Projecte Educatiu

Volem aconseguir un alt rendiment en totes les àrees i competències del currículum. L’aprenentatge sempre es fa des d’una perspectiva vivencial i paidocèntrica. Tenim programes innovadors que desenvolupen l’esforç, la responsabilitat, el treball cooperatiu i l’autonomia de l’alumnat. L’alfabetització musical, l’aprenentatge actiu de llengües i el treball per projectes en són alguns exemples. També l’adquisició de competències en noves tecnologies (pissarres digitals, grups reduïts d’informàtica, blocs…) són una altra prioritat. Altres valors personals i socials com el respecte, la coeducació, la tolerància, la determinació i l’excel·lència són elements bàsics del nostre Projecte Educatiu i es van assolint amb la diversitat d’oferta formativa del centre.

EDUCACIÓ EN VALORS:
Els trets d’identitat de la nostra escola com escola del Sistema Escolar Català tenen a veure amb:

• Escola pública, catalana, inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

• Escola que es regeix pels principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat, avaluació, retiment de comptes, implicació de les famílies, equitat, excel·lència i respecte a les idees i les creences de l’alumnat i dels pares.

Els valors del Projecte Educatiu del centre establerts i acordats per part dels diferents sectors de la Comunitat Educativa són:

• Màxim assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat, especialment destacant les competències lingüístiques, digitals i de tractament de la informació, fomentant la cultura de l’esforç i la motivació.

• Igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, que pugui assolir el màxim desenvolupament i puguin assolir el major rendiment per tots els objectius educatius.

• Pluralisme que contempli la no exclusió de ningú degut a la seva procedència, gènere, religió, situació econòmica… i per tant asseguri el respecte de tothom.

• Aprendre a ser i aprendre a aprendre com a valors importants en la construcció de la identitat de cada alumne/a, aportant estratègies per reflexionar i aprendre de manera autònoma.

• Cultura catalana que permeti el descobriment dels valors i tradicions propis del context català i municipi de Vila-seca i es valori l’ús de la llengua catalana.

• Foment de l’aprenentatge en valors i d’una convivència positiva, basada en els drets i deures universals i en principis democràtics i cívics.

• Respecte i cura de l’entorn i del medi ambient, potenciant uns hàbits sostenibles i unes bones pràctiques de relació amb el medi.
• Innovació i excel·lència professional que es vagi adequant a les necessitats de la societat i als avenços socials, psicopedagògics, tecnològics… per part dels professionals del centre.

• Participació i compromís que fomenti les vies i espais de col·laboració de tots els membres de la Comunitat Educativa en el desenvolupament del Projecte. Cada membre té un rol important en l’assoliment dels valors descrits en aquest Projecte Educatiu.

• Treball en xarxa amb altres centres educatius i institucions socials per tal d’intercanviar estratègies, recursos, pràctiques i poder créixer com a comunitat d’aprenentatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *