U. 19 Documents dels ciutadans.

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA                 UNITAT 19

 1. Redacta una sol·licitud dirigida al director del teu centre escolar perquè t’expedeixin un certificat en què consti que has obtingut el títol de tècnic en gestió administrativa, per presentar-lo a la proba d’accés al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. 
 2. Redacta un recurs per recorre la resolució del regidor d’Obres Públiques de l’ajuntament, per la qual se l’obliga a derrocar el tancament de la terrassa de casa teva. Pots al·legar que hi ha altres veïns que han realitzat el mateix tancament sense el permís corresponent i ningú els obliga a enderrocar-lo. Que el tancament no trenca l’estètica de l’edifici i que la resolució ha estat dictada per un òrgan incompetent, ja que li correspon a l’alcalde dictar aquesta resolució. 
 3. Redacta la denuncia a l’alcalde, com a president de la comunitat de veïns, del mal estat de les clavegueres del teu carrer. A més de fer mala olor  quan plou l’aigua s’embassa i el carrer es posa impracticable.   

Modelos de recursos

  Recurso de alzada: 
 
 

 D/Dña. (1) ……………………………………………………………………, Con DNI nº (2) ……………… Según lo dispuesto en los artículos 107 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), (“Boletín Oficial del Estado” (BOE) nº 285, de 27 de noviembre de 1992), 

 Interpone RECURSO DE ALZADA 

 Contra (3) …………………………………….., De (4) ……………………….., Dictada por (5) ………………………………………………………………………………………………………………………….., Por la que (6) ………………………………………………………………………………………………………., Basándose en los siguientes motivos (7): 

 Primero:…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….., Segundo:……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….., Tercero:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 Por todo lo cual 

 SOLICITA 

 Que se tenga por interpuesto este recurso contra la mencionada resolución y se declare la nulidad o anulabilidad de la misma. 

 A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente (8) ………………….., Y como lugar de notificación (9) ………………………………………………………. 

 (10) ……………………………, ……………….. De …………………………..De ……………. 
 
 

 Firma (11) 
 
 

 (12) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Descripción: 

 Nombre y dos apellidos del recurrente 

 Número del Documento Nacional de Identidad 

 Determinación del tipo de acto administrativo que se recurre: resolución, acuerdo, acto de trámite, etc. Fecha en la que se dictó el acto administrativo Autoridad que dictó el acto 

 Determinación del contenido del acto que se recurre (Hechos, circunstancias, fechas, etc.) Se especificarán de forma ordenada las razones que sirvan de base a la pretensión de impugnación del recurrente Medio o forma de notificación (Por escrito, fax, soporte informático, etc.) Lugar donde se desea recibir las notificaciones, que no tiene por qué coincidir con el domicilio del recurrente Lugar y fecha del recurso 

 Firma u otro medio de acreditación del recurrente Órgano administrativo al que se dirige el recurso 
 
 

 Recurso extraordinario de revisión: 
 
 

 D/Dña. (1) ……………………………………………………………………, Con DNI nº (2) ……………… Según lo dispuesto en los artículos 108 y 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), (“Boletín Oficial del Estado” (BOE) nº 285, de 27 de noviembre de 1992), 

 Interpone RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

 Contra (3) …………………………………….., De (4) ……………………….., Dictada por (5) ………………………………………………………………………………………………………………………….., Por la que (6) ………………………………………………………………………………………………………., Basándose en los siguientes motivos (7): 

 Primero:…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….., Segundo:……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….., Tercero:……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….., 

 Por todo lo cual 

 SOLICITA 

 Que se tenga por interpuesto este recurso contra la mencionada resolución y se declare la nulidad o anulabilidad de la misma. 

 A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente (8) ………………….., Y como lugar de notificación (9) ………………………………………………………. 

 (10) ……………………………, ……………….. De …………………………..De ……………. 
 
 

 Firma (11) 
 
 

 (12) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 Descripción: 

 Nombre y dos apellidos del recurrente 

 Número del Documento Nacional de Identidad 

 Determinación del tipo de acto administrativo que se recurre: resolución, acuerdo, acto de trámite, etc. Fecha en la que se dictó el acto administrativo Autoridad que dictó el acto 

 Determinación del contenido del acto que se recurre (Hechos, circunstancias, fechas, etc.) Se especificarán de forma ordenada las razones que sirvan de base a la pretensión de impugnación del recurrente Medio o forma de notificación (Por escrito, fax, soporte informático, etc.) Lugar donde se desea recibir las notificaciones, que no tiene por qué coincidir con el domicilio del recurrente Lugar y fecha del recurso 

 Firma u otro medio de acreditación del recurrente Órgano administrativo al que se dirige el recurso 

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA UNITAT 11-12

    1. Quines són les institucions de la Generalitat?  

 

 1. Quins són els passos que s’han de dur a cap per a l’elaboració d’una llei al Parlament de Catalunya?

 

 1. Quina missió té el Síndic de Greuges? Qui elegeix el síndic? Quina es la durada del seu mandat?

 

 1. Què són els Pressupostos de la Generalitat?

 

 1. Qui s’encarrega de l’elaboració i aprovació del Pressupost? Què ocorre si el 31 de desembre de l’any actual encara no estan aprovats els Pressupostos?

 

 1. La Generalitat pot obtenir ingressos mitjançant diverses fonts. Quines són? Quins són els principals ingressos que té la Generalitat de Catalunya, deixant de banda els tributs cedits?

U. 11 La Generalitat de Catalunya

Antecedents històrics

L’autonomia política de Catalunya dins l’Estat espanyol descansa no sols en la voluntat actual dels seus ciutadans i en les lleis vigents, sinó també en una memòria històrica de llarga durada i, més concretament, en un antecedent medieval -la Diputació del General de Catalunya- que els legisladors de 1931 van creure oportú d’invocar com a base legitimadora de l’autogovern contemporani.

El passat polític de Catalunya com a col·lectivitat diferenciada territorialment i dotada d’institucions pròpies, representatives i autònomes respecte del poder sobirà de les monarquies compostes catalanoaragonesa (1283-1516) i hispànica (1516-1808) i de l’Estat constitucional espanyol (des de 1812), es descompon en quatre etapes separades per tres grans ruptures en l’ordre juridicopúblic:

1) el triomf militar de la monarquia absoluta sobre les institucions autònomes de Catalunya el 1714, al final de la Guerra de Successió, que tancà el llarg cicle de vigència de la Diputació del General i instaurà el règim de la Nova Planta;
2) el col·lapse de la monarquia absoluta i la refundació constitucional d’Espanya consumada per les Corts de Cadis el 1812, en què la figura de la Diputació fou redissenyada com a consistori representatiu de la Província dins un ordenament uniformista del territori espanyol i un model progressivament centralitzat d’exercici del poder, muntat (a la teoria i, sobretot, a la pràctica) a base d’una cadena jeràrquica de càrrecs unipersonals;
i 3) la substitució de la monarquia constitucional espanyola pel règim republicà el 1931, que donà satisfacció a les demandes catalanes d’autonomia madurades al llarg de l’etapa anterior i instaurà la Generalitat moderna.

———————————————————————————-

La Generalitat de Catalunya

Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en Comunitat Autònoma d’acord amb la Constitució (BOE núm. 311.3, de 29 de desembre de 1978), i amb l’Estatut d’Autonomia (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol; DOGC núm. 4680), que és la norma institucional bàsica. La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya i està integrada pel Parlament, el president o presidenta de la Generalitat, el Govern i l’Administració de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya

L’Estatut d’autonomia de Catalunya

La Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya

El Govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat

Consell de Garanties Estatutàries (Consell Consultiu)

Consell de Garanties Estatutàries (Consell Consultiu)

S?ndic de Greuges de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

_____________________________________________________________

 Mapa institucional

_____________________________________________________________

Competències de la Generalitat

La Constitució espanyola de 1978 va establir els principis necessaris per fer el trànsit d’un estat centralitzat a un estat d’autonomies, amb una descentralització de poders polítics i administratius. Les comunitats autònomes són cridades llavors a participar en el poder polític de l’Estat, alhora que se’ls reconeixen unes competències que els permet practicar l’autogovern, formar el seu propi ordenament jurídic i exercir la seva potestat legislativa.

La competència sobre determinades matèries que es distribueixen entre l’Estat i la comunitat autònoma ha de ser reconeguda a l’Estatut d’autonomia, el qual és aprovat per una llei orgànica, sense oblidar -en paraules del Tribunal Constitucional- el principi de supremacia de la Constitució sobre la resta de l’ordenament jurídic. Els estatuts d’autonomia formen part d’aquest ordenament com a norma institucional bàsica de la comunitat autònoma que l’Estat reconeix i empara.

El sistema competencial autonòmic distingeix tres tipus de competències segons la distribució operada entre l’Estat i les comunitats autònomes, en el nostre cas, entre l’Estat i Catalunya: les exclusives, les concurrents i compartides i les executives.

A continuació, en un apartat diferenciat, s’exposen les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, que es van veure impulsades l’any 1983, quan es va aprovar la Llei de creació de la policia autonòmica.

______________________________________________________________

GENCAT és l’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Aquest és el punt de partida per consultar els serveis de les diferents administracions públiques (local, autonòmica, estatal, comunitària…). A més, també podeu informar-vos sobre com optar a un lloc de feina a l’Administració o de quins organismes promouen les relacions amb altres països i institucions.

Funció Pública

Formació

Serveis per a l’administració electrònica

Administració local

Administració de la Generalitat

Altres administracions autonòmiques

Administració general de l’Estat

Unió Europea

Relacions exteriors i institucionals

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA UNITAT 5-6

1.      Fes l’esquema dels òrgans de govern municipal. Indica la seva composició. Senya-la els òrgans complementaris. 

2.      Com s’elegeix l’alcalde? Com s’elegeixen els regidors? Qui nomena els tinents d’alcalde? 

3.      Quines atribucions té l’alcalde? I el tinent d’alcalde? 

4.      Quines atribucions té el ple municipal? 

5.      En què consisteix el consell obert? 

6.      Fes l’esquema dels òrgans provincials de govern. Indica la seva composició. Senya-la els òrgans complementaris. 

7.      On hi ha règims especials i quines són les seves característiques? 

8.      Quina justificació té l’existència de l’Administració institucional? Quins són els seus components?

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA U. 4

1. Com s’organitza territorialment l’Estat Espanyol (article 137)? Quantes comunitats autònomes hi ha a Espanya (anomena-les) i quines han assumit plenament totes les competències?  
 

 2. Quin rang legal tenen els estatuts d’autonomia? Quin contingut mínim han de tenir? 

3. Fes un esquema de les institucions de les comunitats autònomes i la seva composició. Indica les funcions que exerceixen. 

4. Indica les diferències entre competències exclusives, compartides i concurrents. 

5. De quina manera es financen les comunitats autònomes? 

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA UNITAT 3

 1. Quins òrgans formen l’Administració de l’Estat?

  

 1. En quines funcions té competències el president del Govern? I el vicepresident?

  

 1. Quines són les funcions d’un ministre?

  

 1. Quines són les funcions del delegat del Govern?

  

 1. Amb quina finalitat ha estat creat el Consell d’Estat?

  

 1. Enumera les diferències que hi ha entre el Tribunal de Comptes i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat?

  

 1. Quins membres formen el Govern?

  

 1. En què es diferencia el Consell de Ministres de les comissions delegades del Govern?

PRINCIPIS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA U. 1-2

 1. Concepte de dret. Classes.  
 2. Quan parlem de fonts del dret ens referim a qui fa el dret, de on surt i de com es manifesta a l’exterior. Classifica-les:
  1.  Els tractats o convenis internacionals
  2. Les lleis i les normes procedents del legislatiu o l’executiu
  3. La jurisprudència
  4. El costum
  5. Els principis generals del dret          
 3.  En què consisteix la divisió de poders? Qui exerceix els diferents poders? Què vol dir que les Corts Generals són inviolables?
 4. Què és una Constitució?. De quin any és la Constitució espanyola? Quin és el  seu contingut? 
 5. Classifica les normes de més a menys importància jeràrquica.
  1. Reials decrets llei.Reials decrets (del Govern),
  2. Reials decrets legislatius.
  3. Lleis ordinàries.
  4. Lleis orgàniques.
  5. Circulars, instruccions…
  6. Ordres ministerials.
  7. Ordres de les comissions delegades del Govern.
 6. Què és la iniciativa legislativa i qui la pot desenvolupar?

La Formación Profesional, una opción de futuro.

He asistido a la presentación del estudio “El sistema de Formación profesional en Cataluña. Retos i estrategias ante la globalización”, promovido por la Cámara de Comercio de Barcelona y por el Centro de Economía Industrial, realizado por Esteve Oroval y Joseph-Oriol Escardíbul. No voy a resumir el acto pero si diré que he salido complacido al ver que el diagnostico es certero, existen propuestas de mejora y el tema preocupa y ocupa. Esto es así debido a que las empresas necesitan más técnicos medios y superiores que licenciados, y en nuestro país lo que vende es la universidad aunque solo se licencien alrededor de un 30 % de los que inician carrera. ¿Qué sucede  con toda esa masa de estudiantes que no finalizan estudios?

Los datos sobre estudios relativos a Cataluña no difieren demasiado de los del resto del estado español: Elevado fracaso escolar y significativos porcentajes de abandono de estudios al finalizar la ESO. A tener en cuenta que parte de los graduados no han alcanzado las competencias básicas y presentan graves deficiencias en letras y matemáticas (informe PISA) Si además añadimos la mala prensa que la Ley General de Educación de 1970 dio a la formación profesional, al establecer que los “buenos” estudiantes debían hacer carrera académica y los “malos” formación profesional, no nos ha de extrañar que aunque la realidad haya cambiado muy mucho, alrededor de un 61 % de los alumnos de secundaria postobligatoria se matricula en bachillerato y cerca del 39 % lo hace en formación profesional. En Alemania, por ejemplo, estos datos están invertidos y la FP tiene el respeto y el prestigio de la sociedad; con decir que al obtener la titulación se celebra una fiesta popular a la que acuden autoridades municipales, podemos entender el valor que se da a la FP.

A pesar de la incuestionable mejora de la calidad de la enseñanza en la FP,  los elevados índices de incorporación al mercado laboral y las excelentes perspectivas de promoción social, la brecha entre necesidades sociales y formación profesional de nuestros jóvenes sigue abierta.

El principal problema de la formación profesional hay que buscarlo en la sociedad de la cual el sistema educativo es un fiel reflejo. En nuestro país el interés y aunque resulte paradójico, la preocupación de las familias por la educación de sus hijos desciende a medida que disminuye el nivel de ingresos. El tópico de que hasta los licenciados engrosan las filas del paro, no encuentran trabajos acordes con sus estudios o son mileuristas, solo sirven para minar la escasa motivación de miles de estudiantes que ven al sistema educativo como una carrera de obstáculos, desprovisto de su función formativa y profesionalizadora. De igual modo, pensar que si uno no tiene una carrera universitaria es un fracasado en los estudios, supone cerrar la puerta a las múltiples posibilidades que la formación profesional ofrece.

Para que aumente el número de alumnos en la FP debe mejorar y mucho el sistema de información y orientación profesional. Todos los sectores implicados (instituciones, empresas, profesores y familias) deben hacer un esfuerzo para dignificar la FP y crear expectativas de éxito para la incorporación de más jóvenes a la Formación Profesional y poder hacer frente a la creciente demanda del mercado laboral. En este sentido, los tutores de 3º y 4º de ESO tienen una gran responsabilidad a la hora de orientar a sus pupilos. Cada año vemos fracasar en el bachillerato a alumnos que en la FP tienen una salida diversificada de acuerdo con sus capacidades e intereses y que en muchos casos abandonan el sistema educativo frustrados y desmotivados por una errónea elección de estudios.

Las empresas deben implicarse más en la formación en el centro de trabajo (FCT) que está obteniendo resultados enormemente positivos al permitir la incorporación de nuestros estudiantes al mundo laboral y la adquisición de la consiguiente experiencia profesional. Deben remunerar la formación y fomentarla si quieren aumentar la productividad y equilibrar oferta y demanda de profesionales. En este momento la demanda de titulados en formación profesional por parte de las empresas no queda, en muchos sectores,  cubierta por una oferta deficitaria.

Los tutores de aprendizaje han de actuar como correa transmisora, entre empresa y escuela, para adecuar la formación en nuestros centros a la demanda del sistema productivo y poder contribuir con el resto de los implicados en la mejora de la calidad de la FP.

El Departament d’Ensenyament y el sector empresarial deberían orquestar medios ágiles y sencillos para que el profesorado pudiera mejorar su formación con estancias en las empresas, sin descuidar otros medios.

No pretendo agotar el tema, para eso se ha realizado el estudio que espero se traduzca en actos, pero hay un problema básico pre-profesional, la ESO, que tiene hondas raíces sociales  y desaprovecha una formación profesional que el sistema educativo ofrece, las empresas demandan y la sociedad necesita. De nada sirve deprimirse esperando un cambio de mentalidad que premie el esfuerzo y la inversión en capital humano frente a la recompensa inmediata del dinero fácil. Dignifiquemos la FP ofreciendo una enseñanza de calidad y mejoremos el sistema de información y orientación profesional empezando por los tutores de la ESO y las instituciones educativas. Que cada palo aguante su vela y el viento favorable del crecimiento económico continué asegurando puestos de trabajo a nuestros titulados y mejore sus expectativas de futuro.

En favor de los profesionales que nos dedicamos a la Formación Profesional he de decir, que dedicamos muchos esfuerzos a actualizar nuestros conocimientos para adaptarnos al cambiante mundo empresarial y que introducimos en las aulas los recursos necesarios para que nuestros alumnos sepan adaptarse a las condiciones del mercado de trabajo, con autonomía, capacidad de decisión y la actitud necesaria para no dejar de aprender. Prueba de ello es la evolución que han seguido nuestras aulas, junto a las mesas tradicionales conviven los ordenadores con los programas profesionales más utilizados, junto a la pizarra clásica se utiliza la pantalla y el retroprojector conectado al ordenador (pizarra digital), para guardar la información utilizamos los lápices de memoria… y lo mejor de todo ello es que los titulados acreditan una gran cualificación que les proporciona trabajo aún antes de finalizar sus estudios.

Los retos son grandes pero el presente y el futuro de la Formación Profesional son prometedores y nos llenan de  fundadas esperanzas.

  5 de noviembre de 2007

Marín Hontoria

Coordinador de ciclos formativos

IES BADALONA VII