Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 12

L’edat laboral legal a Romania és de 16 anys. Però, una persona que té 15 també pot signar un contracte amb l’acord dels pares i d’acord amb els seus coneixements i que no perjudiqui la seva salut. Fins als 18 anys, no es pot treballar més de 30 hores a la setmana ( 6 hores al dia) i a partir dels 18, es pot treballar 40 hores a la setmana ( 8 hores al dia).

Per jubilar-te, has de tenir com a mínim 15 anys treballats i cotitzats. L’edat de jubilació és de 63 anys les dones i 65 anys els homes. La xifra exacta de cotització que s’ha de tenir son 35 anys.

El mes d’octubre d’aquest any, van estar registrades més de 463.629 persones, amb 1.807 més que el mes anterior. Molts dels quals no estan indemnitzats. El nombre més alt d’aturats es troben en ciutats o províncies més pobres o menys importants.
En percentatge sobre la població activa és un 5,13% . Al 2013, Romania tenia una població activa de 5 vegades més gran que el nombre de jubilats.
Població activa al 2014: 9.302 mil persones.

L’evolució del salari mínim a Romania a partir del 2010 a estat aquesta:

 • 2010: 600 RON (142€)
 • 2011: 670 RON (159€)
 • 2012: 700 RON (155€)
 • 2013: 800 RON (177€)
 • 2014: 900 RON (205€)
 • 2015: 1050 RON (236€)

La ministra de treball de Romania, diu que al 2016, s’arribarà a un salari mínim de 1.200 LEI és a dir, uns 240€.

L’evolució del salari mitjà ha sigut la següent:

Anul Valoare medie anuală brută Valoare medie anuală netă Curs mediu euro Valoare medie anuală netă (euro)
2006 1.108 lei 832 lei 3,5245 236.06€
2007 1.410 lei 1.043 lei 3,3373 312,52€
2008 1.742 lei 1.282 lei 3,6827 348,11€
2009 1.889 lei 1.381 lei 4,2373 325,91€
2010 1.936 lei 1.407 lei 4,2099 334,21€
2011 2.022 lei 1.504 lei 4,2379 354,89€
2012 2.117 lei 1.604 lei 4,4560 359,96€

Al juliol del 2014, el salari mitjà brut va ser de 2378 lei, amb un 1,9% més que el mes passat. Salari mitjà net: 1719 lei.

L’any 2009, el banc mundial va situar a Romania en el lloc 81 segons a renta per càpita, d’uns 7939 dòlars.

PIB Rumanía 2013: Evolución Trimestral
Fecha PIB Mill. € Var. Trim. Var. Anual
III Trim 2013 35.603€ 1,6% 4,1%
II Trim 2013 35.410€ 0,8% 1,6%
I Trim 2013 34.955€ 0,6% 2,3%
Evolución anual PIB Rumanía
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 142.245€ 3,5%
2012 131.579€ 0,6%
2011 131.478€ 2,3%
2010 124.328€ -1,1%
2009 118.196€ -6,6%
2008 139.765€ 7,3%
2007 124.729€ 6,3%
2006 97.751€ 7,9%
2005 79.802€ 4,2%
2004 61.064€ 8,5%
2003 52.577€ 5,2%
2002 48.615€ 5,1%
2001 45.357€ 5,7%
2000 40.651€ 2,4%
1999 33.766€ -0,4%
1998 37.111€ -2,1%
1997 31.485€ -4,9%
1996 29.025€ 3,2%
1995 28.736€ 7,1%
1994 25.246€ 3,9%
1993 22.618€ 1,5%
1992 8.949€ -8,7%
1991 15.161€ -16,2%
1990 18.546€
Evolución anual PIB Per capita Rumanía
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 7.125€ 9,6%
2012 6.500€ 1,6%
2011 6.500€ 5,2%
2010 6.100€ 5,5%
2009 5.800€ -15,4%
2008 6.800€ 12,1%
2007 6.000€ 28,9%
2006 4.600€ 21,6%
2005 3.700€ 32,1%
2004 2.800€ 16,7%
2003 2.400€ 9,1%
2002 2.200€ 10,0%
2001 2.000€ 11,1%
2000 1.800€ 20,0%
1999 1.500€ -6,3%
1998 1.600€ 14,3%
1997 1.400€ 7,7%
1996 1.300€ 2,5%
1995 1.268€ 14,1%
1994 1.112€ 11,8%
1993 994€ 153,1%
1992 393€ -40,9%
1991 665€ -16,9%
1990 800€

 

 

Publicat dins de Atur, Economia, Salari, SALARIS | Etiquetat com a | Envia un comentari

EXERCICI 14, Per Marc Gonzalez, Toni Barba i Claudio Garrido

Edat laboral:  dels 16 fins als 67 anys.

Edat de jubilació: L’edat a Espanya es de 67 anys.

 Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: 24,1%

Salari mínim interprofessional: 645,34 €

Salari mitjà: 1345 €

Renda Nacional i Renda per càpita:

Evolución anual PIB España
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%

per capita:

Evolución anual PIB Per capita España
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a | 1 comentari

EXERCICI 12

ESPANYA I CATALUNYA

Edat laboral: segons el estatut dels treballadors, ens trobem entre tres trams d’edat amb els seus tres escenaris diferents:

1. Així, es prohibeix l’admissió al treball dels menors de 16 anys. Per això, si un menor comença a treballar, encara que es tingui autorització dels representants legals (ja sigui pare, mare, tutor o institució legal que la tingui assumida), estaria infringint la llei, amb les seves consegüents conseqüències tant per als pares com per aquella persona que els contracti.
Aquesta mesura s’ha pres perquè els menors puguin desenvolupar-se plenament i puguin completar la seva formació, ja que, no hem d’oblidar que l’escolarització és obligatòria fins als 16 anys.
2. En segon lloc, ens trobem amb aquelles persones que són majors de 16 però menors de 18 anys, que no visquin de forma independent. Per poder accedir a una ocupació, han de comptar amb l’autorització dels seus representants legals. En el cas dels pares, cal que aquesta autorització vingui per part dels dos o, almenys, d’un amb el consentiment de l’altre. Fins i tot, podem trobar-nos amb la situació que el menor ja ha començat a treballar sense el permís exigit dels seus representants legals; doncs bé, encara no estaríem davant d’una situació completament irregular, ja que el consentiment pot ser fins i tot posterior.
3. Finalment, ens trobem amb la situació de capacitat plena. ¿Qui la posseeixen? L’Estatut dels treballadors ho aclareix de la següent manera:
• Els que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el Codi Civil (majors de 18 anys no incapacitats per sentència judicial).
• Els menors de 18 i majors de 16 que visquin de manera independent, amb consentiment dels seus pares o tutors, o amb autorització de la persona o institució que els tinguin al seu càrrec. Dins d’aquest apartat tindríem als mancipados per matrimoni, per concessió dels seus representants legals, per viure independentment o per concessió judicial i aquells menors que gaudeixin del benefici de la major edat.
A més de tot això, la llei es preocupa del tipus de treball que puguin realitzar els menors. És per això que no poden tenir accés a determinats tipus de treball pel perill que comporten. Així, els treballadors menors de divuit anys no poden fer feines nocturnes ni exercir activitats o llocs de treball que el Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Seguretat Social, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals més representatives, declari insalubres, penosos, nocius o perillosos, tant per a la seva salut com per a la seva formació professional i humana.

Edat de jubilació:

Regla general:

A partir de 2013.01.01, l’edat d’accés a la pensió de jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, requerint haver complert l’edat de:

67 anys o
65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.
Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s’accedeixi a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta.

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereixen els paràgrafs anteriors, s’aplicaran de forma gradual, en els termes que resulten del següent quadre:

Año Períodos cotizados Edad exigida
2013 35 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes
2014 35 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses
2015 35 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses
2016 36 o más años 65 años
Menos de 36 años 65 años y 4 meses
2017 36 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses
2018 36 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses
2019 36 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses
2020 37 o más años 65 años
Menos de 37 años 65 años y 10 meses
2021 37 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 3 meses 66 años
2022 37 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses
2023 37 años y 9 meses o más 65 años
Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses
2024 38 o más años 65 años
Menos de 38 años 66 años y 6 meses
2025 38 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses
2026 38 años y 3 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses
A partir de 2027 38 años y 6 meses o más 65 años
Menos de 38 años y 6 meses 67 años

excepcions:

Es manté l’edat de 65 anys per als que sigui aplicable la legislació anterior a 2013.01.01, de conformitat amb el que estableix la disposició final 12.2. de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

L’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada, només per a treballadors en alta o en situació assimilada a la d’alta, en determinats supòsits especials:

Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista.
Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.
Jubilació parcial.
Jubilació especial als 64 anys, per als que sigui aplicable la legislació anterior a 2013.01.01, de conformitat amb el que estableix la disposició final 12.2 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.
Jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.
Jubilació flexible.
Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.
En cap cas, l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat ordinària de jubilació donarà lloc al fet que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys; aquesta limitació no afectarà als treballadors dels règims especials (de la mineria del carbó i treballadors del mar) que, en 01-01-08, tinguessin reconeguts coeficients reductors de l’edat de jubilació, als quals s’aplicarà la normativa anterior.

 

Atur:

CATALUNYA NOVEMBRE 2014


        
        Variació interanual
        
        Valor         absoluta         % mes         % acumulat
Total    581,7    -56,7    -8,9 -6,8
Per sexe
     Homes    283,9    -37,2    -11,6 -9,2
     Dones    297,7    -19,4    -6,1 -4,3
Per grups d’edat
     De 16 a 24 anys    38,3    -6,3    -14,1 -9,6
     De 25 a 44 anys    261,1    -43,0    -14,1 -12,5
     De 45 anys i més    282,2    -7,4    -2,6 -0,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

 

ESPANYA NOVEMBRE 2014

                 Variació interanual
        
        Valor         absoluta         % mes         % acumulat
Total    4.512,1    -296,8    -6,2 -5,6
Per sexe
     Homes    2.120,2    -209,0    -9,0 -8,0
     Dones    2.391,9    -87,8    -3,5 -3,2
Per grups d’edat
     De 16 a 24 anys    416,9    -35,5    -7,8 -8,4
     De 25 a 44 anys    2.123,9    -247,6    -10,4 -10,1
     De 45 anys i més    1.971,3    -13,7    -0,7 0,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

SALARI MÍNIM  INTERPROFESSIONAL:

Año  SMI Día  SMI Mes
----  -------  --------
2002  14,74 €  442,20 €
2003  15,04 €  451,20 €
2004  15,35 €  460,50 €
2005  17,10 €  513,00 €
2006  18,03 €  540,90 €
2007  19,02 €  570,60 €
2008  20,00 €  600,00 €
2009  20,80 €  624,00 €
2010  21,11 €  633,30 €
2011  21,38 €  641,40 €
2012  21,38 €  641,40 €
2013  21,51 €  645,30 €
2014  21,51 €  645,30 €
SALARI MITJÀ

SalariMitjaAnual

RENDA NACIONAL I RENDA PER CAPITÀ

PIB España 2014: Evolución Trimestral
Fecha PIB Mill. € Var. Trim. Var. Anual
< PIB España 2013
III Trim 2014 265.102€ 0,5% 1,6%
II Trim 2014 264.013€ 0,5% 1,3%
I Trim 2014 262.974€ 0,3% 0,7%
PIB Per Capita Trimestral 2014
Fecha PIB Per C. Var. Trim. Var. Anual
< PIB España 2013
II Trim 2014 5.600€ 0% 0%
I Trim 2014 5.600€ 0% 0%
Evolución anual PIB España
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%
2012 1.029.002€ -1,6%
2011 1.046.327€ 0,1%
2010 1.045.620€ -0,2%
2009 1.046.894€ -3,8%
2008 1.087.788€ 0,9%
2007 1.053.161€ 3,5%
2006 985.547€ 4,1%
2005 909.298€ 3,6%
2004 841.294€ 3,3%
2003 783.082€ 3,1%
2002 729.258€ 2,7%
2001 680.397€ 3,7%
2000 629.907€ 5,0%
1999 579.942€ 4,7%
1998 536.917€ 4,5%
1997 505.438€ 3,9%
1996 490.476€ 2,5%
1995 456.495€ 5,0%
1994 425.089€ 2,4%
1993 425.936€ -1,0%
1992 463.263€ 0,9%
1991 443.715€ 2,5%
1990 401.686€ 3,8%
1989 357.882€ 4,8%
1988 302.674€ 5,1%
1987 263.138€ 5,5%
1986 243.382€ 3,3%
1985 226.288€ 2,3%
1984 207.776€ 1,8%
1983 182.781€ 1,8%
1982 190.291€ 1,2%
1981 173.339€ -0,1%
1980 159.100€
Evolución anual PIB Per capita España
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%
2012 22.300€ -1,7%
2011 22.700€ 1,3%
2010 22.700€ 0%
2009 22.800€ -4,6%
2008 23.900€ 1,7%
2007 23.500€ 4,9%
2006 22.400€ 6,7%
2005 21.000€ 6,6%
2004 19.700€ 5,9%
2003 18.600€ 5,1%
2002 17.700€ 6,0%
2001 16.700€ 7,1%
2000 15.600€ 7,6%
1999 14.500€ 7,4%
1998 13.500€ 5,5%
1997 12.800€ 3,2%
1996 12.400€ 6,9%
1995 11.600€ 7,4%
1994 10.800€ 0%
1993 10.800€ -8,5%
1992 11.800€ 3,5%
1991 11.400€ 10,3%
1990 10.333€ 12,1%
1989 9.218€ 18,0%
1988 7.810€ 14,8%
1987 6.804€ 7,9%
1986 6.307€ 7,3%
1985 5.880€ 8,5%
1984 5.417€ 13,2%
1983 4.784€ -4,4%
1982 5.002€ 9,2%
1981 4.580€ 8,4%
1980 4.227€

 

ESATS UNITS

EDAT LABORAL:

Edat mínima per treballar

L’edat mínima per poder treballar és de 14 anys, amb caràcter general, segons l’FLSA.

 • Els joves de 13 anys o més joves poden tenir cura de nens, repartir diaris o treballar com a actors i actrius.
 • Els joves de 14 a 15 anys tenen certs treballs permesos en establiments com ara oficines, botigues de comestibles, restaurants, cines i parcs temàtics. Poden fer treballs de les 7.00 del matí a les 19.00 de la tarda. Per consultar els tipus de jornades possibles.
 • Els joves de 16 a 17 anys poden fer tot treball que no estigui qualificat com a perillós. (per exemple, excavació, conducció i el funcionament de molts tipus d’equips de propulsió mecànica). Per a treballs considerats perillosos.
 • A partir dels 18 anys no hi ha restriccions.

De tota manera, cada estat té les seves pròpies lleis relatives a l’ocupació de menors. En el cas que la llei estatal entri en conflicte amb l’FLSA, s’aplica la llei més protectora per al menor.

EDAT DE JUBILACIÓ

En els últims anys, els Estats Units s’ha ajustat en diverses ocasions l’edat de jubilació, requisits d’edat de jubilació actual és de 65 anys i 6 mesos, un any després de la pròrroga de dos mesos fins que l’extensió a 67 anys d’edat. No fa molt de temps, el senador Chuck Hagel EUA ha proposat un augment de l’edat de jubilació als 68 anys de moviment.

La situació real és cert. D’una banda, els governs occidentals arribada de l’enorme bretxa en les pensions i envelliment de la població s’ha sentit “pànic”, la mà, els responsables de la companyia estan reconsiderant el valor d’ús actual dels jubilats, i dedicat a la tercera edat “calor” per al desenvolupament. Segons l’Oficina d’Estadístiques Laborals dels EUA, en 1994-2004 entre la taxa d’ocupació dels homes majors d’edat de 65 a 69 grup d’edat va augmentar de 27% a 33%, la taxa d’ocupació de les dones ha augmentat del 18% al 23%.

ATUR, ABSOLUT I EN PERCENTATGE SOBRE LA SEVA POBLACIÓ ACTIVA

País Anys Taxa d’atur Taxa d’entrada a l’atur Taxa de sortida de l’atur
Alemanya 1983-2009 8,3% 0.5% 6%
Noruega 1983-2009 4,1% 1,6% 38,5%
Espanya 1977-2009 15,4% 1,1% 6,3%
Estats Units 1968-2009 6,1% 3,6% 56,5%

 Als Estats Units dels últims anys són degudes a que les taxes de sortida de l’atur eren molt altes.  Aquesta dada era del 56,5% als Estats Units.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Estados Unidos – Salario Mínimo
Fecha SMI Mon. Local SMI
2014 1.257 $ 911 €
2013 1.257 $ 952 €
2012 1.257 $ 971 €
2011 1.257 $ 940 €
2010 1.257 $ 872 €
2009 1.135 $ 816 €
2008 1.014 $ 689 €
2007 893 $ 678 €
2006 893 $ 757 €
2005 893 $ 655 €
2004 893 $ 707 €
2003 893 $ 851 €
2002 893 $ 1.013 €
2001 893 $ 959 €
2000 893 $ 889 €
1999 893 $ 765 €

 

 SALARI MITJÀ

 

Países 2010 ($) nominal 2010 ($) PPA 2011 ($) PPA
Flag of the United States.svg Estados Unidos $51,726 $51,726 $77.986
Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo .. $51,425 $52,110
Flag of Switzerland (Pantone).svg  Suiza .. $49,284 $49,810
Bandera de Irlanda Irlanda $68,852 $48,560 $48,757
Flag of the Netherlands.svg Países Bajos $55,429 $45,200 $45,671
Bandera de Noruega Noruega $68,390 $44,694 $44,164
Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido $46,243 $43,160 $44,008
Bandera de Dinamarca Dinamarca .. $42,862 $43,190
Flag of Belgium.svg Bélgica $53,818 $42,204 $43,023
Flag of Australia.svg Australia $53,751 $43,776 $42,550
Flag of Austria.svg Austria $50,312 $41,568 $42,005
Flag of Canada.svg Canadá $48,395 $42,131 $41,961
Flag of Germany.svg Alemania $44,650 $37,506 $38,325
Flag of France.svg Francia $48,100 $37,440 $38,124
Flag of Sweden.svg Suecia $44,149 $36,384 $36,826
Flag of Finland.svg Finlandia $50,274 $35,630 $35,707
Bandera de Japón Japón $45,089 $33,447 $33,900
Flag of Spain.svg España $35,796 $32,543 $33,656
Flag of South Korea.svg Corea del Sur $23,550 $33,084 $33,221
Flag of Italy.svg Italia $38,047 $32,073 $32,657
Flag of Greece.svg Grecia $29,135 $26,836 $27,484
Flag of Portugal.svg Portugal $22,765 $22,821 $23,173
Flag of the Czech Republic.svg República Checa $15,888 $20,125 $20,587
Flag of Chile.svg Chile - - $19,474
Flag of Slovenia.svg Eslovenia $14,983 $18,390 $18,719
Flag of Hungary.svg Hungría $12,970 $17,886 $18,667
Flag of Poland.svg Polonia $11,780 $18,038 $18,380
Flag of Argentina.svg Argentina - - $18, 709
Bandera de Estonia Estonia $14,236 $16,521 $17,145
Flag of Mexico.svg México - - $15.931
Flag of Brazil.svg Brasil - - $12, 340

 

RENDA NACIONAL I RENDA PER CAPITÀ

PIB Estados Unidos 2014: Evolución Trimestral
Fecha PIB Mill. € Var. Trim. Var. Anual
< PIB Estados Unidos 2013
II Trim 2014 3.153.435€ 1,0% 2,4%
I Trim 2014 3.121.587€ -0,2% 2,0%
Evolución anual PIB Estados Unidos
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 12.649.424€ 1,9%
2012 12.643.680€ 2,8%
2011 11.159.339€ 1,8%
2010 11.283.322€ 2,5%
2009 10.336.894€ -2,8%
2008 10.008.363€ -0,3%
2007 10.565.706€ 1,8%
2006 11.036.875€ 2,7%
2005 10.526.003€ 3,4%
2004 9.869.765€ 3,8%
2003 10.176.980€ 2,8%
2002 11.611.887€ 1,8%
2001 11.863.890€ 0,9%
2000 11.140.862€ 4,1%
1999 9.068.962€ 4,8%
1998 8.107.365€ 4,4%
1997 7.591.011€ 4,5%
1996 6.379.381€ 3,8%
1995 5.859.301€ 2,7%
1994 6.144.251€ 4,0%
1993 5.874.217€ 2,7%
1992 5.037.580€ 3,6%
1991 4.982.414€ -0,1%
1990 4.695.681€ 1,9%
1989 5.135.197€ 3,7%
1988 4.442.010€ 4,2%
1987 4.218.652€ 3,5%
1986 4.663.943€ 3,5%
1985 5.696.197€ 4,2%
1984 5.121.073€ 7,3%
1983 4.086.741€ 4,6%
1982 3.414.258€ -1,9%
1981 2.875.998€ 2,6%
1980 2.055.911€ -0,2%
1979 1.920.576€ 3,2%
1978 1.849.617€ 5,6%
1977 1.828.025€ 4,6%
1976 1.679.357€ 5,4%
1975 1.361.171€ -0,2%
1974 1.298.564€ -0,5%
1973 1.159.748€ 5,6%
1972 1.143.183€ 5,2%
1971 1.114.566€ 3,3%
Evolución anual PIB Per capita Estados Unidos

 

Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 40.000€ -0,5%
2012 40.200€ 12,3%
2011 35.800€ -1,7%
2010 36.400€ 8,3%
2009 33.600€ 2,1%
2008 32.900€ -6,0%
2007 35.000€ -5,2%
2006 36.900€ 3,7%
2005 35.600€ 5,6%
2004 33.700€ -3,7%
2003 35.000€ -13,2%
2002 40.300€ -3,1%
2001 41.600€ 5,3%
2000 39.500€ 21,5%
1999 32.500€ 10,5%
1998 29.400€ 5,8%
1997 27.800€ 17,3%
1996 23.700€ 7,7%
1995 22.000€ -5,6%
1994 23.300€ 3,1%
1993 22.600€ 15,3%
1992 19.600€ -0,5%
1991 19.700€ 4,8%
1990 18.800€ -9,6%
1989 20.800€ 14,9%
1988 18.100€ 4,0%
1987 17.400€ -10,3%
1986 19.400€ -18,8%
1985 23.900€ 10,1%
1984 21.700€ 24,7%
1983 17.400€ 18,4%
1982 14.700€ 17,6%
1981 12.500€ 38,9%
1980 9.000€ 5,9%
1979 8.500€ 2,4%
1978 8.300€ 0%
1977 8.300€ 7,8%
1976 7.700€ 22,2%
1975 6.300€ 3,3%
1974 6.100€ 10,9%
1973 5.500€ 1,9%
1972 5.400€ 0%
1971 5.400€

 

 RENDA NACIONAL


Renta Nacional, Población y Renta per Cápita
de las potencias en 1914

Renta Nacional
(miles millones $)
Población
(millones)
Renta per cápita
($)
Estados Unidos 37 98 377
Reino Unido 11 45 244
Francia 6 39 153
Japón 2 55 36
Alemania 12 65 184
Italia 4 37 108
Rusia 7 171 41
Austria-Hungría 3 52 57

 

Evolución Tasa de crecimiento PIB España
Publicat dins de General | 1 comentari

EXERCICI 15,Per Marc Gonzalez, Toni Barba, Claudio Garrido

-Japó ha baixat els tipus d'interès 0,20 punts , des del 0,30% fins al 0,10% anual .

Gráfic Interés japonés BoJ - tipus de interés últim any

Gráfic Interés japonés BoJ - tipus de interés largo plazo

Interés japonés BoJ (interés básico) es de 0,100 %


							
Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 13 per Nadia Guerra, Ariadna Martija i Marina Rubio

- Edat laboral: A partir dels 15 anys.

- Edat de jubilació: 65 anys.

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: 8,4% (277.116 persones). La taxa d’atur de 15 a 24 anys és del  15,8% (521.242 persones).

- Salari mínim interprofessional:

21,51  €/dia 
645,30  €/mes 
Mínim 9.034,20  €/any.

         - Treballadors eventuals i temporers (menors i majors de 18 anys) : Mínim de 30,57 €/jornada legal.

         - Treballadors del servei domèstic (menors i majors de 18 anys): 5,05  €/hora treballada.

- Salari mitjà: 19.287 euros bruts l’any

- Renda Nacional i Renda per càpita

Publicat dins de General | Envia un comentari

exercici 14, per Toni Barba, Marc Gonzalez i Claudio Garrido

Edat laboral:  dels 16 fins als 67 anys.

Edat de jubilació: L’edat a Espanya es de 67 anys.

 Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: 24,1%

Salari mínim interprofessional: 645,34 €

Salari mitjà: 1345 €

Renda Nacional i Renda per càpita:

Evolución anual PIB España
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%

per capita:

Evolución anual PIB Per capita España
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 12: Catalunya

Exercici 12

Catalunya

- Edat laboral:  L’edat mínima és de 16 anys.

- Edat de jubilació: L’edat de jubilació és de 65 anys.

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa:  Hi ha 581.652 persones aturades.

- Salari mínim interprofessional:

- Salari mitjà:

- Renda Nacional i Renda per càpita:

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 14, per Claudio Garrido, Marc Gonzalez i Toni Barba

Edat laboral:  dels 16 fins als 67 anys.

Edat de jubilació: L’edat a Espanya es de 67 anys.

 Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: 24,1%

Salari mínim interprofessional: 645,34 €

Salari mitjà: 1345 €

Renda Nacional i Renda per càpita:

Evolución anual PIB España

 

Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%

per capita:

Evolución anual PIB Per capita España
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

TEMA 5 – Ex. 12 – Laura B, Maria i Anna

CANADÀ

- Edat laboral

- Edat de jubilació

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa

- Salari mínim interprofessional

- Salari mitjà

- Renda Nacional i Renda per càpita

ESPANYA

- Edat laboral: Es pot començar a treballar als 16 anys, però necessiten l’autorització dels seus representants legals i també s’ha de tenir en compte la capacitat que tenen per a treballar.

- Edat de jubilació: A partir del 2013 es va establir que l’edat per obtenir la pensió de jubilació serien als 67 anys o als 65 si s’acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: L’estat espanyol registra una taxa d’atur més alta entre els menors de 25 anys amb una xifra del 27,16%. Per un altre costat la taxa d’atur en mitjana de les dones és d’un 25,4€ i als homes amb un 22,9%. L’atur absolut és de 6.200.000 aturats al 2013.

- Salari mínim interprofessional 

Año  SMI Día  SMI Mes
----  -------  --------
2002  14,74 €  442,20 €
2003  15,04 €  451,20 €
2004  15,35 €  460,50 €
2005  17,10 €  513,00 €
2006  18,03 €  540,90 €
2007  19,02 €  570,60 €
2008  20,00 €  600,00 €
2009  20,80 €  624,00 €
2010  21,11 €  633,30 €
2011  21,38 €  641,40 €
2012  21,38 €  641,40 €
2013  21,51 €  645,30 €
2014    21,51 €     645,30 €

- Salari mitjà:

economia - salari mitjà

- Renda Nacional i Renda per càpita

 - La renda per càpita d’Espanya va caure en 2013 fins un 95% de la mitja de la Unió Europea i es va situar 13 lloc per sota del promig de la euozona. La riquesa d’Espanya va aconseguir la màxima riquesa al 2007, just abans del començament de la crisi i ha arribat a superar amb un 5% la mitja de la Unió Europea

Renda nacional

          2008                               2009                             2010                               2011

31.850 32.020 31.460 30.990
Publicat dins de General | 1 comentari

TEMA 5 – Ex. 12 – Laura B, Maria i Anna

CANADÀ

- Edat laboral

- Edat de jubilació

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa

- Salari mínim interprofessional

- Salari mitjà

- Renda Nacional i Renda per càpita

ESPANYA

- Edat laboral: Es pot començar a treballar als 16 anys, però necessiten l’autorització dels seus representants legals i també s’ha de tenir en compte la capacitat que tenen per a treballar.

- Edat de jubilació: A partir del 2013 es va establir que l’edat per obtenir la pensió de jubilació serien als 67 anys o als 65 si s’acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.

- Atur, absolut i en percentatge sobre la seva població activa: L’estat espanyol registra una taxa d’atur més alta entre els menors de 25 anys amb una xifra del 27,16%. Per un altre costat la taxa d’atur en mitjana de les dones és d’un 25,4€ i als homes amb un 22,9%. L’atur absolut és de 6.200.000 aturats al 2013.

- Salari mínim interprofessional 

Año  SMI Día  SMI Mes
----  -------  --------
2002  14,74 €  442,20 €
2003  15,04 €  451,20 €
2004  15,35 €  460,50 €
2005  17,10 €  513,00 €
2006  18,03 €  540,90 €
2007  19,02 €  570,60 €
2008  20,00 €  600,00 €
2009  20,80 €  624,00 €
2010  21,11 €  633,30 €
2011  21,38 €  641,40 €
2012  21,38 €  641,40 €
2013  21,51 €  645,30 €
2014    21,51 €     645,30 €

- Salari mitjà:

economia - salari mitjà

- Renda Nacional i Renda per càpita

 - La renda per càpita d’Espanya va caure en 2013 fins un 95% de la mitja de la Unió Europea i es va situar 13 lloc per sota del promig de la euozona. La riquesa d’Espanya va aconseguir la màxima riquesa al 2007, just abans del començament de la crisi i ha arribat a superar amb un 5% la mitja de la Unió Europea

Renda nacional

          2008                               2009                             2010                               2011

31.850 32.020 31.460 30.990
Aquest article ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d’interès l’enllaç permanent.

 

Publicat dins de General | 1 comentari