1.4 ELS MAPES I ELS PLÀNOLS GEOGRÀFICS

26-6-2015 20.6.25 1

1. Què és un mapa?

Un mapa és la representació total o parcial de la superfície terrestre. La ciència que s’encarrega d’elaborar-los és la cartografia.

 2. Com podem representar la Terra?

Podem representar la Terra de 3 maneres:

  • GLOBUS TERRAQÜI. És una esfera on s’hi representa la Terra totalment. No ens serveix per estudiar amb detall parts de la Terra.

                   27-9-2015 12.9.26 2

  • MAPA. És una superfície plana on s’hi representa una part o el total de la Terra. Un mapa representa una part major de la que representa un plànol.

         PLANISFERI. Tipus de mapa que representa la totalitat de la superfície terrestre. No ens serveix per estudiar amb detall un territori.

27-9-2015 12.9.31 3

  • PLÀNOL GEOGRÀFIC. És una superfície plana que serveix per representar amb detall un territori de dimensions reduïdes, per exemple una ciutat.

                                                27-9-2015 12.9.26 4

3. Com llegim un mapa?

Per llegir un mapa hem de fixar-nos en els símbols que apareixen, s’anomenen signes convencionals. L’explicació d’aquests signes és la llegenda i apareix, en general, a la part inferior del mapa o al marge dret.

4. Quines han de ser les mides d’un mapa o d’un plànol?

Per representar un territori necesitem l’escala, és a dir, reduir proporcionalment els elements que componen la realitat.

5. Quins tipus de escala podem utilitzar en un mapa?

Numèrica i gràfica.

6. Com és l’escala numèrica d’un mapa?

L’escala numèrica representa una fracció. El numerador és la mesura del mapa i el denominador la mesura del terreny.

Exemple:

E. 1:  1000

Vol dir que 1cm del mapa són 1000 cm de la realitat,

          9-12-2016-8-12-57-1

Practica amb les unitats de mesura!

27-6-2015 11.6.38 1PROBLEMES

Abans de fer els problemes revisa quin és el procés per conèixer les mides reals a partir d’una escala numèrica.

1. En un mapa a escala 1: 5000 el Carrer del Pi mesura 11cm. Quina és la distància real en metres?

2.  En un mapa a escala 1: 2000  el Carrer de les Flors mesura 6cm. Quina és la distància real en metres?

3. En un mapa a escala 1: 7000 El Carrer de les Taronges mesura 22cm. Quina és la distància real en metres?

27-6-2015 11.6.38 1Practica amb l’Escala numèrica

7. Com és l’escala gràfica?

Representa el mateix que la numèrica però fa servir un regle graduat. Si col·loquem l’escala sobre el mapa podem calcular la distància real entre dos punts.

 27-6-2015 11.6.38 1Practica amb l’Escala gràfica.