Quines tècniques hem treballat?

Degut a la gran diversitat de tècniques, vàrem decidir fer-ne una selecció, buscant aquelles que ens podrien ser més útils com a docents.

Finalment, vam decidir treballar-ne 10. Un cop implementat el projecte, hem vist que potser hauria estat més interessant centrar-se en un nombre inferior de tècniques, i que els alumnes s’ho poguessin familiaritzar millor a base d’utilitzar-les més sovint.

Un cop triades les 10 tècniques, vàrem elaborar la presentació per introduir-ho al claustre, i també vam compartir un document de Drive amb una explicació de cada tècnica i alguns vídeos de mostra.

El llistat de tècniques és el següent:

 

Fonts amb explicacions exhaustives sobre les tècniques:

http://blocs.xtec.cat/mcunille1/files/2009/02/suport_ap_co.pdf

http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf (pàgines 85-100)

 

 

Grups o equips?

Aquesta pregunta va quedar perfectament resposta a la sessió de coordinadors de la Xarxa de competències bàsiques amb la xerrada de David Duran (GRAIsobre aprenentatge entre iguals . Ell ens va fer veure la importància de la terminologia i vam decidir ser precisos des d’aquell moment.

De manera “automàtica” la tendència al centre era la de parlar de “grups”, “treball en grup”,… però vam decidir canviar, a consciència, per “equips” o “treball en equip”. I és que, realment, el que nosaltres volem és que els alumnes aprenguin a treballar cooperativament en equip, això implica una distribució de càrrecs, un funcionament molt més organitzat i profund que el del grup.

 

Implicació de tot l’equip docent

Els tutors tenen un paper principal en aquesta proposta, ja que el treball cooperatiu es desenvolupa principalment a través de Cultura i valors.

No obstant això, s’ha fet una distribució de tècniques per matèries, per tal de guiar l’equip docent en la seva iniciació (si no ho han fet encara) a aquestes tècniques i col·laborar també en el desenvolupament del treball cooperatiu.

Tanmateix, a l’aula hi ha un llistat de les tècniques perquè els professors marquin les que ja hagin introduït, i d’aquesta manera ho puguin aprofitar més endavant i de forma més àgil.

 

Tècnica Matèria
Lectura compartida Anglès / Català
1-2-4 Cultura i valors ètics
Parada de tres minuts Tecnologia / E. Visual i plàstica
Llapis al mig Matemàtiques
La substància Socials
Els 4 racons Educació física
Mapa conceptual a 4 bandes Naturals
El sac de dubtes

Música

Cadena de preguntes Francès / Castellà
L’arbre de les tasques Projecte

 

El perquè (o d’on va sortir la idea?)

Com sempre fem els membres de l’equip impulsor, un cop implementat un projecte, el valorem, busquem els punts forts i els punts dèbils, i fem propostes de millora. I precisament d’aquí va néixer aquesta idea.

El curs passat ens vàrem adonar que els alumnes arribaven al crèdit de síntesi del juny amb poc bagatge en el treball cooperatiu, i sorgien molts conflictes que provocaven que els primers dies del crèdit es dediquessin a la gestió dels conflictes, i no al crèdit en sí.

Per això ens va semblar que havíem de fer alguna cosa per arribar al juny amb més experiència i, fins i tot, havent treballant junts prèviament amb el mateix equip.

Així doncs, en encetar aquest curs 2017-2018, de l’equip impulsor del centre en va sorgir un grup de treball format per la majoria de tutors de 1r d’ESO i una orientadora, per posar fil a l’agulla. Aquest ha estat el primer curs en què ens hem distribuit en grups de treball per dedicar-nos a més d’un projecte, aprofitant l’augment de membres de l’equip impulsor.

I en aquest bloc podeu veure com ens hem organitzat, quins materials hem elaborat, com ho hem implementat, i quina valoració en fem!