secretaria.

- Recursos humans.

- Informàtica.

- Edifici Can Ramis.

- Casa de la Vila.

- Arxiu municipal.

- Edifici Santa fe.

-Oficina d’Atenció Ciutadana.

- Transferències a entitats locals.

Els diners gastats en aquests sectors ronden per cada un aproximadament: de 5.000 a 50.000 euros. Amb un pressupost de:  429.636,44 euros

Aquests diners han sigut gastats per el mateix poble, però també hi han hagut altres gastos que han sigut per a altres pobles:

Batllòria:

- Despesa corrent

- Transferència corrent.

Amb un pressupost de:  346.032,45

També s’ha hagut de pagar, apart per altres diverses raons:

Servei d’estacionament:

- Despesa corrent

- Transferència corrent.

Amb un pressupost total de: 19.152,14

Com a serveis comunitaris:

- Horta pública

-Serveis socials

-salut comunitària

-OMIC

-Transferències a entitats locals

El total d’aquest pressupost ha sigut de:  763.630,20 euros.

Espai Públic:

-Manteniment i seveis

-Sanajament, abastament

-Recollida, eliminació i tractament.

-Neteja viària.

-Enllumenat públic

-Parcs i jardins

-Sostenibilitat

-Sanitat

- Transport urbà

-Manteniment instal·lacions

-Transferències a entitats locals

Aquest gastos han estat complerts per un pressupost de: 3.259.983,81 euros.

Presidència:

-Sostenibilitat

-Orientació laboral

-Desenvolupament

-Comunicació

-Alcaldia

-Transferències a entitats locals

Amb un pressupost total de: 421.421,60

Cultura: 

-Observatori de la tordera

-Educació

-Escola bressol el blauet

-Centre municipal d’Expressió

-Formació permanent

-Promoció cultural

-Biblioteca

-Museu i arts plàstiques

-Arts artístiques

- Restauració façanes fluvials

-Joventut

-Festes

-Esports

-Ciutadania

-Transferències a entitats locals

Amb un pressupost de: 2.027.111,90

Seguretat ciutadania:

-Policia local

-Senyalització

-Protecció civil

Amb un pressupost de: 219.195,75

Entorn: 

-Urbanisme i habitatge

Amb un pressupost de: 139.007,30

Retirada vehicles de la via:

- Servei de retirada de vehicles

Amb un pressupost de:  21.600,00

Opinió Personal:

El sector on es gasten més diners és a: espai públic amb un total de 3.259.983,81. La majoria dels diners se’ls gasten el la gent del poble, i en les seves necessitats.

El segon lloc on se’ls gasten és en l’espai de cultura, i ocupen un lloc bastant important en el poble, i ens demostra que es preocupen pels nostres coneixements i la nostre cultura.

 

 

Publicat dins de General | 2s comentaris