Tag Archives: activitat

El meu carrer

Escriure un text d’un mínim de 20 línies fent una descripció objectiva del carrer o plaça on visc.
Atenció a:
a) Posaré un títol de l’estil:
Carrer……………………………., ………………………………………………
b) Faré servir un bon nombre d’adjectius i els subratllaré per tal que els identifiqui tothom.
c) Em fixaré en l’accentuació, sobretot als verbs copulatius.
d) Pararé especial atenció al vocabulari del mobiliari urbà.
e) Atenció als articuladors de l’espai
Faré servir, com a mínim, una enumeració.

Audiovisual sobre un personatge literari

GUST PER LA LECTURA

El treball (col·lectiu, màxim de 10 alumnes) consistirà en l’enregistrament d’un reportatge en vídeo sobre un o més personatges dels que apareixen a l’obra. Aquest enregistrament s’ha de basar en tècniques tant periodístiques de presentació de la informació com dramàtiques.
La durada de l’enregistrament serà d’entre 3 i 5 minuts.
Es valoraran els aspectes següents: la comprensió de la lectura triada, la inclusió dels aspectes formals inherents al gènere del reportatge audiovisual, la creativitat i la qualitat de les imatges, com també la caracterització i la interpretació dels personatges triats.