Separar síl·labes i diftongs

LA SEPARACIÓ DE SÍL·LABES

 

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals. Però hi ha casos en què trobem dues vocals seguides.

Per separar les paraules en síl·labes cal tenir en compte els grups de vocals (diftongs i hiats) i els grups consonàntics (dígrafs o altres).

 

s’han de separar no s’han de separar
els dígrafs i els grups consonàntics
rr:          sorra

tj:           platja

ss:          car-rossa

tg:          metge

sc:          a-do-lescent

tx:          cotxe

ix:          reixa

l·l:          tilla

gu:          se-guir

qu:          pa-quet

ll:            ba-llar

ny:          ca-nya

tots els hiats

Ma-ria, a-vió, pe-ruà

els diftongs

fei-na, quo-ta, tre-uen

 

Diftongs i hiats

Els diftongs són la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba. Els diftongs poden ser:

 

creixents

qugu + vocal

decreixents

vocal + i / vocal + u

qua: pas-qua gua: llen-gua

qüe: se-qüèn-ci-a      güe: un-güent

qüi: o-bli-qüi-tat        güi: pin-güí

quo: a-quós              guo: ai-guós

ai: xer-rai-re           au: cau-re

ei: ser-vei eu: neu

ii: no-vii *               iu: piu-lar

oi: boi-na                ou: bou

ui: bui-dar               uu: duus

nuvi, en la varietat balear.

iu consonàntiques

– a principi de mot:

io-gurt, hie-na

– entre vocals:

no-ia, cre-uen

 

 

Fora dels diftongs del quadre anterior, les combinacions de vocals formen hiat, és a dir, no són a la mateixa síl·laba. Així, cal comptar com a síl·labes separades els grups:

a-vi-at, ri-e-ra, ca-mi-ó, du-a-na, pu-e-ril, su-or

Has de tenir en compte que:

1. S’han de respectar els elements que integren un mot compost.

a-les-ho-res               bes-a-vi                     mil-ho-mes                tot-ho-ra

an-hí-dric                  con-hort                    nos-al-tres                 re-in-ci-dir

ben-es-tar                 in-ter-èt-nic               sub-al-tern                trans-at-làn-tic

2. En un text no s’ha de deixar cap lletra sola a final de ratlla, ni al principi de la següent. Així, podem separar l’a-vi però no a-vi famíli-a.

3. Quan hem de partir un mot amb l·l a final de ratlla, el guió substitueix el punt volat.

4. Si has de separar un mot a final de ratlla, recorda que elsdiftongs i els triftongs no se separen mai.

5. Els diftongs depenen de la pronunciació. Diem:

fei-na o “fe-ï-na”?

boi-na o “bo-ï-na”?

creu-re o “cre-ü-re”?

mo-uen o “mo-ü-en”?

Fixa’t que la primera pronúncia de cada parella és la bona: la i i la u no es pronuncien amb la força d’autèntiques vocals, són semivocals o semiconsonants.

En canvi, si marquem amb una dièresi la i o la u, les pronunciarem com a veritables vocals, és a dir, com a nucli de síl·laba.

ve – ï – na, Llu – ï – sa, pe – üc

6. Hi ha alguns mots en què pronunciem tres vocals en un sol cop de veu. És la combinació d’un diftong creixent i un de decreixent. Són els triftongs:

iai iai

ieu fè – ieu

uai guai – ta

üeu li – qüeu

ueu cre – ueu

EXTRA

http://www.edu.gva.es/polin/docs/WebHelp/Gramatica/Ortografia/Silaba/s_l_laba.html

http://www.xtec.es/~mbosch31/ortograf/con_sil.htm

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/catala/digraf.doc

http://www.edu.gva.es/polin/docs/WebHelp/Gramatica/Ortografia/Diftong/diftong.html

http://www.xtec.es/~fmota/primer%20batx/diftrif.htm

 

ACTIVITATS

– http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/particio_ortogr.html

– http://www.xtec.es/~mbosch31/ortograf/act_orto.doc

 

SOLUCIONS

http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/particio_ortogrsol.html

http://www.xtec.es/~mbosch31/ortograf/solu_orto.pdf

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *