Accés CFGM. La prova

CONVOCATÒRIA 2012

INSCRIPCIÓ: 15 AL 26 DE MARÇ.

PROVES : 2 DE MAIG

PÀGINA WEB DE LA GENERALITAT

Per tal d’estar ben informats, aquí teniu els temaris i els criteris d’avaluació de les àrees de Llengua i Llengua estrangera de la prova d’accés a CFGM. Resumint, què és el que heu d’aprendre i com heu de demostrar que ho sabeu fer el dia de la prova. Pot semblar pesat de llegir, però us convé saber de què se us avaluarà, oi? Som-hi!

Si voleu els temaris i criteris d’avaluació de totes les àrees, podeu veure l’arxiu pdf.

Models de proves:  Al lloc web de l’IES Milà i Fontanals ( www.milaifontanals.cat) trobareu models d’exàmens d’anys anteriors. Aneu a la portada, feu clic a “proves d’accés” i després a sota busqueu on hi diu ” aquest enllaç“. Allí hi trobareu també les correccions.

Models de la convocatòria 2010:  Català, Castellà, Anglès.

Enllaç a la pàgina del Gencat. Aqui hi trobareu models de totes les matèries.

Models de la convocatòria  2009. Anys anteriors: Català, Castellà, Anglès.

Com són les proves? (convocatòria 2012)

a) Català.

Ens trobem un text literari (extret d’un diari, revista, …) i 8 exercicis. En els tres primers haurem de respondre breument a preguntes relacionades amb la comprensió del text (resumir, explicar,etc). Després trobarem 4 exercicis de lèxic i gramàtica (sinònims, antònims, definicions, temps verbals, categories i funcions gramaticals,…) I finalment haurem de redactar un text d’unes 100 paraules sobre un tema proposat (3 punts)

Les faltes d’ortografia descompten 0.05 punts fins a un màxim d’un punt en els exercicis 1 a 7. En l’exercici 8 les faltes ja es descompten dels 3 punts possibles.

b) Castellà.

Ens trobem un text literari (extret d’un diari, revista, …) i 8 exercicis. En els tres primers haurem de respondre breument a preguntes relacionades amb la comprensió del text (resumir, explicar,etc). Després trobarem exercicis de lèxic i gramàtica (sinònims, antònims, definicions, temps verbals, categories i funcions gramaticals,…) I finalment haurem de redactar un text d’unes 100 paraules sobre un tema proposat. (3 punts)

Les faltes d’ortografia descompten 0.05 punts fins a un màxim d’un punt en els exercicis 1 a 7. En l’exercici 8 les faltes es descompten dels 3 punts possibles.

c) Llengua estrangera (anglès o francès).

La prova consta de 4 exercicis en els quals cal demostrar un nivell mitjà de comprensió i d’expressió escrita .

1. Un text (carta, e-mail,…) amb 10 buits que cal omplir amb una de les quatre opcions proposades. Cal triar el temps verbal, preposició, conjunció, comparatius, superlatius, expressions de quantitat, de temps, pronoms relatius, … (4 punts)

2.Cinc preguntes on cal triar la resposta correcta entre tres opcions proposades. (2 punts)

3. Comprensió lectora: després de llegir un text breu cal marcar la resposta correcta a cinc preguntes sobre el mateix. (2 punts)

4. Expressió escrita: Resposta breu a dues preguntes. En aquest apartat es valora la correcció gramatical i lèxica, però sobretot la coherència, demostrar que s’ha entès la pregunta i mostrar un nivell d’expressió suficient. (2 punts)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Temaris i criteris d’avaluació

Enllaç a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre on es publiquen els temaris i criteris per a l’any 2012.

Enlloc d’àrees parlem de competències:

I Competència en llengua catalana i castellana.

II Competència en llengua estrangera.

III Competència social i ciutadana.

IV Competència matemàtica.

V Competència d’interacció amb el món físic.

VI Competència en tecnologies.

I els temaris (extrets de l’Annex I de la Resolució)

I. Competència en llengua catalana i castellana

Blocs de continguts:

1.  Comprensió.

Criteris d’avaluació:

Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació amb atenció als textos descriptius, narratius, expositius, instructius i gèneres periodístics (notícia, crònica, reportatge, entrevista, opinió), reconeixent les diferències entre informació i opinió.

Identifica les idees principals i les secundàries d’un text a partir de la lectura comprensiva.

Identifica l’estructura comunicativa dels missatges escrits i audiovisuals: les intencions de l’emissor i l’ordre jeràrquic de les idees expressades, entre altres.

2.  Expressió.

Criteris d’avaluació:

Produeix textos escrits senzills i d’ús freqüent, amb claredat i coherència, amb intencions comunicatives i de diferents contextos d’espai i temps: expositius, descriptius, narratius i instructius.

Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l’organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

Respecta les normes gramaticals i ortogràfiques i la bona presentació dels textos escrits.

Redacta textos, a partir d’idees o experiències pròpies, amb una organització clara.

Utilitza els llenguatges formal i informal en situacions comunicatives característiques de l’entorn professional.

Fa resums, síntesis i comenta textos sobre qüestions quotidianes.

3.  Utilització de la llengua.

Criteris d’avaluació:

Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

Substitueix paraules d’un text mitjançant els recursos de la sinonímia, antonímia, polisèmia i homonímia.

Interpreta el significat de frases fetes, locucions i modismes.

Utilitza les normes d’ús lingüístic per a la comprensió, composició i revisió de textos escrits.

Identifica diferents categories gramaticals i distingeix les variables de les invariables.

Identifica i aplica en la producció de textos els processos morfològics de flexió (nominal i verbal) i de formació de mots (derivació i composició).

Identifica la funció i l’estructura de diferents tipus de sintagmes en oracions simples.

II. Competència en llengua estrangera

Blocs de continguts:

1.  Comprensió.

Criteris d’avaluació:

Interpreta instruccions per la correcta resolució de tasques.

Comprèn la informació general i específica de textos senzills en format de tipologia diversa, sobre temes relacionats amb l’àmbit laboral i personal.

Usa estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

Selecciona informació i dades concretes a partir de textos senzills.

2.  Expressió.

Criteris d’avaluació:

Utilitza expressions habituals i lèxic sobre temes d’interès personal, general i quotidians, diferenciant situacions comunicatives formals i informals.

Redacta idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.

Expressa per escrit el contingut d’un text mitjançant la traducció no literal sense diccionari i amb llista, si s’escau, de vocabulari.

Elabora notes i escrits breus per a la comunicació personal i laboral.

3.  Utilització de la llengua.

Criteris d’avaluació:

Identifica i usa elements lingüístics bàsics i habituals en la comunicació oral i escrita.

Interpreta lèxic divers en situacions de comunicació personals i laborals habituals utilitzant estratègies com el context i els coneixements previs.

Produeix textos escrits de tipologia diversa utilitzant estructures bàsiques, connectors senzills i lèxic adequat, respectant regles fonamentals d’ortografia i puntuació.

(article 12.5.2.2. i 13.5.2.2 Resolució EDU/466/2009, de 18 febrer, DOGC 5329, de 2 de març de 2009)

(Text extret de la Resolució EDU/120/2007, de 18 de gener, DOGC núm. 4808, de 26.1.2007)

(…)

Annex 15

Temaris i criteris d’avaluació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica, de la prova de caràcter general per als ensenyaments de règim especial que condueixen a la titulació oficial de tècnic/a d’esport i a les formacions esportives de nivell 1

L’objectiu de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments del cicle formatiu al qual opti.

El temari el conformen el conjunt de continguts dels quals serà examinada la persona aspirant.

Els criteris d’avaluació són els que determinen el grau i tipus de coneixement que han de mostrar les persones aspirants respecte al temari.

I. Àrea de llengua. (català i castellà)

a) Temari

1. Llengua escrita. Les convencions de la llengua escrita: ortografia, puntuació i sintaxi. Principals tipus de textos per la seva finalitat i marques textuals: característiques i elements bàsics.
2. Lèxic. Els sinònims, antònims i mots polisèmics corrents. Les paraules derivades i compostes.
3. Gramàtica. Morfologia del nom, de l’adjectiu, dels determinants, del verb i de l’adverbi. Classes de sintagmes. Nucli i complements. Relacionants. Classes d’oracions: oracions simples i compostes.
b) Criteris d’avaluació
1. Produeix textos descriptius, expositius i instructius entenedors, d’acord amb l’estructura textual i les normes ortogràfiques i de puntuació, a partir d’un fet o una situació explicitats.
2. Substitueix paraules d’un text mitjançant l’ús de la polisèmia, homonímia, sinonímia i antonímia.
3. Interpreta el significat de locucions, modismes i frases fetes d’ús corrent en un context a partir d’un text escrit.
4. Identifica les idees principals i secundàries d’un text a partir de la seva lectura comprensiva.
5. Identifica la funció que realitza cadascuna de les parts d’una frase a partir de l’anàlisi de frases simples.

II. Àrea de llengua estrangera

a) Temari
1. Llengua escrita. Els elements significatius d’un text: les paraules i les frases clau, connectors i seqüenciadors. Comprensió d’un text: global, essencial i selectiva. Els grafemes regulars i la seva relació amb els fonemes corresponents. L’ortografia gramatical i arbitrària corrent.
2. Lèxic. Els camps semàntics bàsics, els mots i les expressions necessàries per parlar d’un mateix i descriure coses (l’entorn, la gent, les situacions).
3. Gramàtica. Morfologia i sintaxi fonamentals. Gramàtica textual. Connectors bàsics.
b) Criteris d’avaluació
1. Interpreta el contingut global i les idees principals i secundàries en textos senzills no especialitzats.
2. Selecciona informació i dades concretes a partir de textos d’informació pràctica.
3. Expressa per escrit el contingut d’un text mitjançant la traducció directa no literal sense diccionari i amb llista, si s’escau, de vocabulari específic, amb el vocabulari i les estructures adequades a partir d’informació escrita.
4. Expressa per escrit idees senzilles, mitjançant frases simples, qüestionaris o formularis, de forma organitzada i entenedora.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

7 comentaris a “Accés CFGM. La prova

 1. Hola, a mi també m’agradaria saber on es poden trobar models de proves d’accés als CFGM per practicar. El model que hi ha a la web de gencat hi ha les respostes.
  Gràcies

 2. Hola, m’agradaria saber on es poden trobar models de proves d’accés als CFGM per practicar abans de presentar-t’hi. A la pàgina de gencat apareix només un model publicat ja amb les respostes. D’aquesta manera no es pot practicar!
  Gràcies

 3. hola mi nombre es alexe inacio estoy haciendo 2ª del bachillerato y lo que quiero ahora es dejarlo y quero apuntarme para hacer la prueba de accesos de grado superior y necesito que me digais como funciona eso por favor.
  gracias

 4. tambien puedes hacer la prueva fuera de catalunya en valencia por ejemplo y no tendras que hacer catalan ni valenciano. y la valides de la prueba sirve para todo el territorio español es decir despues puedes seguir estudiando el ciclo que quieras en cataluña.

 5. Hola, los exámenes se pueden hacen en catalán o en castellano, excepto el examen de lengua catalana, que es, obviamente, en catalán. Si llevas menos de dos años viviendo en Cataluña y no has recibido educación en catalán puedes solicitar la exención de la prueba de catalán, de este modo no tendrías que tomar esa parte del examen.
  Molta sort!!

 6. HOLA:

  QUISIERA HACERLES UNA PREGUNTA, YA QUE ME ENCANTARIA SEGUIR ESTUDIANDO, PERO COMO NO HABLO, NI ESCRIBO EL CATALÁN, ME GUSTARIA SABER SI LOS EXAMENES SON EN CATALAN, O SE PUEDE OPTAR POR REALIZARLOS EN CASTELLANO. GRACIAS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà