Pastoral

PROJECTE D’EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIA ESPIRITUAL

CURS 2017-18

LEMA:

“APUNTA’T A L’ESFORÇ”

OBJECTIU GENERAL

Donar a conèixer als alumnes la importància de l’esforç, com a valor per ajudar a assolir satisfacció personal.

 OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Saber valorar la importància de la feina ben feta.
 • Utilitzar les errades com a recurs per aprendre.
 • Educar per acceptar la frustració.
 • Evitar la comparació per tal que no es transformi en ressentiment.
 • Prendre consciència de les habilitats i limitacions pròpies i dels altres.
 • Aprendre a valorar l’esforç dels altres.
 • Valorar l’esforç individual com a eina necessària per al creixement del grup.
 • Fomentar la constància per aconseguir els objectius plantejats.
 • Extrapolar el valor de l’esforç a tots els àmbits de la comunitat educativa.
 • Tenir a Jesús de Natzaret com a model.

DEFINICIÓ

Esforçar-se consisteix a desplegar la força física o moral per vèncer una resistència, per aconseguir alguna cosa, tot superant les dificultats.

COM HO FEM

 • Essent , tots els membres de la comunitat educativa, models d’esforç.
 • Proposant objectius adients a cada edat i situació, concrets i ben definits.
 • Tenint en compte que l’esforç és un camí per aconseguir l’objectiu.
 • Valorant l’esforç de saber rectificar.
 • Valorant tot el procés, tant individual com col·lectiu, per assolir l’objectiu.
 • Fent adonar als alumnes que esforçar-se no sempre implica satisfer els desitjos de forma immediata.
 • Treballant la frustració com un aprenentatge emocional; reflexionant sobre què l’ha provocat.
 • Fomentant l’autonomia i l’autoestima.
 • Reconeixent les habilitats i les actituds pròpies i les dels altres.
 • Afavorint la motivació com a motor que ens ajuda a assolir reptes i millorar, satisfer necessitats i créixer personalment.
 • Prenent com a exemple la natura, viure l’esforç com un valor que ens donarà satisfacció personal en tots els àmbits i moments de la vida.
 • Donant a conèixer a tota la comunitat educativa que les actituds sobreprotectores no afavoreixen l’esforç ni el creixement, encara que s’arribi a l’objectiu.
 • Compartint amb les famílies la necessitat de col·laborar en l’assoliment del valor de l’esforç.

Idees

 • L’esforç s’ha de treballar des de petits.
 • L’esforç implica aprenentatge i creixement: Maduració, constància, confiança, motivació, descoberta de possibilitats d’un mateix.
 • La cultura de l’esforç també ajuda a transmetre altres valors: fortalesa, paciència, perseverança, control, motivació, constància, tolerància, confiança, generositat, disciplina, col·laboració, esperança …
 • Consumisme o saber fer: què recompensa més comprar o esforçar-te per fer-ho tu?