Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

EXERCICI 28 Oriol Gómez David Martinez

Exercici 28

Cada alumne ha d’escollir una de les empreses que cotitzen a Borsa en el selectiu Ibex35 (d’Espanya) i fer un article sobre la seva composició si es tracta d’un grup d’empreses, llistar els seus accionistes principals i el percentatge d’accions que posseixen, a quines activitat econòmiques es dedica el grup, on és la seva seu social, quin capital té, nombre d’empleats, nombre d’oficines o fàbriques o botigues, una petita història.

 

telefonica

El capital social de telefónica, subscrit i totalment desemborsat , ascendeix actualment a 4938417514 euros , i es troba dividit en 4938417514 accions d’un euro de valor nominal cadascuna d’elles . Totes les accions són ordinàries , d’una única sèrie, estan representades per anotacions en compte i atorguen els mateixos drets i obligacions per als accionistes . Les accions de telefónica no comporten prestació accessòria alguna . De la mateixa manera, els Estatuts Socials de Telefónica no contenen cap previsió sobre privilegis, facultats o deures especials dimanants de la titularitat de les accions . Així mateix, no hi ha cap precepte estatutari algun que suposi una restricció o limitació a la lliure transmissibilitat de les accions de Telefónica.

PRINCIPALS ACCIONISTES

El accionista principal de Telefonica, S.A. es banco bilbao vizcaya Argentaria S.a. con el 6,96 %.

También es accionista Caja De Ahorros Y Pensiones De Barcelona con el 5,44 %.

También es accionista Criteria Caixacorp, S.a. con el 5,02 %.

También es accionista Blackrock Inc. con el 3,77 %.

tambiénes accionista Societe Anonyme Bnp Paribas con el 3,41 %.

tambiénes accionista capital Research And Management Company con el 3,07 %.

También es accionista Autocartera con el 0,60 %.

También es accionista Cesáreo Alierta Izuel con el 0,09 %.

También es accionista Alfonso Ferrari Herrerro con el 0,01 %.

También es accionista Gonzalo Hinojosa Fernandez De Angulo con el 0,01 %.

 

HISTÓRIA TELEFONICA

Telefónica S.A. és una empresa multinacional espanyola de telecomunicacions , amb seu central a Madrid , Espanya, situada com la companyia de telecomunicacions més important d’Europa i la cinquena del món .

Des del 1 de maig de 2010, la marca ” Telefónica” es reserva exclusivament per al paper institucional de l’empresa i per als seus tres divisions geogràfiques . Per a la comercialització dels serveis i productes de l’empresa , la companyia té tres marques comercials principals : ” Movistar ” per a Espanya i Hispanoamèrica , ” O2 ” per a la resta d’Europa i ” Viu ” per Brasil.

Es va fundar a Madrid el 19 d’abril de 1924, amb la denominació de “Companyia Telefònica Nacional d’Espanya” (CTNE) .4 Tenia com a domicili social l’Avinguda de Comte de Peñalver, 5 i un capital d’un milió de pessetes, representat per 2000 accions ordinàries de 500 pessetes de valor nominal. Tenia al seu càrrec el monopoli del servei telefònic i la participació de l’empresa ITT.
En 1945, l’Estat Espanyol adquireix una participació en l’empresa del 79,6% .5 Aquesta participació es va diluir mitjançant una ampliació de capital en 1967.6 La seva privatització total va tenir lloc mitjançant dues ofertes públiques d’accions en 1995 i 1999.
En els anys 1990 va canviar el seu nom per Telefónica, SA i va crear una filial anomenada Telefònica d’Espanya, que va absorbir les seves operacions i activitats a Espanya. Posteriorment va adquirir la part de Telefónica Internacional que no posseïa i es va fusionar amb aquesta.
Actualment Telefónica està implantada en més de 20 països d’Europa i Amèrica i compta a juny de 2014 amb 119.880 empleados9 que donen servei a 315.700.000 d’usuaris en tots els països on està presente.  D’ells, 249.400.000 són mòbils, i 17,6 milions són accessos a Internet de banda ampla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

Exeercici 30

Importacions

En 2014 las importaciones en Estados Unidos crecieron un 3,32% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 13,83% de su PIB, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el del resto de los países. Ocupa el puesto número 7 de 181 países, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje.

Las importaciones supusieron ese año 1.813.612,8 millones de euros, Estados Unidos es el país con más importaciones de la lista de importaciones mundiales, ordenadas de menor a mayor valor.

Ese año hubo déficit en la Balanza comercial ya que, a pesar de producirse un incremento de lasexportaciones, fueron menores que las importaciones.

Si miramos la evolución de las importaciones en Estados Unidos en los últimos años se observa que se han incrementado respecto a 2013, como ya hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2004 cuando fueron de1.226.529,5 millones de euros, que suponía un 12,43% de su PIB.

En esta página te mostramos la evolución del saldo de las importaciones Estados Unidos, haz clic en los siguientes links para ver la evolución de las exportaciones y de la Balanza comercial en Estados Unidos.

Puede interesarte ver un listado con las importaciones de los 181 países que publicamos en importaciones y ver toda la información económica de Estados Unidos en Economía de Estados Unidos.

 

 

 

http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/usa

 

http://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/usa

Publicat dins de General | Envia un comentari

EXERCICI 30,31,32 (COMERÇ) Per Claudio Garrido, Toni Barba i Marc Gonzalez

-EXPORTACIONS DE JAPÓ

En 2014 les exportacions a Japó van caure un 14,40% respecte a l’any anterior. Les vendes a l’exterior representen el 14,82% del seu PIB, un baix percentatge comparat amb el d’altres països, que el situa en el lloc 138 de 181 països, del rànquing d’exportacions respecte al PIB, amb una xifra de 514.750,2 milions d’euros. Si ordenem el nostre rànquing en funció de l’import de les exportacions, el Japó ocupa el lloc número 4 de la llista.

Aquest any hi va haver dèficit en la seva balança comercial ja que, tot i que caiguessin les importacions, van ser més grans que les exportacions.

La taxa de cobertura (percentatge del que s’importa que pot pagar-se amb el que s’exporta) va ser del 83,17%.

Si mirem l’evolució de les exportacions al Japó en els últims anys s’observa que han caigut respecte a 2013, com ja hem vist, tot i que han pujat respecte a 2004 quan van ser de 454.759,2 milions d’euros, que suposava un 12,14% del seu PIB.ç

Exportacions 590.300 millones
Desti d’exportacions Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 22,9%
Bandera de la República Popular China China 13,4%
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 7,8%
Bandera de Taiwán Taiwán 7,3%
Bandera de Hong Kong Hong Kong 6,1%
Bandera de México México 4,7%

Japó exporta:

-Maquinaria electrica

-Quimics

-Equip cientific i óptic de alta calitat

-Metalls

-Textils

-Industria. Vehículos motorizados, equipo eléctrico, herramientas mecanizadas, acero y metales no ferrosos, astilleros, productos químicos, telas y tejidos, industrias de alimentos y bebidas.

 

-Alimentos. Arroz, azucareras, verduras, frutas, carne de cerdo, avicultura (huevos), productos lácteos, pesca.

-Recursos minerales escasos.

-IMPORTACIONS DE JAPÓ

En 2014 les importacions al Japó van caure un 1,34% respecte a l’any anterior. Les compres a l’exterior representen el 17,82% del seu PIB, que és una baixa proporció si la comparem amb la de la resta dels països, així doncs ocupa el lloc 16 de 181 països, del rànquing d’importacions respecte al PIB, ordenat de menor a major percentatge.

Les importacions van suposar aquest any 618.932,0 milions d’euros, el Japó és un dels països amb més volum d’importacions de la llista d’importacions mundials, ordenades de menor a major valor.

Aquest any hi va haver dèficit en la balança comercial ja que, a més de caure, les exportacions, van ser menors que les importacions.

Si mirem l’evolució de les importacions al Japó en els últims anys s’observa que han caigut respecte a 2013, com ja hem vist, tot i que han pujat respecte a 2004 quan van ser de 365.416,8 milions d’euros, que suposava un 9,75% del seu PIB.

Importacions 524.100 millones
Origen d’importacions Bandera de la República Popular China China 45%
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 12,7%
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 5,5%
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos EAU 4,9%
Bandera de Australia Australia 4,7%
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 4,7%
Bandera de Indonesia Indonesia 4%
Bandera de México México 5,4%

Japó importa: 

-Máquines d’aliments
-Petroli i derivats
-Textils

-BALANÇA DE JAPÓ

En 2014 Japó va registrar un dèficit en la balança comercial de 104.181,8 milions d’euros, un 3,00% del seu PIB, superior al registrat el 2013, que va ser de 88.900,5 milions d’euros, el 2,41% del PIB .

La variació de la balança comercial s’ha degut al fet que s’ha produït un descens de les importacions de la mateixa manera que ha passat amb les exportacions.

Exportacions  590.300 milions
Importacions 524.100 milions

Japó té una balança favorbale ja que necessita més vendre que comprar.

 

 

 

EXPORTACIONS DE ESPANYA

Productes:

Porcentatge total de exportacionss (en %)

Automóviles y motos

9,6

Petróleo y derivados

6,1

Frutas y legumbres

5,9

Textiles

5,2

Componentes del automóvil

4,8

Medicamentos

4,4

Otros alimentos (no frutas, legumbres, carne y pesca)

4,3

Aparatos eléctricos

4,2

Plásticos

3,7

Maquinaria de uso general

3,5

 

Destino de exportaciones Bandera de Unión Europea Unión Europea 73%
Flag of France.svg Francia 16,20%
Flag of Germany.svg Alemania 10,46%
Flag of Italy.svg Italia 7,40%
Flag of Portugal.svg Portugal 6,85%
Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido 6,23%
Bandera de Mercosur Mercosur 7%
Flag of the United States.svg Estados Unidos 4,05%
Bandera de Japón Japón 0,82%.

 

IMPORTACIONS ESPANYA

Productos importados Combustibles, productos químicos, bienes semiterminados, maquinaria y equipamiento, alimentos y otros bienes de consumo.
Origen de importaciones Bandera de Unión Europea Unión Europea 67%
Flag of Germany.svg Alemania 10,70%
Flag of France.svg Francia 10,50%
Bandera de la República Popular China China 6,96%
Flag of Italy.svg Italia 6,14%
Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 4,35
Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido 3,96%
Flag of the United States.svg Estados Unidos 3,85%
Bandera de OPEP OPEP 5%
Bandera de Mercosur Mercosur 4,8%
Bandera de Japón Japón 1,16%.

BALANÇ D’ESPANYA

Exportaciones 222.643 millones de € (2012)13
Importaciones 253.401 millones de € (2012)13

Espanya té una balança desfavorable ja que necessita més comprar que vendre, per tant es gasta més diners comprant que venent i perd diners. És molt normal ja que Espanya no disposa dels recursos més importants com el petroli i el gas per exemple, que necessita comprar-ho a fora ja que no en disposa i es essencial.

 

 

 

EXPORTACIONS DE CATALUNYA

Exportacions 60.195 M€

Aquestes mateixes conclusions s’obtenen si estudiem l’evolució en el període 2006-2010 dels diferents sectors econòmics.

Mentre que els béns d’equip, automòbil i béns de consum durador, mantenen una tendència negativa al llarg de tot el període (caigudes del 14,94%, 13,69% i 50,24% de l’any 2006 a l’any 2010 respectivament) , s’aprecia un increment considerable en la resta de sectors -semimanufactures, manufactures de consum, alimentació, productes energètics i matèries primeres (augments del 17,82%, 11,06%, 30,50%, 51,14% i 25, 97% l’any 2006 al 2010 respectivament) – recuperant els valors exportats a l’inici de la crisi l’any 2008.

Durant el primer trimestre del 2011 respecte al mateix període de l’any anterior, podem apreciar que es manté la tendència de fortes creixement en les exportacions de la majoria dels sectors a Catalunya. Excepte el sector de béns de consum durador que segueix mantenint en aquest trimestre una caiguda de les seves vendes a l’exterior

 

IMPORTACIONS CATALUNYA

Importacions 71.890 M€
Países Importaciones
Aragón 17,68%
Andalucía 16,53%
Comunidad Valenciana 14,08%
Madrid 13,64%
País Vasco 8,84%
Castilla y León 7,21%
Castilla La Mancha 5,54%
Galicia 3,97%
Navarra 3,46%
Murcia 2,37%
La Rioja 1,46%
Canarias 1,41%
Cantabria 1,32%
Asturias 1,24%
Islas Baleares 0,70%
Extremadura 0,55%

 

        Valor         Variació (%)
           2012            2013            2014            2012            2013            2014
Total importacions    70.323,9    67.859,8    72.589,4    -2,6    -3,5 8,2
Béns de consum    19.225,5    18.898,8    21.239,0    -5,9    -1,7 14,0
     aliments, begudes i tabac    3.984,8    4.081,7    4.291,6    -2,7    2,4 6,5
     altres béns de consum    15.240,7    14.817,2    16.947,4    -6,7    -2,8 16,0
Béns de capital    4.212,0    4.095,2    4.533,3    -4,6    -2,8 13,4
     maquinària i altres béns d’equipament    3.038,1    2.876,9    3.133,0    -4,5    -5,3 10,9
     material de transport i altres béns de capital    1.173,8    1.218,3    1.400,3    -4,9    3,8 19,3
Béns intermedis    46.886,5    44.865,8    46.817,2    -0,9    -4,3 5,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca    2.862,1    2.606,1    2.715,8    9,1    -8,9 4,6
     prod.energètics i industrials    44.024,4    42.259,7    44.101,3    -1,5    -4,0 5,3

 

BALANÇ DE CATALUNYA

Importaciones 71.890 M€ 
Exportaciones 60.195 M€

Catalunya necessita comprar més que vendre, això es per la falta de productes essencials a la nostra terra, ja que la major part de productes importants són de fora, Catalunya es veu obligada en tenir la necessitat d’importar.

Publicat dins de General | 1 comentari

DINERS per Adrià Ingelmo i Albert Alfonseda

Moneda d’Itàlia

La moneda d’Itàlia és l’euro, però anteriorment era la Lira italiana, que va ser l’oficial des de l’any 1861 fins al 2002.

lireitalianeh

 

Mida monedes i bitllets:

moneda lira

lira mida

Valor de la lira en euros i dòlars:

1 euro equival a 1936,27 ITL.

1 dòlar equival a 1737,81 ITL.

Valor de la lira en el moment de traspàs:

Del 1949 al 1970 1 dòlar equivalia a 625 lires, a causa de l’inflació el valor de la lira es va anar devaluant i finalment va ser substituida per l’euro.

Història banc d’Itàlia:

El Banc d’Itàlia  és el banc central de la República d’Itàlia i una part del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). La seva oficina central es troba al Palazzo Koch, a Roma. El seu actual governador és Ignazio Visco, qui ocupa el càrrec des del l’octubre de 2011.

La institució, també anomeada Bankitalia, va ser fundada el 1893, fruit de la unió dels quatre primers bancs d’Itàlia. Fins al 1928 estava dirigit per un Director General, mentre que des de llavors és dirigit per un Governador. El governador és triat per la comissió interna d’adreça, per decret del President de la República Italiana. El seu mandat dura 7 anys.

Els principals accionistes del banc són:

accionistes banc italia

Coeficient de caixa:

El Banc Central Europeu fixa per a tots els països de la zona euro unes reserves mínimes que han de complir totes les entitats financeres, que es calcula multiplicant el coeficient de reserves de cada categoria de passiu, que és, per tant, diferent en cada tipus de dipòsit, pel saldo dels passius esmentats.

  • Dipòsits a la vista, a termini no superior a dos anys o disponibles amb preavís inferior o igual a dos anys. Valors de renda fixa amb venciment inferior o igual a dos anys. Instruments del mercat monetari: Coeficient de caixa del 2%.
  • Dipòsits a termini superior a dos anys, disponibles amb preavís superior a dos anys o cessions temporals. Valors de renda fixa amb venciment superior a dos anys: Coeficient de caixa del 0%.
  • Passius enfront d’altres entitats subjectes al sistema de reserves mínimes de l’Eurosistema o davant el BCE i als bancs centrals nacionals: Exclosos de la base de reserves.

Cotització a borsa de SACYR:

Accionistes:

accionistes sacyr

Empleats:

estructura sacyr

Capital:

diners

 

Activitats econòmiques del grup:

PARTICIPACIONS

Seu social de l’empresa: PASEO CASTELLANA, 83 – 85 – 28046 MADRID (Madrid)

Nombre d’oficines o fàbriques o botigues: 43

Historia sobre el valor econòmic de SACYR:

Probablemente Sacyr sea el caso más destacado de un verdadero Ave Fénix de nuestro mercado. La constructora se ha ganado a pulso este apelativo porque, si observamos su cotización desde el inicio de la crisis hasta este año, se puede apreciar cómo Sacyr perdió casi por completo su valor, pasando de cotizar de 42 a 1,30 euros. Del todo a la nada en 3 años. Ya se había convertido en un asiduo de la parte baja del Ibex año tras año, sin embargo, en abril Sacyr dijo “basta ya”. Desde el susodicho suelo en 1,30 euros, el valor rebotó hasta hacer sus máximos anuales en 4,148 euros en octubre. Una revalorización del 219% en un semestre. Esta subida bursátil ha corrido pareja a la mejora de resultados y, sobre todo, a la reducción de su deuda. En pro de su desapalancamiento ha realizado desinversiones constantes y ha puesto el cartel de “se vende” en Vallehermoso, unidad por la que asume más deuda. Como explica José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores “el problema de deuda sólo se reducía a su línea de negocio Vallehermoso y el cash flow de las otras líneas de negocio sirve para cubrir el interés de dicha deuda. Además, como consecuencia de la transmisión de deuda de los bancos a la SAREB la deuda facial -1.300 millones, de los que 300 son obra terminada y 1.000 suelo- el 60% de la deuda del suelo se la llevaba el SAREB con un descuento de un 60%. Por ello, los inversores interesados en esta línea de negocio pueden aceptarle un nivel de deuda distinto al nominal que tiene”.
Sin embargo, las correcciones y los cortos han llegado a Sacyr para bajarle los humos. Entre el lunes y el miércoles la constructora se llegó a dejar un 10% de valor. Incluso el mismo jueves abrió con un hueco bajista superior al 2% que tardó escasas horas en cerrar. Ahora tenemos a Sacyr otra vez rondando los 3,4 euros y, según Miguel Rodríguez Bonet, director de Formaciontrading.com, “seguirá subiendo a corto plazo hasta los 4 euros”. Sin embargo, si queremos invertir a más largo plazo, debemos tener en cuenta el aumento de las posiciones cortas, que se han incrementado del 0,20% al 1,14% en tan sólo un mes, además, Luis Francisco Ruiz, director de análisis de Estrategiasdeinversion.com, avisa que “Sacyr está sobrecomprado y sería mejor no entrar para quedarse”.

Comissió nacional del mercat de valors:

És un organisme dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, fundat l’any 1988, encarregat de la supervisió dels mercats de valors a Espanya.

Objectius:

-Vetllar per la transparència dels mercats.

-Correcta formació de preus en els mateixos.

-Protecció dels inversors.

L’acció de la comissió nacional del mercat de valors com a òrgan es centra en:

les societats que emeten valors per a ser col·locats de forma pública, els mercats secundaris de valors i les empreses que presten serveis d’inversió i les institucions d’inversió col·lectiva.

Índex selectiu de la borsa de Nova York:

Sense títola

Les empreses espanyoles que cotitzen a Nova York són: Telefónica, Repsol, Endesa i Telvent, però no hem trobat informació sobre els seus valors.

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 22 per Roger Muntasell i Mireia Gil

Exercici 22

A partir del model teòric de la demanda i oferta agragades intentem entendre les causes i dimensions de les crisis cícliques que observem periòdicament en les economies basades en el lliure mercat. Resumint, la crisi apareix quan la quantitat produïda (béns i serveis, PIB) no creix en proporció al creixemen de la població i les seves  necessitats i més aviat decreix; els símptomes d’aquest fenomen s’expressen o bé en inflació o bé en atur o bé les dues a la plegada. L’exercici que heu de fer consisteix en cercar en la història del vostre país les crisis econòmiques greus que ha patit, quan es van produir, quines dades (atur o inflació) les expressaren i a quines causes foren atribuïdes i quins remeis va semblar que van ajudar a superar-les. Per tant, de cada país, la crisi o crisis que detecteu en la seva història  n’heu d’especificar: DATA, SÍMPTOMES (preus i atur, …), CAUSES I SOLUCIONS. Tingueu present, que a gairebé tot arreu va afectar seriosament la crisi dels anys 30 (després del crac del 29) i la crisi del petroli dels anys 70 i l’actual crisi que més o menys ha anat i va afectant a tothom des del 2008, si és que no trobeu altres crisis abans o després.

Austràlia va patir una greu crisi immobiliària el 2007, el índex de capacitat d’adquisició d’un immoble va caure un 8,3% respecte el 2006. El 2007 l’atur va ser del 5.3% i la inflació de menys del 3%.

El 1973 Austràlia va patir la crisi del petroli, va ser una crisi llarga causada per l’alça sobtada dels preus internacionals del petroli, que va comportar una profunda transformació de les estructures econòmiques d’Austràlia i d’altres països. Les conseqüències més importants van ser la devaluació del dòlar estadunidenc, la reducció de la demanda, la caiguda de la producció i l’increment de l’atur.

El 1979 va haver-hi una segona crisi del petroli, es va produir per culpa de la revolució iraniana i de la guerra entre Iran i Irak. El preu del petroli es va multiplicar per 2,7 des del 1978 fins al 1981.

Atur
feb. 1978 13,8%
mar. 1978 12,9%
abr. 1978 12,4%
may. 1978 12,3%
jun. 1978 12,3%
jul. 1978 12,5%
ago. 1978 13,2%
sept. 1978 12,4%
oct. 1978 12,5%
nov. 1978 12,9%
dic. 1978 13,2%
ene. 1979 13,0%
feb. 1979 13,0%
mar. 1979 13,2%
abr. 1979 13,3%
may. 1979 13,1%
jun. 1979 13,0%
jul. 1979 13,1%
ago. 1979 12,8%
sept. 1979 13,1%
oct. 1979 13,2%
nov. 1979 12,8%
dic. 1979 12,4%

 

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 22 per Noelia Fernández i Júlia Salicrú

Exercici 22

A partir del model teòric de la demanda i oferta agragades intentem entendre les causes i dimensions de les crisis cícliques que observem periòdicament en les economies basades en el lliure mercat. Resumint, la crisi apareix quan la quantitat produïda (béns i serveis, PIB) no creix en proporció al creixemen de la població i les seves  necessitats i més aviat decreix; els símptomes d’aquest fenomen s’expressen o bé en inflació o bé en atur o bé les dues a la plegada. L’exercici que heu de fer consisteix en cercar en la història del vostre país les crisis econòmiques greus que ha patit, quan es van produir, quines dades (atur o inflació) les expressaren i a quines causes foren atribuïdes i quins remeis va semblar que van ajudar a superar-les. Per tant, de cada país, la crisi o crisis que detecteu en la seva història  n’heu d’especificar: DATA, SÍMPTOMES (preus i atur, …), CAUSES I SOLUCIONS. Tingueu present, que a gairebé tot arreu va afectar seriosament la crisi dels anys 30 (després del crac del 29) i la crisi del petroli dels anys 70 i l’actual crisi que més o menys ha anat i va afectant a tothom des del 2008, si és que no trobeu altres crisis abans o després.

Mentre que Nova Zelanda té aproximadament el 0,1% de la població mundial, la seva economia produeix al voltant del 0,3% de la producció total de béns al planeta (xifres del govern de Nova Zelanda).

En comparació amb la resta del món, pot dir-se que Nova Zelanda posseeix una economia rica i desenvolupada sustentada en els següents indicadors (xifres de 2014):
• El PIB per càpita (producte intern brut dividit entre la població) es va calcular en 30.400$.
• La inflació es va establir en 1,3%.
• La desocupació es va situar en 5,7%.
• El dòlar neozelandès es troba entre les 25 principals monedes sobiranes nominals, d’acord amb Standard and Poor ‘s (reporti del 31 de desembre de 2014).
A més, d’acord amb el Banc de la Reserva de Nova Zelanda, s’espera que l’economia del país creixi de 2 a 3% per any (càlcul realitzat fins al 2016).
L’economia neozelandesa funciona en els principis del lliure mercat, en els quals l’Estat proporciona un context, incloent un marc de dret mercantil, perquè les operacions tinguin lloc.
No obstant això, l’Estat es reserva alguns sectors, com l’educació i la salut, on és el més important financista i proveïdor.

Nova Zelanda ha estat catalogat en 2014 com el cinquè país amb major benestar econòmic

Segons l’Índex de Llibertat Econòmica, que anualment publica la Fundació Heritage i el Wall Street Journal.

L’Índex de Llibertat Econòmica mesura la capacitat dels individus de tenir benestar econòmic com a conseqüència del treball i de l’accés a més opcions de produir, comerciar o consumir béns i serveis.
Per realitzar el càlcul s’analitzen una sèrie de variables (com l’estat de dret, l’eficiència de les polítiques públiques, la capacitat d’inversió, el dret a la propietat, els nivells de corrupció, la despesa governamental, el lliure comerç, les polítiques laborals, etc.), que al final es tradueixen en les possibilitats que tenen els ciutadans d’un país de prosperar.
Nova Zelanda ocupa el privilegiat quart lloc, només superat per Hong Kong, Singapur, Austràlia i Suïssa.

Crisis del 2008

La confiança empresarial i del consumidor van disminuir; però, a diferència de la majoria dels països avançats, després del descens del 2% el 2009, l’economia de Nova Zelanda va sortir a flotació. De fet, va aconseguir un creixement del 1,7% el 2010, del 2% el 2011, del 3% el 2012 i del 2,5% el 2013 i 2014. La xifra de 2012, es compara amb el creixement de 0,3 % al Regne Unit, el decreixement del 0,9% a la Zona Euro, el 0,4% al Japó, l’1,1% al Canadà i el 1,6% als Estats Units.

La recuperació ha estat liderada per les exportacions, amb una forta demanda dels principals socis comercials del país: Austràlia i la Xina, que s’han vist menys afectats per la crisi.
A més, els comptes del govern relativament fort i el sistema bancari ben capitalitzat han proporcionat una base estable per a l’economia. Aquests aspectes positius juntament amb l’impuls al PIB producte de la invesión en infraestructura (especialment concentrada a la ciutat de Christchurch), han donat lloc a un sòlid i continu creixement econòmic a Nova Zelanda.

Publicat dins de General | 1 comentari

EXERCICI 29 (La Comissió Nacional del Mercat de Valors), Per Claudio Garrido, Marc Gonzalez i Toni Barba

1. Cal que cerqueu què és a Espanya la Comissió Nacional del Mercat de Valors, quines funcions té, què controla, com, etc.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) és l’organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat de quants intervenen en els mateixos.

L’objectiu de la CNMV és vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols i la correcta formació de preus, així com la protecció dels inversors.

L’acció de la Comissió es projecta principalment sobre les societats que emeten o ofereixen valors per a ser col·locats de forma pública, sobre els mercats secundaris de valors, i sobre les empreses que presten serveis d’inversió i les institucions d’inversió col·lectiva.

2. En segon lloc heu de cercar com està regulada a Espanya la tasca dels agents de canvi i borsa o les agències que poden comprar i vendre en borsa.

Un Agent de Canvi i Borsa compleix de funció de ser un intermediari oficial i fedatari públic que estava autoritzat per Llei per negociar en borsa valors mobiliaris.

Això és amb la reforma del mercat de valors en 1998 aquesta figura va ser substituïda en el mercat borsari per les Societats i Agències de Borsa, transformant dels agents de borsa existents en corredors de comerç.

És l’Agent mediador del comerç que té el caràcter de notari pel que fa a la contractació d’efectes públics, valors industrials i mercantils, mercaderies i altres actes de comerç compresos en el seu ofici.

3. En tercer lloc, heu de cercar quins índexs selectius operen a la borsa de new York, quines empreses els formen i esbrinar si hi ha empreses espanyoles que cotitzen a Wall Street.

PRINCIPALES ÍNDICES DEL BOLSA DE NUEVA YORK (NYSE)
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Hora
DOW JONES 18.105,17 -0,47% -85,94 11/05/15
PRINCIPALES ACCIONES DEL BOLSA DE NUEVA YORK (NYSE)
Nombre Precio Var. (%) Var. ($) Volumen ($) PER Rent. /Div. Hora
3M 159,900 baja -0,44% -0,700 0 0,00 0,00% 22:15
ABBOTT LABS 47,33 baja -0,50% -0,24 0 0,00 0,00% 22:15
ABBVIE 65,20 baja -0,06% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
ABERCROMBIE FTCH-A 39,34 sube +0,51% +0,20 0 0,00 0,00% 22:15
ACCENTURE 96,01 sube +0,13% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
ACE N 108,28 baja -0,46% -0,50 0 0,00 0,00% 22:15
ADT CORPORATION 37,61 sube +0,21% +0,08 0 0,00 0,00% 22:15
ADVANCED MICRO DEV. 3,68 baja -1,08% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
AES 13,68 sube +0,15% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
AETNA 109,30 sube +0,04% +0,04 0 0,00 0,00% 22:15
AFFILIATED MANAGERS 223,04 baja -0,19% -0,43 0 0,00 0,00% 22:15
AFLAC 63,89 baja -0,51% -0,33 0 0,00 0,00% 22:15
AGILENT TECH 42,62 sube +0,28% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
AGL RESOURCES 49,54 sube +0,04% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
AIR PROD.&CHEMICALS 146,01 baja -1,32% -1,96 0 0,00 0,00% 22:15
AIRGAS INC 100,63 baja -0,24% -0,24 0 0,00 0,00% 22:15
ALCOA 13,6500 baja -1,23% -0,1700 0 0,00 0,00% 22:15
ALIBABA GRP SP ADS 93,89 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 22:15
ALLEGHENY 36,51 sube +2,30% +0,82 0 0,00 0,00% 22:15
ALLEGION 63,18 sube +1,28% +0,80 0 0,00 0,00% 22:15
ALLERGAN 240,22 sube +1,21% +2,88 0 0,00 0,00% 21:15
ALLIANCE DATA SYST 301,38 baja -0,63% -1,92 0 0,00 0,00% 22:15
ALLSTATE 66,87 baja -0,59% -0,40 0 0,00 0,00% 22:15
ALPHA NATURAL RES 6,63 baja -0,30% -0,02 0 0,00 0,00% 22:15
ALTRIA 51,34 baja -1,59% -0,83 0 0,00 0,00% 22:15
AMEREN 40,30 baja -0,22% -0,09 0 0,00 0,00% 22:15
AMERICAN ELEC. 55,43 baja -0,66% -0,37 0 0,00 0,00% 22:15
AMERICAN EXPRESS 79,7000 sube +0,91% +0,7200 0 0,00 0,00% 22:15
AMERICAN INT 59,20 baja -0,79% -0,47 0 0,00 0,00% 22:15
AMERICAN TOWER REIT 93,65 baja -1,37% -1,30 0 0,00 0,00% 22:15
AMERIPRISE FINCL 125,42 baja -0,74% -0,93 0 0,00 0,00% 22:15
AMERISOURCEBERGEN 114,91 baja -0,34% -0,39 0 0,00 0,00% 22:15
AMETEK 52,87 baja -0,08% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
AMPHENOL-A 57,15 sube +0,60% +0,34 0 0,00 0,00% 22:15
ANADARKO PETROLEUM 86,32 baja -2,53% -2,24 0 0,00 0,00% 22:15
ANTHEM 158,81 sube +0,26% +0,41 0 0,00 0,00% 22:15
AON 100,19 sube +0,30% +0,30 0 0,00 0,00% 22:15
APACHE 63,13 baja -3,68% -2,41 0 0,00 0,00% 22:15
APTMNT INV REIT-A 38,10 baja -2,56% -1,00 0 0,00 0,00% 22:15
ARCHER-DANIELS MID. 51,60 sube +0,68% +0,35 0 0,00 0,00% 22:15
ASSURANT 64,89 sube +0,36% +0,23 0 0,00 0,00% 22:15
AT&T 33,490 baja -0,59% -0,200 0 0,00 0,00% 22:15
AUTONATION 63,06 baja -0,10% -0,06 0 0,00 0,00% 22:15
AUTOZONE 678,83 baja -1,06% -7,30 0 0,00 0,00% 22:15
AVALONBAY COM REIT 164,57 baja -2,34% -3,94 0 0,00 0,00% 22:15
AVERY DENNISON 58,31 sube +0,19% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
AVON 7,06 baja -2,08% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
BAKER HUGHES 66,42 baja -1,89% -1,28 0 0,00 0,00% 22:15
BALL 71,94 baja -0,50% -0,36 0 0,00 0,00% 22:15
BANK OF AMERICA 16,490 sube +0,24% +0,040 0 0,00 0,00% 22:15
BANK OF NY MELLON 43,25 baja -0,37% -0,16 0 0,00 0,00% 22:15
BAXTER 69,27 baja -0,46% -0,32 0 0,00 0,00% 22:15
BB&T 39,01 baja -0,13% -0,05 0 0,00 0,00% 22:15
BEAM 83,47 sube +0,02% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
BECTON DICKINSON&CO 141,58 baja -0,30% -0,43 0 0,00 0,00% 22:15
BEMIS CO. 40,70 sube +0,27% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
BERKSHIRE HATHAWY-B 146,17 baja -1,44% -2,14 0 0,00 0,00% 22:15
BEST BUY 36,97 sube +0,98% +0,36 0 0,00 0,00% 22:15
BIG LOTS 33,42 baja -0,59% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
BLACKROCK 367,78 baja -0,61% -2,26 0 0,00 0,00% 22:15
BOEING CO 145,890 sube +0,30% +0,430 0 0,00 0,00% 22:15
BORGWARNER 60,73 baja -0,88% -0,54 0 0,00 0,00% 22:15
BOSTON PROP REIT 130,84 baja -1,87% -2,49 0 0,00 0,00% 22:15
BOSTON SCIENTIFIC 17,47 baja -0,23% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
BRISTOL MYERS 68,11 sube +1,76% +1,18 0 0,00 0,00% 22:15
BROWN NON VTG-B 92,92 sube +0,48% +0,44 0 0,00 0,00% 22:15
CABLEVISION NY-A 20,07 baja -2,34% -0,48 0 0,00 0,00% 22:15
CABOT OIL & GAS 34,97 baja -0,26% -0,09 0 0,00 0,00% 22:15
CAMERON INTL 51,57 baja -3,41% -1,82 0 0,00 0,00% 22:15
CAMPBELL SOUP 45,80 baja -0,07% -0,03 0 0,00 0,00% 22:15
CAPITAL ONE FINL 83,31 sube +0,18% +0,15 0 0,00 0,00% 22:15
CARDINAL HEALTH 86,36 baja -0,33% -0,29 0 0,00 0,00% 22:15
CAREFUSION 59,91 baja -0,10% -0,06 0 0,00 0,00% 21:15
CARMAX 71,35 baja -0,25% -0,18 0 0,00 0,00% 22:15
CARNIVAL 46,23 sube +0,15% +0,07 0 0,00 0,00% 22:15
CATERPILLAR 88,770 sube +1,67% +1,460 0 0,00 0,00% 22:15
CBRE GROUP-A 38,33 sube +2,08% +0,78 0 0,00 0,00% 22:15
CBS-B 59,67 baja -1,89% -1,15 0 0,00 0,00% 22:15
CENTERPOINT ENERGY 20,50 baja -1,06% -0,22 0 0,00 0,00% 22:15
CENTURYLINK 34,40 baja -1,57% -0,55 0 0,00 0,00% 22:15
CF INDUSTRIES HLDG 308,39 baja -0,79% -2,47 0 0,00 0,00% 22:15
CHARLES SCHWAB 32,04 sube +2,43% +0,76 0 0,00 0,00% 22:15
CHESAPEAKE ENERGY 15,18 baja -0,65% -0,10 0 0,00 0,00% 22:15
CHEVRON 107,36 baja -1,19% -1,29 0 0,00 0,00% 22:15
CHIPOTLE MEXICAN 635,67 sube +0,29% +1,85 0 0,00 0,00% 22:15
CHUBB 99,56 baja -0,87% -0,87 0 0,00 0,00% 22:15
CIGNA 128,30 baja -0,15% -0,19 0 0,00 0,00% 22:15
CIMAREX ENERGY 115,73 baja -2,29% -2,71 0 0,00 0,00% 22:15
CITIGROUP 53,97 baja -0,09% -0,05 0 0,00 0,00% 22:15
CLIFFS NATURAL RES 17,45 sube +1,28% +0,22 0 0,00 0,00% 22:15
CLOROX CO. 106,95 baja -0,59% -0,64 0 0,00 0,00% 22:15
CMS ENERGY CORP 33,46 baja -0,59% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
COACH 38,42 baja -0,10% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
COCA-COLA 40,94 baja -0,10% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
COCA-COLA ENTPR 45,65 baja -0,72% -0,33 0 0,00 0,00% 22:15
COLGATE PALMOLIVE 67,83 baja -0,54% -0,37 0 0,00 0,00% 22:15
COMERICA INC 48,47 sube +0,75% +0,36 0 0,00 0,00% 22:15
COMPUTER SCIENCES 65,20 baja -0,17% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
CONAGRA FOODS 37,37 baja -0,37% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
CONOCOPHILLIPS 65,28 baja -2,81% -1,89 0 0,00 0,00% 22:15
CONSOL ENERGY 32,30 baja -3,12% -1,04 0 0,00 0,00% 22:15
CONSOLIDATED EDISON 61,51 sube +0,70% +0,43 0 0,00 0,00% 22:15
CONSTELLATION BRD-A 117,22 sube +0,77% +0,90 0 0,00 0,00% 22:15
CORNING INC 21,31 sube +0,76% +0,16 0 0,00 0,00% 22:15
COVENTRY HEALTH 49,99 baja -0,46% -0,23 0 0,00 0,00% 22:15
COVIDIEN 106,71 baja -1,26% -1,36 0 0,00 0,00% 22:15
CR BARD 168,95 baja -0,79% -1,34 0 0,00 0,00% 22:15
CROWN CASTLE INTL 75,72 baja -0,17% -0,13 0 0,00 0,00% 22:15
CSX 36,06 baja -1,69% -0,62 0 0,00 0,00% 22:15
CUMMINS 141,76 sube +0,78% +1,10 0 0,00 0,00% 22:15
CVS CAREMARK 100,49 baja -0,17% -0,17 0 0,00 0,00% 22:15
D R HORTON 25,44 baja -1,85% -0,48 0 0,00 0,00% 22:15
DANAHER 83,56 baja -0,56% -0,47 0 0,00 0,00% 22:15
DARDEN RESTAURANTS 64,16 sube +0,31% +0,20 0 0,00 0,00% 22:15
DAVITA HLTH CARE 81,59 baja -0,71% -0,58 0 0,00 0,00% 22:15
DEAN FOODS 10,59 sube +0,95% +0,10 0 0,00 0,00% 22:15
DEERE & CO 91,14 sube +1,39% +1,25 0 0,00 0,00% 22:15
DELPHI AUTOMOTIVE 84,84 baja -0,57% -0,49 0 0,00 0,00% 22:15
DELTA AIR LINES 46,81 sube +1,39% +0,64 0 0,00 0,00% 22:15
DENBURY RESOURCES 7,41 baja -3,89% -0,30 0 0,00 0,00% 22:15
DEVON ENERGY 66,46 baja -2,11% -1,43 0 0,00 0,00% 22:15
DEVRY 31,42 baja -0,88% -0,28 0 0,00 0,00% 22:15
DIAMOND OFFSHORE 33,16 baja -1,89% -0,64 0 0,00 0,00% 22:15
DISCOVER FNCL SRVCS 59,42 sube +0,69% +0,41 0 0,00 0,00% 22:15
DOLLAR GENERAL 74,84 baja -0,01% -0,01 0 0,00 0,00% 22:15
DOMINION RES 71,01 baja -1,09% -0,78 0 0,00 0,00% 22:15
DOVER CORP. 74,98 baja -0,19% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
DOW CHEMICAL 51,90 sube +0,10% +0,05 0 0,00 0,00% 22:15
DR PEPPER SNAP 76,37 baja -0,18% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
DTE ENERGY 78,78 baja -0,54% -0,43 0 0,00 0,00% 22:15
DU PONT(EI) DE NMR 75,4000 sube +0,16% +0,1200 0 0,00 0,00% 22:15
DUKE ENERGY 76,57 baja -0,70% -0,54 0 0,00 0,00% 22:15
DUN & BRADSTREET 126,17 sube +0,26% +0,33 0 0,00 0,00% 22:15
EASTMAN CHEMICAL 80,10 sube +0,02% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
EATON CORP -NPV- 72,27 sube +0,24% +0,17 0 0,00 0,00% 22:15
ECOLAB INC 113,58 baja -1,05% -1,21 0 0,00 0,00% 22:15
EDISON INTL 60,27 baja -0,66% -0,40 0 0,00 0,00% 22:15
EDWARDS LIFESCNS 127,07 sube +0,53% +0,67 0 0,00 0,00% 22:15
ELI LILLY & CO 73,47 sube +0,29% +0,21 0 0,00 0,00% 22:15
EMC 26,82 baja -0,41% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
EMERSON ELECTRIC 59,30 sube +0,87% +0,51 0 0,00 0,00% 22:15
ENSCO -A- 26,13 baja -1,43% -0,38 0 0,00 0,00% 22:15
ENTERGY 76,09 baja -0,41% -0,31 0 0,00 0,00% 22:15
EOG RESOURCES 91,61 baja -2,02% -1,89 0 0,00 0,00% 22:15
EQT 89,87 baja -1,08% -0,98 0 0,00 0,00% 22:15
EQUIFAX INC 99,40 sube +0,52% +0,51 0 0,00 0,00% 22:15
EQUIY RES REIT-SBI 73,37 baja -1,96% -1,47 0 0,00 0,00% 22:15
ESSEX PROPERTY REIT 221,20 baja -2,74% -6,24 0 0,00 0,00% 22:15
ESTEE LAUDER-A 87,92 baja -0,57% -0,50 0 0,00 0,00% 22:15
EVERSOURCE ENERGY 52,50 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 22:15
EXELON 33,38 baja -1,62% -0,55 0 0,00 0,00% 22:15
EXXON MOBIL 86,78 baja -2,48% -2,21 0 0,00 0,00% 22:15
FAMILY DOLLAR STORE 78,86 baja -0,10% -0,08 0 0,00 0,00% 22:15
FED INVESTORS-B 27,50 baja -1,15% -0,32 0 0,00 0,00% 22:15
FEDEX 174,20 sube +0,49% +0,85 0 0,00 0,00% 22:15
FIDELITY NATIONAL 64,54 baja -0,83% -0,54 0 0,00 0,00% 22:15
FIRST HORIZON NATL 11,36 baja -1,82% -0,21 0 0,00 0,00% 22:15
FIRSTENERGY 34,94 baja -0,43% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
FLOWSERVE 55,45 baja -0,45% -0,25 0 0,00 0,00% 22:15
FLUOR (NEW) 59,92 sube +0,44% +0,26 0 0,00 0,00% 22:15
FMC CORP 60,68 baja -0,44% -0,27 0 0,00 0,00% 22:15
FMC TECHNOLOGIES 41,56 baja -2,85% -1,22 0 0,00 0,00% 22:15
FORD MOTOR 15,65 baja -0,13% -0,02 0 0,00 0,00% 22:15
FOREST LABORATORIES 99,00 baja -0,77% -0,77 0 0,00 0,00% 22:15
FRANKLIN RESOURCES 51,84 baja -0,86% -0,45 0 0,00 0,00% 22:15
FREEPORT MCMORAN 22,97 baja -1,37% -0,32 0 0,00 0,00% 22:15
GAMESTOP-A 39,76 baja -1,07% -0,43 0 0,00 0,00% 22:15
GANNETT CO 35,14 sube +0,57% +0,20 0 0,00 0,00% 22:15
GAP 39,87 sube +0,66% +0,26 0 0,00 0,00% 22:15
GENERAL DYNAMICS 140,22 baja -1,02% -1,44 0 0,00 0,00% 22:15
GENERAL ELECTRIC 26,9200 baja -1,61% -0,4400 0 0,00 0,00% 22:15
GENERAL GROWTH REIT 27,27 baja -1,55% -0,43 0 0,00 0,00% 22:15
GENERAL MILLS 56,07 baja -0,36% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
GENERAL MOTORS 35,22 baja -0,28% -0,10 0 0,00 0,00% 22:15
GENUINE PARTS CO. 94,21 sube +0,14% +0,13 0 0,00 0,00% 22:15
GENWORTH FINANCL-A 8,40 sube +1,45% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
GOLDMAN SACHS 201,73 sube +0,61% +1,23 0 0,00 0,00% 22:15
H&R.BLOCK 31,63 sube +1,97% +0,61 0 0,00 0,00% 22:15
HALLIBURTON 47,19 baja -1,91% -0,92 0 0,00 0,00% 22:15
HARLEY-DAVIDSON 56,88 baja -0,61% -0,35 0 0,00 0,00% 22:15
HARMAN IND INC 132,08 sube +2,17% +2,80 0 0,00 0,00% 22:15
HARRIS 78,26 baja -0,77% -0,61 0 0,00 0,00% 22:15
HARTFORD 41,60 baja -0,26% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
HCA HLDGS 77,63 sube +0,95% +0,73 0 0,00 0,00% 22:15
HCP REIT 39,17 baja -1,63% -0,65 0 0,00 0,00% 22:15
HEALTH CARE REIT 70,74 baja -1,97% -1,42 0 0,00 0,00% 22:15
HELMERICH&PAYNE 75,49 baja -2,79% -2,17 0 0,00 0,00% 22:15
HERSHEY 93,93 baja -0,54% -0,51 0 0,00 0,00% 22:15
HESS 71,69 baja -3,56% -2,65 0 0,00 0,00% 22:15
HEWLETT PACKARD 33,70 sube +0,87% +0,29 0 0,00 0,00% 22:15
HJ HEINZ 72,49 sube +0,04% +0,03 0 0,00 0,00% 22:15
HOME DEPOT 111,9000 baja -0,51% -0,5700 0 0,00 0,00% 22:15
HONEYWELL 102,69 sube +0,56% +0,57 0 0,00 0,00% 22:15
HORMEL FOODS 55,80 baja -0,30% -0,17 0 0,00 0,00% 22:15
HOSPIRA 87,96 sube +0,02% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
HOST HOTELS REIT 20,14 baja -0,89% -0,18 0 0,00 0,00% 22:15
HUMANA 166,62 baja -0,76% -1,28 0 0,00 0,00% 22:15
IBM 171,12 baja -0,90% -1,56 0 0,00 0,00% 22:15
ILLINOIS TOOL WORKS 95,78 baja -0,15% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
INFOSYS ADR 53,02 sube +1,94% +1,01 0 0,00 0,00% 22:15
INGERSOLL-RAND 67,17 baja -0,40% -0,27 0 0,00 0,00% 22:15
INTEGRYS ENG GRP 71,61 baja -0,65% -0,47 0 0,00 0,00% 22:15
INTERCON EXCHANGE 198,70 sube +0,46% +0,90 0 0,00 0,00% 15:36
INTERCONEXCH GR 240,00 sube +0,74% +1,76 0 0,00 0,00% 22:15
INTERPUBLIC GROUP 21,03 sube +0,10% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
INTL FLAVORS&FRAGR 119,30 baja -0,12% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
INTL GAME TECHNOLOG 16,93 baja -0,59% -0,10 0 0,00 0,00% 22:15
INTL PAPER 52,86 sube +0,70% +0,37 0 0,00 0,00% 22:15
INVESCO 41,28 baja -0,36% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
IRON MOUNT REIT 35,67 sube +0,65% +0,23 0 0,00 0,00% 22:15
IRON MOUNTAIN 40,75 sube +1,04% +0,42 0 0,00 0,00% 22:15
J.P.MORGAN CHASE 65,4500 baja -0,06% -0,0400 0 0,00 0,00% 22:15
JABIL CIRCUIT 21,13 sube +0,19% +0,04 0 0,00 0,00% 22:15
JACOBS ENGIN GROUP 43,79 sube +0,09% +0,04 0 0,00 0,00% 22:15
JC PENNEY 10,01 baja -1,77% -0,18 0 0,00 0,00% 22:15
JM SMUCKER 116,27 sube +0,24% +0,28 0 0,00 0,00% 22:15
JOHNSON & JOHNSON 101,0300 baja -0,43% -0,4400 0 0,00 0,00% 22:15
JOHNSON CONTROLS 50,34 sube +0,24% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
JOY GLOBAL 59,70 sube +0,61% +0,36 0 0,00 0,00% 22:15
JOY GLOBAL 44,22 sube +5,21% +2,19 0 0,00 0,00% 22:15
JUNIPER NETWORKS 27,09 sube +0,41% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
KANSAS CITY SO 100,83 baja -1,30% -1,33 0 0,00 0,00% 22:15
KELLOGG 63,78 sube +0,27% +0,17 0 0,00 0,00% 22:15
KEYCORP 14,74 sube +1,10% +0,16 0 0,00 0,00% 22:15
KIMBERLY-CLARK 109,92 baja -0,71% -0,79 0 0,00 0,00% 22:15
KIMCO REALTY REIT 24,13 baja -1,71% -0,42 0 0,00 0,00% 22:15
KINDER MORGAN 42,64 baja -0,91% -0,39 0 0,00 0,00% 22:15
KOHLS 74,30 sube +0,03% +0,02 0 0,00 0,00% 22:15
KROGER 71,84 sube +0,07% +0,05 0 0,00 0,00% 22:15
L-3 COMMUNICATIONS 116,64 sube +0,16% +0,19 0 0,00 0,00% 22:15
LABORATORY CORP 117,46 baja -0,79% -0,94 0 0,00 0,00% 22:15
LEGG MASON 54,14 baja -0,37% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
LEGGETT & PLATT 46,79 sube +0,54% +0,25 0 0,00 0,00% 22:15
LENNAR-A 46,70 baja -1,66% -0,79 0 0,00 0,00% 22:15
LEUCADIA NATIONAL 24,01 sube +0,04% +0,01 0 0,00 0,00% 22:15
LEVEL 3 COMM 56,53 sube +0,19% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
LEXMARK INTL-A 33,42 baja -0,57% -0,19 0 0,00 0,00% 22:15
LIMITED BRANDS 89,36 baja -1,01% -0,91 0 0,00 0,00% 22:15
LINCOLN NATL 59,06 sube +0,49% +0,29 0 0,00 0,00% 22:15
LOCKHEED MARTIN 190,47 baja -0,01% -0,01 0 0,00 0,00% 22:15
LOEWS 41,15 baja -0,65% -0,27 0 0,00 0,00% 22:15
LORILLARD 71,30 baja -0,47% -0,34 0 0,00 0,00% 22:15
LOWE’S COM 73,22 baja -0,05% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
LYONDELLBASELL IND 103,42 baja -0,39% -0,41 0 0,00 0,00% 22:15
M&T BANK 121,25 baja -0,21% -0,25 0 0,00 0,00% 22:15
MACERICH REIT 81,81 baja -0,32% -0,26 0 0,00 0,00% 22:15
MACY’S INC 66,03 sube +0,14% +0,09 0 0,00 0,00% 22:15
MALLINCKRODT 123,31 sube +0,52% +0,64 0 0,00 0,00% 22:15
MARATHON OIL 28,40 baja -3,10% -0,91 0 0,00 0,00% 22:15
MARATHON PETRO 102,28 baja -2,48% -2,60 0 0,00 0,00% 22:15
MARRIOTT INTL-A 43,50 sube +0,44% +0,19 0 0,00 0,00% 22:15
MARSH & MCLENNAN 57,93 baja -0,05% -0,03 0 0,00 0,00% 22:15
MARTIN MARIETTA 153,78 baja -0,72% -1,11 0 0,00 0,00% 22:15
MASCO 26,62 sube +0,64% +0,17 0 0,00 0,00% 22:15
MASTERCARD-A 92,52 baja -1,06% -0,99 0 0,00 0,00% 22:15
MC DONALD’S CORP 97,5100 baja -0,73% -0,7200 0 0,00 0,00% 22:15
MCCORMICK NON VTG 76,91 baja -0,22% -0,17 0 0,00 0,00% 22:15
MCGRAW-HILL CO 107,57 sube +0,88% +0,94 0 0,00 0,00% 22:15
MCKESSON 228,54 baja -0,24% -0,54 0 0,00 0,00% 22:15
MEAD JOHNSON 95,43 baja -0,59% -0,57 0 0,00 0,00% 22:15
MEADWESTVACO 49,49 sube +0,86% +0,42 0 0,00 0,00% 22:15
MEDTRONIC 76,21 sube +2,16% +1,61 0 0,00 0,00% 22:15
MERCK AND CO. NEW 60,00 baja -1,22% -0,74 0 0,00 0,00% 22:15
METLIFE 53,30 sube +2,01% +1,05 0 0,00 0,00% 22:15
METROPCS COMM 11,84 baja -0,92% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
MICHAEL KORS 62,82 sube +0,50% +0,31 0 0,00 0,00% 22:15
MOHAWK INDUSTRIES 182,57 baja -0,91% -1,68 0 0,00 0,00% 22:15
MOLSON COORS-B NVTG 74,93 sube +0,51% +0,38 0 0,00 0,00% 22:15
MONSANTO 118,00 baja -2,31% -2,79 0 0,00 0,00% 22:15
MOODY’S 106,70 baja -1,09% -1,18 0 0,00 0,00% 22:15
MORGAN STANLEY 38,25 sube +0,95% +0,36 0 0,00 0,00% 22:15
MOSAIC 45,00 baja -1,01% -0,46 0 0,00 0,00% 22:15
MOTOROLA SOLTN 59,80 baja -1,30% -0,79 0 0,00 0,00% 22:15
MOTOROLA SOLUTIONS 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
MURPHY OIL 45,06 baja -3,39% -1,58 0 0,00 0,00% 22:15
NABORS INDUSTRIES 15,96 baja -2,15% -0,35 0 0,00 0,00% 22:15
NATL OILWELL VARCO 51,33 baja -3,57% -1,90 0 0,00 0,00% 22:15
NEWELL RUBBERMAID 40,07 sube +0,07% +0,03 0 0,00 0,00% 22:15
NEWFIELD EXPLORATN 35,93 baja -1,40% -0,51 0 0,00 0,00% 22:15
NEWMONT MINING 26,36 sube +1,23% +0,32 0 0,00 0,00% 22:15
NEXTERA ENERGY 100,01 baja -1,19% -1,20 0 0,00 0,00% 22:15
NIELSEN HOLDINGS 44,91 baja -0,73% -0,33 0 0,00 0,00% 22:15
NIKE 102,79 sube +0,34% +0,35 0 0,00 0,00% 22:15
NISOURCE 44,38 sube +0,70% +0,31 0 0,00 0,00% 22:15
NOBLE CORP N 17,14 sube +0,23% +0,04 0 0,00 0,00% 22:15
NOBLE ENERGY 46,07 baja -6,21% -3,05 0 0,00 0,00% 22:15
NORDSTROM 76,97 baja -0,39% -0,30 0 0,00 0,00% 22:15
NORFOLK SOUTHERN 100,16 baja -0,47% -0,47 0 0,00 0,00% 22:15
NORTHEAST UTILITIES 48,46 sube +1,13% +0,54 0 0,00 0,00% 22:15
NORTHROP GRUMMAN 156,35 sube +0,03% +0,04 0 0,00 0,00% 22:15
NRG ENERGY 26,00 baja -1,52% -0,40 0 0,00 0,00% 22:15
NUCOR 48,93 sube +0,06% +0,03 0 0,00 0,00% 22:15
NYSE EURONEXT 45,29 baja -1,09% -0,50 0 0,00 0,00% 22:15
OCCID.PETROL CORP 76,68 baja -1,57% -1,22 0 0,00 0,00% 22:15
OMNICOM GROUP INC 76,89 baja -0,26% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
ONEOK 43,38 baja -3,06% -1,37 0 0,00 0,00% 22:15
ORACLE 43,84 baja -0,39% -0,17 0 0,00 0,00% 22:15
OWENS ILLINOIS 24,16 baja -0,62% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
PALL 99,31 baja -0,21% -0,21 0 0,00 0,00% 22:15
PARKER-HANNIFIN CO. 122,29 sube +0,66% +0,80 0 0,00 0,00% 22:15
PEABODY ENERGY 13,29 baja -1,48% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
PENTAIR N 62,16 sube +0,13% +0,08 0 0,00 0,00% 22:15
PEPCO HOLDINGS 24,88 baja -2,39% -0,61 0 0,00 0,00% 22:15
PEPSICO 96,35 baja -0,21% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
PERKINELMER 51,12 sube +0,73% +0,37 0 0,00 0,00% 22:15
PERRIGO 155,67 sube +1,58% +2,42 0 0,00 0,00% 22:15
PERRIGO 193,58 sube +0,51% +0,98 0 0,00 0,00% 22:15
PFIZER 33,9600 baja -0,18% -0,0600 0 0,00 0,00% 22:15
PG&E 52,06 baja -0,65% -0,34 0 0,00 0,00% 22:15
PHILIP MRRS INT 84,13 baja -1,24% -1,06 0 0,00 0,00% 22:15
PHILLIPS 66 80,54 baja -1,34% -1,09 0 0,00 0,00% 22:15
PINNACLE WEST CAP 59,48 baja -0,63% -0,38 0 0,00 0,00% 22:15
PIONEER NATURAL RES 152,99 baja -3,82% -6,07 0 0,00 0,00% 22:15
PITNEY BOWES 22,71 sube +0,40% +0,09 0 0,00 0,00% 22:15
PLUM CRK TIMB REIT 42,46 baja -1,12% -0,48 0 0,00 0,00% 22:15
PNC FINL SER 93,65 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 22:15
PPG INDUSTRIES 227,33 baja -0,75% -1,72 0 0,00 0,00% 22:15
PPL 33,75 baja -0,44% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
PRAXAIR 119,15 baja -1,55% -1,87 0 0,00 0,00% 22:15
PRECISION CASTPARTS 209,23 sube +1,39% +2,87 0 0,00 0,00% 22:15
PRINCIPAL FINANCIAL 52,33 baja -0,11% -0,06 0 0,00 0,00% 22:15
PROCTER AND GAMBLE 80,270 baja -0,85% -0,690 0 0,00 0,00% 22:15
PROGRESSIVE (OHIO) 27,06 baja -0,29% -0,08 0 0,00 0,00% 22:15
PROLOGIS REIT 40,44 baja -0,76% -0,31 0 0,00 0,00% 22:15
PRUDENTIAL FINANCL 86,77 sube +1,39% +1,19 0 0,00 0,00% 22:15
PUBL SVCS ENTERPR 42,05 baja -0,02% -0,01 0 0,00 0,00% 22:15
PUBLIC STORAGE REIT 194,16 baja -1,21% -2,37 0 0,00 0,00% 22:15
PULTEGROUP 19,52 baja -1,36% -0,27 0 0,00 0,00% 22:15
PVH 105,69 baja -0,35% -0,37 0 0,00 0,00% 22:15
QEP RESOURCES 20,46 baja -5,23% -1,13 0 0,00 0,00% 22:15
QUANTA SERVICES 29,18 sube +1,43% +0,41 0 0,00 0,00% 22:15
QUEST DIAGNOSTICS 70,55 baja -0,66% -0,47 0 0,00 0,00% 22:15
RALPH LAUREN-A 134,64 sube +0,19% +0,25 0 0,00 0,00% 22:15
RANGE RESOURCES 62,92 baja -2,13% -1,37 0 0,00 0,00% 22:15
RAYTHEON 106,75 baja -0,04% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
REALTY INCOME REIT 46,53 baja -1,73% -0,82 0 0,00 0,00% 22:15
RED HAT 76,38 sube +0,53% +0,40 0 0,00 0,00% 22:15
REGIONS FINANCIAL 10,07 sube +1,41% +0,14 0 0,00 0,00% 22:15
REPUBLIC SERVICES 40,04 baja -0,57% -0,23 0 0,00 0,00% 22:15
REYNOLDS AMERICAN 75,58 baja -1,29% -0,99 0 0,00 0,00% 22:15
ROBERT HALF INTL 56,61 sube +0,89% +0,50 0 0,00 0,00% 22:15
ROCKWELL 120,65 sube +0,47% +0,57 0 0,00 0,00% 22:15
ROCKWELL COLLINS 96,90 baja -0,37% -0,36 0 0,00 0,00% 22:15
ROPER INDUSTRIES 171,12 baja -0,71% -1,22 0 0,00 0,00% 22:15
ROWAN COMPANIES -A- 26,40 baja -1,86% -0,50 0 0,00 0,00% 22:15
RYDER SYSTEM 96,55 sube +0,65% +0,62 0 0,00 0,00% 22:15
RYL CARIBBEAN CRU 72,56 sube +0,15% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
SAFEWAY INC 35,10 baja -0,11% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
SAIC 41,42 baja -2,36% -1,00 0 0,00 0,00% 22:15
SALESFORCE.COM 71,20 baja -1,66% -1,20 0 0,00 0,00% 22:15
SCANA 52,06 baja -0,36% -0,19 0 0,00 0,00% 22:15
SCHLUMBERGER 91,77 baja -0,71% -0,66 0 0,00 0,00% 22:15
SCRIPPS NTWKS-A 66,99 baja -1,49% -1,01 0 0,00 0,00% 22:15
SEALED AIR 48,48 sube +1,19% +0,57 0 0,00 0,00% 22:15
SEMPRA ENERGY 104,99 baja -0,82% -0,87 0 0,00 0,00% 22:15
SHERWIN-WILLIAMS CO 286,95 baja -0,09% -0,25 0 0,00 0,00% 22:15
SIMON PRP GRP REIT 184,17 baja -1,85% -3,48 0 0,00 0,00% 22:15
SNAP-ON 155,40 baja -0,05% -0,08 0 0,00 0,00% 22:15
SOUTHERN 43,59 baja -1,27% -0,56 0 0,00 0,00% 22:15
SOUTHWEST AIRLINES 43,02 baja -0,49% -0,21 0 0,00 0,00% 22:15
SOUTHWESTERN ENERGY 28,70 baja -0,83% -0,24 0 0,00 0,00% 22:15
SPECTRA ENERGY 36,03 baja -2,70% -1,00 0 0,00 0,00% 22:15
SPRINT NEXTEL 7,18 sube +1,70% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
ST JUDE MEDICAL INC 72,53 sube +0,10% +0,07 0 0,00 0,00% 22:15
STATE STREET 78,02 baja -0,93% -0,73 0 0,00 0,00% 22:15
STNLY BLCK&DECK 103,48 sube +0,15% +0,15 0 0,00 0,00% 22:15
STRW HTL RES WRLWD 84,60 baja -2,32% -2,01 0 0,00 0,00% 22:15
STRYKER 94,36 baja -0,21% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
SUNTRUST BANKS INC 42,65 sube +0,68% +0,29 0 0,00 0,00% 22:15
SYSCO 36,49 baja -0,33% -0,12 0 0,00 0,00% 22:15
TARGET 80,61 baja -0,16% -0,13 0 0,00 0,00% 22:15
TE CONNECTIVITY 69,49 sube +0,84% +0,58 0 0,00 0,00% 22:15
TECO ENERGY 18,42 baja -1,44% -0,27 0 0,00 0,00% 22:15
TENET HEALTHCARE 49,00 sube +1,53% +0,74 0 0,00 0,00% 22:15
TENET HEALTHCARE 24,30 sube +0,75% +0,18 56.421.451 0,00 0,00% 22:15
TERADATA 40,11 baja -1,84% -0,75 0 0,00 0,00% 22:15
TERADYNE 18,22 baja -2,57% -0,48 0 0,00 0,00% 22:15
TESORO 88,24 baja -2,48% -2,24 0 0,00 0,00% 22:15
TEXTRON INC 45,40 sube +0,46% +0,21 0 0,00 0,00% 22:15
THE WESTERN UNION 21,76 baja -0,78% -0,17 0 0,00 0,00% 22:15
THERMO FISHER SCIEN 129,87 baja -0,08% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
TIFFANY & CO 87,47 baja -1,33% -1,18 0 0,00 0,00% 22:15
TIME WARNER 83,01 baja -1,45% -1,22 0 0,00 0,00% 22:15
TIME WARNER CBL 154,78 sube +0,06% +0,10 0 0,00 0,00% 22:15
TITANIUM METALS 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
TJX COS 66,84 baja -0,71% -0,48 0 0,00 0,00% 22:15
TORCHMARK CORP 57,18 baja -0,03% -0,02 0 0,00 0,00% 22:15
TOTAL SYST SERVICE 40,98 baja -0,32% -0,13 0 0,00 0,00% 22:15
TRANSOCEAN N 19,57 sube +1,61% +0,31 0 0,00 0,00% 22:15
TRAVELERS CIES 102,22 baja -1,46% -1,51 0 0,00 0,00% 22:15
TWITTER 37,31 baja -0,74% -0,28 0 0,00 0,00% 22:15
TYCO INTERNAT 39,51 baja -0,65% -0,26 0 0,00 0,00% 22:15
TYCO INTERNATIONAL 42,40 baja -0,09% -0,04 0 0,00 0,00% 22:15
TYSON FOODS -A- 41,37 sube +0,27% +0,11 0 0,00 0,00% 22:15
UNDER ARMOUR-A 78,26 baja -1,04% -0,82 0 0,00 0,00% 22:15
UNION PACIFIC 106,75 baja -0,64% -0,69 0 0,00 0,00% 22:15
UNITED RENTALS 101,65 sube +0,24% +0,24 0 0,00 0,00% 22:15
UNITED TECHNOLOGIE 117,70 baja -0,62% -0,73 0 0,00 0,00% 22:15
UNITEDHEALTH GROUP 114,77 baja -0,79% -0,91 0 0,00 0,00% 22:15
UNIV HEALTH SERV-B 122,13 sube +1,24% +1,50 0 0,00 0,00% 22:15
UNUM 34,85 sube +0,58% +0,20 0 0,00 0,00% 22:15
UPS 100,53 sube +0,17% +0,17 0 0,00 0,00% 22:15
US BANCORP 43,75 baja -0,25% -0,11 0 0,00 0,00% 22:15
US STEEL 27,84 sube +0,43% +0,12 0 0,00 0,00% 22:15
VALERO ENERGY 58,27 baja -1,39% -0,82 0 0,00 0,00% 22:15
VARIAN MED SYSTEMS 87,64 baja -0,34% -0,30 0 0,00 0,00% 22:15
VENTAS REIT 67,90 baja -1,77% -1,22 0 0,00 0,00% 22:15
VERIZON COMMS 49,80 baja -0,68% -0,34 0 0,00 0,00% 22:15
VF 71,81 baja -0,13% -0,09 0 0,00 0,00% 22:15
VISA 69,02 baja -0,65% -0,45 0 0,00 0,00% 22:15
VOR RLT TR REIT-SBI 100,87 baja -1,96% -2,02 0 0,00 0,00% 22:15
VULCAN MATERIALS 91,29 sube +0,91% +0,82 0 0,00 0,00% 22:15
WAL-MART STORES 78,1000 baja -0,55% -0,4300 0 0,00 0,00% 22:15
WALGREEN 76,05 baja -0,96% -0,74 0 0,00 0,00% 22:15
WALT DISNEY CO 108,6000 baja -1,37% -1,5100 0 0,00 0,00% 22:15
WASHINGTON POST -B- 729,84 baja -0,43% -3,17 0 0,00 0,00% 22:15
WASTE MANAGEMENT 49,43 sube +0,20% +0,10 0 0,00 0,00% 22:15
WATERS 131,20 sube +0,61% +0,80 0 0,00 0,00% 22:15
WATSON PHARMACEUT 301,74 sube +3,05% +8,92 0 0,00 0,00% 22:15
WELLPOINT 128,71 sube +0,74% +0,94 0 0,00 0,00% 22:15
WELLS FARGO 55,51 baja -0,96% -0,54 0 0,00 0,00% 22:15
WEYERHAEUSER 32,38 baja -0,46% -0,15 0 0,00 0,00% 22:15
WHIRLPOOL 186,98 sube +0,72% +1,33 0 0,00 0,00% 22:15
WILLIAMS COMPANIES 49,64 baja -2,55% -1,30 0 0,00 0,00% 22:15
WISCONSIN ENERGY 47,89 baja -0,42% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
WPX ENERGY-A 20,57 baja -2,33% -0,49 0 0,00 0,00% 22:15
WW GRAINGER 248,81 baja -0,14% -0,35 0 0,00 0,00% 22:15
WYNDHAM WORLDWIDE 87,23 sube +0,60% +0,52 0 0,00 0,00% 22:15
XCEL ENERGY 33,42 baja -0,59% -0,20 0 0,00 0,00% 22:15
XEROX 11,24 baja -1,14% -0,13 0 0,00 0,00% 22:15
XL GROUP 36,79 baja -0,51% -0,19 0 0,00 0,00% 22:15
XYLEM 36,81 baja -0,24% -0,09 0 0,00 0,00% 22:15
YUM BRANDS 89,74 baja -0,16% -0,14 0 0,00 0,00% 22:15
ZIMMER HLDGS 113,18 sube +0,20% +0,23 0 0,00 0,00% 22:15
ZOETIS-A 46,09 sube +0,41% +0,19 0 0,00 0,00% 22:15

4. Borsa Japó

La Borsa de Tòquio, és la segona borsa de valors més gran del món ç i està destinada a la negociació en exclusiva de les accions i valors convertibles o que atorguin dret d’adquisició o subscripció.

Els principals índexs de la Borsa de Tòquio són el Nikkei 225, índex de companyies triades pel “Nihon Keizai Shimbun”, el TOPIX i el J30.

El sistema de negociació utilitzat es denomina CORES.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Exercici 24 per Josep Brik i Marc Salicrú

sd

 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
Npologo.png
Tipo Empresa pública
Industria Medios de comunicación
Fundación 1930
Sede Bandera de los Países Bajos Hilversum, Países Bajos
Productos Radio, Televisión, Internet
Sitio web www.npo.nl

Sin título

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

Crisis de França.

- Primera Guerra Mundial: Els països europeus van demanar ajuda econòmica, sobretot als EEUU, després de la guerra, degut a la reconstrucció. El deute públic de França es va multiplicar per 6,5.

-  Crisi del 20 al 21: aquesta va afectar diferent a cada país. França va reduïr la seva activitat productiva i va augmentar l’atur.

Crisi del 29.

- A França la crisi va afectar a partir de 1931, any en què les exportacions van descendir a la quarta parte. L’atur no va arribar a les altas cotes d’Anglaterra i Alemanya, gràcies a la marxa de molts emigrants que havien arribat en els anys anteriors i a la reducció del número d’hores de trabajo. El descenso de los precios permitió a los trabajadores industriales mantener el poder adquisitivo, aunque sus salarios bajasen, pero las rentas de los que vivían de la agricultura se vieron drásticamente reducidas. El gobierno optó por aplicar una política deflacionaria.

La crisi financera internacional ha portat a França a la recessió en 2009, amb una contracció de l’activitat del 2,5%. Tot i així, ha resistit més que altres països europeus degut a una economia més diversificada, un sistema bancari més sòlid i un estímul massiu.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 28- Catherine Saviotti i Laia Barea

IBEX 35 :

BBVA:

 

BBVA és un banc espanyol amb activitat a tot el món que es concentra en el seu mercat nacional ia Amèrica. Amb una àmplia oferta de productes , BBVA se centra en la banca comercial . Entre els serveis que ofereix fora dels mercats principals s’inclouen els negocis globals .

Al BBVA garantim la protecció de les dades dels nostres clients. El segell de l’Associació Espanyola de Comerç Electrònic (AECE) ens avala Com la primera entitat financera adherida al seu Codi Ètic de Protecció de Dades a Internet. El web de BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. SA, en bbva.es, no reconeix de Mode automàtica cap dada Referent a la identitat dels Visitants de Ses Pàgines. En els serveis de banca en línia, Amb L’Objecte de Garantir la Seguretat i confidencialitat de les Transaccions, és Necessària la prèvia identification i Autenticació de l’usuari en El Sistema, 1 Través de la Sol·licitud de claus d’accés accés. En Aquells Supòsits En que l’usuari Demani Informació Serveis o Productes o desitgi Realitzar tramitació de Reclamacions o incidències, Mitjançant el ENVIAMENT de formularis residents en pàgines web de BBVA, els sèrums en TOT Cas Cal fer recollir Aquells Dades Personals Que corresponguin paràgraf Poder informar Sobre seva Sol·licitud.

Tots Estós Dades fill Tractats amb absoluta confidencialitat, essent utilitzats paràgraf les finalitats paràgraf Sol·licitats les Que han Estat, en el marc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Altres: normes jurídiques concordants.

DADES GENERALS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA amb domicili social, a la Plaça de Sant Nicolau, 4 48005 Bilbao (Biscaia), Telèfon 94.487 60 00, correu electrònic de contacte: atencion.clientes@grupobbva.com.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA) AQUESTA inscrit al Registre Mercantil de Biscaia, Tom 2.083, Foli 1, Full BI-17-A, inscripció 1ª.

AUTORIZACION ADMINISTRATIVA I ÒRGAN SUPERIOR

BBVA És Un Banc Subjecte a la Supervisió del Banc d’Espanya i de AQUESTA inscrit en el Registre Administratiu del Banc d’Espanya amb El Nombre 0182. NOMBRE DE IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF A-48265169

 

 

Segons va explicar Cano, la compra de Catalunya Banc acabarà tenint un impacte zero als resultats del banc aquest 2015, i sí que es traduirà en guanys el 2016. Suposa la incorporació d’1,5 milions de clients, fet que la situa com la segona entitat amb més percentatge de mercat a Catalunya.
Amb dades a 31 de desembre del 2014, hi ha a Catalunya 639 oficines del BBVA i 728 de Catalunya Caixa. Quant a empleats, les dues entitats sumen a Catalunya 8.777 persones, segons dades de final de l’any passat: 4.391 del BBVA i 4.386 de CatalunyaCaixa. A Manresa, el grup suma vint oÞcines comercials i dues d’empresa, i un total de 140 empleats.
Cano va fer aquestes manifestacions durant la presentació dels resultats de l’entitat al primer trimestre del 2015, en què ha obtingut un benefici net atribuït de 1.536 milions d’euros, el 146,2% més que el mateix període de l’any passat. El resultat està condicionat per les plusvàlues generades per diverses operacions de venda equivalents al 5,6% de la participació del BBVA al Xina CITI Bank Corporation (CNBC) durant el període. Sense aquesta operació, els beneficis haurien estat de 953 milions d’euros, amb un increment del 52,8%. L’activitat bancària a l’estat espanyol va generar un benefici de 347 milions, amb un descens del 9,6% en relació amb el benefici del primer trimestre del 2014, que va ser de 384 milions.
Cano va explicar també que encara estan estudiant si mantenen la marca de CatalunyaCaixa o, pel contrari, unifiquen totes les oficines amb el nom de BBVA. “Tenim al davant temps per entendre els efectes” que pot tenir el manteniment o no de la marca, va assegurar en roda de premsa. Cano va explicar que de moment no hi ha “cap decisió presa”.
CCOO va reclamar ahir que l’ajust de plantilla que té previst emprendre el BBVA es porti a terme de forma negociada i sense acomiadaments. En un comunicat, CCOO va exigir que el grup que presideix Francisco González negociï amb la representació dels treballadors l’articulació d’aquest procés a través de mesures voluntàries i no traumàtiques, com prejubilacions o baixes incentivades. El sindicat va recordar, en aquest sentit, que els treballadors de CatalunyaCaixa han patit ajustos “extrems” els últims anys, tant en pèrdua de llocs de treball -l’octubre del 2013, direcció i sindicats van pactar un ERO per a 2.395 persones- com en el que fa a la rebaixa de condicions salarials i laborals. CCOO considera, a més, que la situació econòmica del grup BBVA i les piràmides d’edat de la plantilla han de permetre abordar un procés d’integració “sense baixes forçoses ni ajustos addicionals en condicions”.
D’altra banda, BBVA ha renovat la confiança a l’actual comitè de direcció de CatalunyaCaixa, al qual ha donat continuïtat, i l’ha ampliat en l’àmbit comercial. El conseller delegat de CatalunyaCaixa, Xavier Queralt, va designar ahir el nou equip directiu de l’entitat, que incorpora ara les direccions de zona, amb l’objectiu d’incrementar el focus en el client i donar impuls a l’activitat comercial.
Així BBVA ha designat sis direccions de zona a Catalunya i una fora de la comunitat, que corresponen a Barcelona ciutat, Vallès i Maresme, Llobregat, Tarragona, Catalunya Nord i Expansió i Catalunya Central i Lleida, que continuarà dirigint Òscar Ferrer. Aquesta organització, subratlla el grup financer, posa èmfasi a les zones originàries de CatalunyaCaixa.

Els accionistes principals de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. es Blackrock Inc. con el 4,45 %.

También es accionista Manuel Jove Capellan con el 4,34 %.

También es accionista Autocartera con el 1,27 %.

También es accionista Francisco Gonzalez Rodriguez con el 0,05 %.

 

 

Sense títol

Sense títol

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | 1 comentari